english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Закон за пазарите и финансовите инструменти
Сериозно завищаване на контрола върху дейността на инвестиционните посредници съобразно няколко европейски директиви и регламенти въвеждат промените в Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 34/12.05.2015 г.) В зависимост от лицензираните дейности на инвестиционния посредник, той трябва да разполага със значително по-висок начален капитал застрахователна сума на застраховката, покриваща вредите от виновното неизпълнение на задълженията му. Началният капитал за някои дейности нараства в зависимост от лиценза от 100 000 до 1 500 000 лева. Минималният размер на застроховката професионална отговорност е 1 000 000 евро за всяка застрахователна претенция и левовата равностойност на 1 500 000 евро за всички застрахователни претенции за една година. Не по-малко от 25 на сто от капитала трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление за него.
Инвестиционните посредници могат да издават само безналични акции с право на един глас. Ако инвестиционният посредник е дружество с ограничена отговорност, всеки съдружник има толкова гласове в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Прецизирани са изискванията към членовете на управителните и контролните органи на инвестиционните посредници, както и надзорните правомощия на Комисията по финансов надзор. Инвестиционните посредници трябва да осигурят правила на работа, защитаващи работещите за тях и подаващите сигнали за нарушения лица, както и да изпълняват своевременно нарежданията на своите клиенти за операции на регулирания пазар.
Съхраняваната от инвестиционния посредник информация за сключените сделки с финансови инструменти за сметка на клиент трябва да съдържа данни най-малко за самоличността на клиента и за предприетите действия по изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Допълнителна регламентация търпят и отношенията между надзорните органи на различни държави, свързани с информацията и контрола върху задгранични клонове на инвестиционни посредници, признати за значими – включително когато предприятието –майка е финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност.

Закон за енергийната ефективност

Нов Закон за енергийната ефективност (ДВ, бр. 35/13.05.2915 г.) ще регулира мерките и дейностите за ефективност при при производството, преноса, разпределението крайното потребление на енергия. В основата на тези мерки и дейности е разработваната под ръководството на министъра на енергетиката и приемана от Народното събрание национална стратегия за енергийна ефективност. Министерският съвет ще внася стратегията в парламента и ще определя държавната политика в областта на енергийната ефективност, отделните сектори в която ще бъдат координирани между министрите на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, и на транспорта. Дейностите по провеждането й се изпълняват от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, чийто изпълнителният директор се назначава и освобождава от министъра на енергетиката съгласувано с министър-председателя.
Националната цел за енергийна ефективност ще се определя като количество спестявания в първичното и в крайното енергийно потребление до 31 декември 2020 г. съгласно национален план за действие по енергийна
ефективност. За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, чиято обща кумулативна цел за периода 2014 – 2020 г. е натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто годишно. Възоснова на нея се определят индивидуалните цели за енергийни спестявания. Списъкът със задължените лица по тези цели се приема от Министерския съвет заедно с националните планове за действие по енергийна ефективност, които се разработват по образец, приет от Европейската комисия.

Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийни-
те характеристики на сградата, трябва да съответства на новите изискванията за енергийна ефективност. Енергийните характеристики
на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики. При продажба на нова сграда в нейната цялост продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата, а при продажба или отдаване под наем на самостоятелни обекти в нова сграда продавачът предоставя на купувача/наемателя копие от него.
Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с
обследване за енергийна ефективност, чиято цел е да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за
намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. Обследването завършва с доклад и с издаване на сертификат , който се актуализира при извършването на дейности, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата - реконструкции, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата, и преустройства на съществуващи сгради. При продажба на сграда в експлоатация продавачът предос тавя на купувача сертификата за енергийни харак теристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в нея – заверено копие на сертификата. При отдаване под наем на такава сграда или на самостоятелен обект в нея наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата.
Законът урежда и изискванията към лицата, извършващи обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания. Те ще се вписват в публичен регистър, ще са търговци и ще разполагат с необходимия персонал и технически средства. Финансирането на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност става със средства от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, който е юридическо лице и управлява постъпващите в него финансови средства съгласно този закон и споразуменията с донорите.