english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Фискален съвет, който да действа като независим консултант по въпросите на фискалното управление, беше създаден със Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (ДВ, бр. 29/21.4.2015 г.). Новият орган е предвиден в чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси и има за цел да създаде условия за спазването на посочените в него фискални пра¬вила. Механизмите за това са наблюдение и анализ на бюджетната рамка, оценка на макроикономическите и бюджетните прогнози, прозрачност за фискалното управление на страната.
Съветът ще изготвя мотивирани становища и пре¬поръки по бюджетните законопроекти, по отчетите за изпълнението им, по мак¬роикономическите прогнози на министъра на финансите, ще следи за рискове и отклонения от бюджетната рамка. Становищата и препоръките нямат задължителен характер, но ще бъдат публикувани на интернет страницата му, а Министерският съвет ще мотивира писмено отказите да ги спазва. Съветът може да получава оценка за дейността си от подобни независими органи за фискално наблюдение в други държави на всеки три години, която също ще се публикува на неговата ин-тернет страницата и ще се изпраща до председателя на Народното събрание.
Председателят и членовете на съвета имат пра¬во да изискват и получават информация от държавните органи, които са длъжни да им я предоставят при спазване на действащото законодателство. Оперативната им независимост на председателя и членовете на съвета е гарантирана и със забраната да искат или да приемат указания от Министерския съвет или от други органи и институции. Съветът се състои от петима членове, включително председателя, с 6-годишен мандат, които се избират от Народното събрание след проведена публична процедура.
Те нямат право да заемат длъж¬ност в държавни или общински органи, както и да извършват политическа или друга дейност, която засяга независимостта на съвета. Решенията ще се приемат с обикновено мнозинство без право на глас „въздържал се“. Дейността на Съвета се финансира от бюджета на Народното събрание, като председателят и членовете на полчават сума в размер на три мини¬мални работни заплати за едно заседание, но общо за месец не повече от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор.
Автоматичните корективни механизми обхващат изготвянето, приемането и прилагането на корективен план. Целта им е коригиране на възникнало значително от¬клонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит. Наличието на значително откло¬нение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит се установява от един или повече изрично посочени органи - Европейската комисия съгласно Регла¬мент 1466/97; министъра на финансите в рамките на бюджетния процес; Фискалния съвет.
При значително отклонение от средносрочната бюджетна цел министърът на финансите в срок до два месеца от установяване на отклонението изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет корективен план. В случай че той пред¬вижда мерки, свързани с правомощия на Народното събрание, Министерският съвет внася плана за приемане в Народното съ¬брание. Изпълнението му може да бъде временно преустановено при наличието на извънредно обстоятелство по смисъла на чл. 24, ал. 3 от Закона за публичните финанси, без това да излага на риск устойчивостта на публичните финанси в средносрочен план.

Закон за електронните съобщения

Затягане на режима за предприятията, осъществяващи електронни съобщения при общи изисквания предвиждат последните промени в Закона за електронните съобщения (ДВ, бр. 30/24.4.2015 г.). При установено неизпълнение на задължения, произтичащи от приложимите общи изисквания, на условията на издадени разрешения Комисията за регулиране на съобщенията ще уведомява предприятието в 7-дневен срок и ще определя подходящ срок за изразяване на становище. След изтичането му комисията с решение ще изисква незабавно или в определен от нея разумен срок преустановяване на неизпълнението, отстраняване на неговите последици, привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове. Обжалването на решението на коми¬сията не спира неговото изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
За неизпълнение на решение на комисията председателят й налага предвидените в закона санкции за неизпълнение на съответното задължение и/или комисията налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. дневно. Имуществената санкция се налага до изпълнение на решението на комисията по реда на глава седемнадесета от АПК. Наложените имуществени санкции подлежат на обжалване по реда на глава седемнадесета, раздел VІ от АПК. Възстановяването на нарушено право и обезщетяването на вредите от изпълнението на административен акт, който е бил отменен след като е започнало неговото изпълнение, става по реда на глава седемнадесета, раз¬дел VІІ от АПК.

Завишени са санкциите за предприятия, предоставящи услугата роуминг чрез обществени електронни съоб¬щителни мрежи, в нарущение на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Предвидените глоби за отделните видове нарушения са в три диапазона - от 10 000 до 100 000 лева, от 50 000 до 2 000 000 лева и от 400 000 до 2 000 000 лева.

Закон за акцизните и данъчните складове

Засилване на контрола върху търговията с енергийни продукти целят промените в Закона за акцизните и данъчните складове (ДВ, бр. 30/24.4.2015 г.). Лицензираният складодържател е задължен да използва средства за измерване и кон¬трол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, както и към и от местата за производство и/или складиране, когато данъчният склад е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение. Допуска се използване на едно сред¬ство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и/или склади¬ране, част от данъчния склад; към и от друг данъчен склад.

В случай че до влизането в сила на тези промени за данъчен склад, разположен на територията на повече от едно митническо учреждение, Агенция „Митници“ е одобри¬ла разположението на точките за контрол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъч¬ния склад, към и от местата за производство и/или складиране, и ако няма промяна в тех¬нологичната схема, тези точки трябва да са идентични с нововъведените. Ако до влизането на закона в сила агенцията е одобрила разположението на точките за контрол към и от друг данъчен склад след обединяването на данъчните складове, тези точки също трябва да са идентични с нововъведените. За въвеждането на тези изисквания на лицензираните складодържатели е даден двумесечен срок от влизането на закона в сила.