english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ЗБН
Кризата с Корпоративна търговска банка доведе до нови промени в банковото законодателство. След корекциите в Закона за кредитните институции, насочени срещу цедирането на вземания и последващото им прихващане срещу отпуснати кредити, Народното събрание гласува спешно изменения и допълнения в Закона за банковата несъстоятелност. Основното в тях е въвеждането на фигурата на временния синдик, каквато до този момент имаше единствено в търговската несъстоятелност.
Наред с разширяване на обезпечителните мерки, които съдът по несъстоятелността може да допусне преди откриване на производството, имайки право на своя преценка, той е поставен в условията на обвързана компетентност при назначаването на временен банков синдик. Това става по молба на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който предлага и конкретните лица от списъка на БНБ. Ограничения за броя на временните синдици няма. Ако временният синдик даде съгласието си и отговаря на законовите изисквания за редовен банков синдик, съдът е длъжен да го назначи.
С назначаването на временен синдик правомощията на квесторите в банка с отнет лиценз се прекратяват. Определението на съда за назначаване на временен синдик, както и името и адресът на лицата, назначени за временен синдик, се вписват в търговския регистър. Определението се изпраща и на Централната банка. Назначеният от съда временен синдик изпълнява функциите си до назнача¬ването на редовен синдик.
Отношенията между вре¬менния синдик и фонда като негов работодател се уреждат с договор, а възнаграждението е за сметка на управляваната от него банка. Временният синдик може да бъде освободен от съда по предложение на фонда по всяко време, като бъде заменен с друг. Всички служители на банката, дър¬жавните органи и организации са длъжни да оказват съдействие на временния синдик, а той – да публикува ежеседмични отчети за дейността си.
На временният банков синдик са предоставени далеч повече правомощия от тези на временния синдик в търговската несъстоятелност. Освен да представлява банката, да управлява текущите й дела, да опазва, попълва и управлява нейното имуществот, да съхранява и води търговските книги и търговската й кореспон¬денция, временният синдик може да се намесва пряко в отношенията й с други лица. Той издирва и уточнява имущество; прави искания за спиране, прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, както и за налагане на обезпечения на бъдещи искове; участва в производствата по делата, по които банката е страна; завежда от нейно име дела, включително по искове срещу трети лица за връщане на получено от тях имущество на банката; събира нейни парични вземания.
Особено правомощие на временния банков синдик е със съгласието или по предложение на управителния съвет на фонда да възлага на лица, притежаващи необходимия междунаро¬ден опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване на финансови потоци, в резултат на които банката е ощетена в нарушение на закона. Отделно

ЗКПО
Прецизиране в посока рестрикции на уредбата за предоставяне на данъчно облекчение за предприятия в затруднено положение предвиждат последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. По отношение на такива предприятия, както и на данъчно задължени лица, представляващи големи предприятия, не може да се предоставят данъчни облекчения представляващи държавна помощ за земеделски стопани. Такива данъчните облекчения няма да се предоставят и на данъчно задължени лица, които не са изпълнили решение на Европейската комисия за възстановяване на получена не-правомерна и несъвместима държавна помощ и не са възстановили изцяло помощта.

Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите на предприятието в затруднено положение, определена към датата на предоставяне на помощта. А настоящата стойност на всички активи не може да превишава прага от левовата равностойност на 500 000 евро. Този праг пък не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите на предприятието.
В допълнителните разпоредби на закона са дадени легални дефиниции на понятията „предприятие в затруднено поло¬жение“ и „големи предприятия“ съобразно европейското законодателство и Договора за функционирането на Европейския съюз

ЗТР

С промени в Закона за Търговския регистър бяха въведени в националното законодателстнво изискванията на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. във връзка с функционирането на т. нар. „система за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри“. Възоснова на тях Агенцията по вписванията не¬забавно ще осигурява предоставянето на безплатна информация относно започването или прекратяването на производство по лик¬видация, обявяването му в несъстоятелност и заличаването му от регистъра. Такава информация ще бъде предоставяна и за чуждестранно лице, регистрирало клон по чл. 17а от Търговския закон. Агенцията по вписванията ще предоста¬вя чрез Европейския портал за електронно правосъдие и актуална информация относно българското законодателство, съгласно което трети лица могат да се позо¬вават на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър на регистрите.

В случаите, предвидени със закон, вписване, заличаване и обявяване ще се извърш¬ват въз основа на уведомление, получено от регистър на държава членка чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Вписването на данните може да се извърши и служебно въз основа на уведомление от регистъра на друга държава – членка на Европейския съюз, в който е вписано чуждестранното лице. В случай че то бъде заличено от регистъра на другата държава членка, в който е било вписано, и заличава¬нето му не е в резултат на промяна в прав¬но-организационната му форма, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището, клонът се заличава служебно въз основа на уведомлението.