english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 69/04.08.2020 г.
Завишени изисквания при издаването на лицензи и надзора над операторите предвиждат промени в Закона за хазарта. Още->

ДВ, бр. 62/14.07.2020 г.
Прецизиране на режима за поддръжка на елементите от електронната съобщителна мрежа въвеждат последните промени в Закона за устройство на територията. Още->

ДВ, бр. 51/05.06.2020 г.
Нормативни гаранции за всеобхватен контрол върху качеството на храните въвежда новият Закон за управление на агрохранителната верига. Още->

ДВ, бр. 40/5.05.2020 г.
Министерският съвет одобри Правилник за прилагане на влезлия в сила от началото на годината Закон за публичните предприятия. С правилника се уреждат: Още->

ДВ, бр. 34/9.04.2020 г.
Бързо коригиране съобразно отчетените пропуски предвиждат промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Актовете на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни мерки и ограничения ще подлежат на предварително изпълнение. Още->

ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.
Значителен брой промени в Закона за регионалното развитие прецизират планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оценката по изпълнението на системата от документи Още->

ДВ, бр. 13/14.02.2020 г.
Сътрудничеството между националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите, урежда нова глава в едноименния закон. Още->

ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.
Навлизане на електронните удостоверителни услуги в административния оборот предвиждат промени в Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Още->

ДВ, бр. 100/20.12.2019 г
Завишена защита срещу неравноправни клаузи в потребителските договори предвиждат поредните промени в Гражданския процесуален кодекс. Още->

ДВ, бр. 89/12.11.2019 г.
С постановление на Министерския съвет бяха направени редица промени в Правилника за издаване на българските лични документи. Заявленията за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) на български граждани Още->

ДВ, бр. 81/15.10.2019 г.
Засилване на контрола върху чистотата на атмосферния въздух предвиждат промени в едноименния закон. Когато операторът на действаща горивна инсталация докаже пред компетентния орган, че съответните допустими норми за неорганизирани емисии са технически и икономически неосъществими за отделна инсталация, Още->

ДВ, бр. 74/20.09.2019 г.
По-гъвкави правомощия при наличие на опасност от епидемии по животните предвиждат изменения и допълнения на Закона за лова и опазване на дивеча по отношение на сроковете за ловуване на дивеч – обект на лов. Още->

ДВ, бр. 62/06.08.2019 г.
Завишени изисквания за дейността на частните музеи предвиждат промени в Закона за културното наследство. Още->

ДВ, бр. 52/2.07.2019 г.
Завишена отговорност за причинителите на шум в околната среда предвиждат промени в едноименния закон. Още->

ДВ, бр. 44/4.06.2019 г.
Поредно ускоряване на отчуждаването на частни имоти за държавни нужди с ограничаване възможностите на собствениците за защита предвиждат промени в Закона за държавната собственост. Още->

ДВ, бр. 37/07.05.2019 г.
Промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници въвеждат изискванията на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за Още->

ДВ, бр. 28/05.04.2019 г.
Закон за защита на търговската тайна урежда условията и реда за защитата от неправомерното й придобиване, използване и разкриване. Още->

ДВ, бр. 20/08.03.2019 г.
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България регламентира едноименният закон, който урежда подготовката, организацията и провеждането им през 2021 г. Още->

ДВ, бр. 12/8.02.2019 г.
Засилен надзор над дейността на пенсионноосигурителните дружества въвеждат промени в Кодекса за социално осигуряване. Още->

ДВ, бр. 1/3.01.2019 г.
Намаляване на административната тежест и бързина в градоустройствените процедури предвиждат промени в Закона за устройство на територията. Още->

ДВ, бр. 101/7.12.2018 г.
Повишаване на прозрачността, по-добра защита за ползвателите на застрахователни услуги, завишени изисквания към застрахователните посредници и брокери предвиждат промени в Кодекса за застраховането, Още->

ДВ, бр. 94/13.11.2018 г.
Закон за киберсигурност въвежда изискванията на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза. Още->

ДВ, бр. 86/18.10.2018 г.
Ускоряване на сроковете и повишаване на прозрачността чрез опростяване на процедурите, ограничаване на злоупотребите при обжалване и електронен обмен целят последните промени в закона за обществените поръчки. Още->

ДВ, бр. 77/18.09.2018 г.
Разширяване на електронните услуги, промени в подсъдността на някои видове дела и сериозно увеличение на държавните такси за касационно обжалване са две от най-значителните промени в последния пакет изменения и допълнения на Административнопроцесуалния кодекс. Още->

ДВ, бр. 64/3.08.2018 г.
Повишена прозрачност и конкурентност при продажбата на имоти с права на държавата върху тях предвиждат промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Още->

ДВ, бр. 60/20.07.2018 г.
Диференцирана подкрепа при интеграцията на хората с увреждания предвиждат промени в едноименния закон. Още->

ДВ, бр. 46/1.06.2018 г.
Изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки Още->

ДВ, бр. 42/22.05.2018 г.
Повече яснота и сигурност в наемните правоотношения върху земеделска земя целят промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Още->

ДВ, бр. 30/3.04.2018 г.
Гарантиране правата на родители и осиновители при ползване на отпуск за дете предвиждат корекции в Кодекса на труда. Още->

ДВ, бр. 20/6.03.2018 г.
Разщирени правомощия на омбудсмана в защита правата на частноправните субекти предвиждат промени в едноименния закон. Още->

ДВ, бр. 15/16.02.2018 г.
Нов Закон за пазарите на финансови инструменти въвежда изискванията на едноименния регламент и Директива 2013/36/ЕС от пакета Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Още->

ДВ, бр. 2/3.01.2018 г.
Подробна уредба на отговорността за непозволено увреждане въвежда новата Глава петнадесета в Закона за защита на конкуренцията. Още->

ДВ, бр. 96/1.12.2017 г.
Нов Закон за концесиите въвежда изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите). Още->

ДВ, бр. 90/10.11.2017 г.
Промени в правилата за командироване, за временно отстраняване от длъжност и при определяне на допълнителни възнаграждения за магистратите предвиждат последните промени в Закона за съдебната власт. Още->

ДВ, бр. 81/10.10.2017 г.
Висшият съдебен съвет одобри Наредба за съдебните заседатели, с която регламентира условията и редът, по които се определя броят им за всеки съд, етичните правила за поведение и организационни въпроси, свър- зани с тяхната дейност съгласно базовата уредба в Наказателно-процесуалния кодекс. Още->

ДВ, бр. 76/19.09.2017 г.
Ускоряване на големите инфраструктурни проекти чрез ограничаване на възможностите за злоупотреба с право при обжалване на екологичните оценки по съдебен ред целят промени в Закона за опазване на околната среда. Още->

ДВ, бр. 62/1.08.2017 г.
Подобряване защитата на инвеститорите при покупка на корпоративни облигации и насърчаване достъпа на малките и средните компании до капиталовия пазар предвиждат последните изменения и допълнения в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Още->

ДВ, бр. 54/5.07.2017 г.
По-ефективен контрол върху поведението на водачите на моторни превозни средства и техническата им изправност целят поредните изменения и допълнения в Закона за движение по пътищата. Още->

ДВ, бр. 49/20.06.2017 г.
Засилен надзор над финансовата система цели Българската народна банка с промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи. Още->

ДВ, бр. 41/23.05.2017 г.
Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 от 1986 г. Още->

ДВ, бр. 28/4.04.2017 г.
Висшият съдебен съвет (ВСС) издаде на основание чл. 360т от Закона за съдебната власт Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата. Още->

ДВ, бр. 21/10.03.2017 г.
Ограничаване на достъпа до Централния кредитен регистър за проблемни финансови институции предвиждат промени в Наредба № 22/2009 г. на Българската народна банка, издадена на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции. Още->

ДВ, бр. 13/7.02.2017 г.
Закон за правната помощ

Създаване на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път от всички адвокатски съвети и регламентиране дейността на националния телефон за правна помощ предвиждат промените в едноименния закон. Още->

ДВ, бр. 6/19.01.2017 г.
С оповестяването на резултатите от стрестестовете и прегледа на балансите на застрахователи и презастрахователи Комисията за финансов надзор одобри нова Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, резастрахователите и Гаранционния фонд. Още->

ДВ, бр. 101/20.12.2016 г.

Засилване на рестрикциите, по-ефективен контрол и по-тежки санкции предвиждат последните промени в Закона за движението по пътищата. Още->

Наредба за кредитните посредници (ДВ, бр. 87/4.11.2016 г.) по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители издаде Българската народна банка. С наредбата се определят редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници; документите и информацията, необходими за вписването, както и редът за предоставянето им от лицата, които възнамеряват да извършват дейност като кредитни посредници; Още->

ДВ, бр. 77/4.10.2016 г.
Със съвместна Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, министерствата на енергетиката, на финансите и на икономиката регламентират мерките за облекчаване на ефекта от дейността на ВЕИ доставчиците. Още->

Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Регламентиране ролята на държавата в подпомагането и насърчаването на юридическите лица с нестопанска цел предвиждат последните промени в едноименния закон (ДВ, бр. 74/20.09.2016 г.). Още->

Закон за данък върху добавената стойност
Нов режим за обезпечение на доставки на течни горива въвеждат последните промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 60/2.08.2016 г.). Още->

Закон за кадастъра и имотния регистър
Ускоряване на кадастралното покритие в страната и повече ефективност при отстраняването на непълноти и грешки в кадастралните карти и регистри целят последнитеи промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57/22.07.2016 г.) Още->