english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Закон за кредитните институции
Засилване на правната сигурност чрез разширяване обхвата на оповестителното действие целят последните промени в Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 50/3.07.2015 г.). В 6-месечен срок от вписване в Тър¬говския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност на банка синдикът й ще редица обстоятелства:
- физически и юридически лица и размера на техните влогове, за ко¬ито са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален надзор;
- физически и юридически лица и размера на техните кредити и на влоговете, на които са били предоставени привиле¬гировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, за период от две години преди датата на не¬платежоспособността;
- физически и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставяне на банката под специален надзор;
- кредитни сделки, по които: не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от размера на усвоения кредит; не са учредени по надлежен начин до¬говорените обезпечения; не са запазени правата на заложния кредитор; имущество с произход от банката е предоставено от кредитополучател на други лица и размерът на която и да е от трансак¬циите надвишава 50 000 лв.; предоговаряни кредити по отноше¬ние на срока на изпълнение, размера и вида на обезпечението.
- размера на влоговете и кредитите на политическите партии, на лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуще¬ството на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, на юридическите лица, в които тези лица притежават дялове и акции; на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на банката; консултантски договори, договори за наем и други възмездни и безвъзмездни договори, сключени между банката и такива лица
Посочените сведенията ще обхващат период от 5 години преди датата на отнемане на лиценза на банката в производство по несъстоятелност. Председателят на Сметната палата трябва да предостави на синдика в електронен формат списък на лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, включително на лицата, които са заемали такива длъжности в този период, в 14-дневен срок от датата на вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност; информация за декларираните от тези лица притежавани ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и ко¬мандитни дружества, поименни акции в ак¬ционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация, в 30-дневен срок от датата на вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност.
Сведенията ще бъдат оповестявани на интернет страницата на Фонда за гаранти¬ране на влоговете в банките незабавно след получаването им от синдика.

Граждански процесуален кодекс
Поредно ограничаване на достъпа до касационно обжалване беше въведено с промени в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 50/3.07.2015 г.). От възможността за разглеждане от третата инстанция бяха лишени няколко групи дела:
1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
2. решенията по въззивни дела по иско¬ве за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от този кодекс, производства по чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2, чл. 126, ал. 2, чл. 127, ал. 2, чл. 127а, чл. 128 и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, искове по чл. 40 от Зако¬на за управление на етажната собственост, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
3. решенията по въззивни дела по тру¬дови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв.“
С преходна разпоредба е предвидено подадените преди влизането в сила на този закон касационни жалби, частни жалби по чл. 274, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс и жалби срещу решения на Върховния касационен съд по чл. 80, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност да се разглеждат при досегашните условия и ред.
Във връзка с принудителното изпълнение съдебният изпълнител е задължен незабавно да изпраща до съда копие от съобщението, с което е връчена на длъжника заповедта за изпълнение. Въведена е и забрана началната цена при първата пуб¬лична продан да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, когато такава е определена.
Актуализиран е и редът признаване и изпълнение на решения и актове, постановени в други държави – членки на Европейския съюз. Те подлежат на изпълнение без да е не¬обходимо издаване на изпълнителен лист въз основа на представен от заинтересованата страна препис от съдебно¬то решение. Когато съдебният изпълнител установи, че мярката или разпореждането не могат да бъдат изпълнени при условията и по реда на този кодекс, той постановява заместващо изпълнение. Длъжникът може в едномесечен срок от връчването да подаде молба за отказ за изпълнение, а този срок спира да тече при необходимост от превод на съдебното решение. Всяка от страните може да обжалва адаптирането на мярката или разпореждането за изпълнение, като поиска съдът да откаже признаването му или да установи, че не са налице основания за отказ от признаването му въз основа на Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Закон за защита на конкуренцията

С промени в Закона за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 56/24.07.2015 г.)
се търсят по-ефективни мерки срещу злоупотребата с по-силна позиция при договаряне. Забранява се всяко действие или бездействие на предприятие с по-силна позиция при договаряне, което е в противоречие
с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето и на потребителите. Като недобросъвестни са окачественви действията или бездействията, които нямат обективно икономическо основание, като необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги, налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия, или неоснователно прекратяване на търговски отношения.
Наличието на по-силна позиция при договаряне се определя с оглед характеристиките на структурата на съответния пазар и конкретното правоотношение между засегнатите предприятия, като се отчита степента на зависимост между тях, характерът на дейността им и разликата в нейния мащаб, вероятността за намиране на алтернативен търговски партньор, включително съществуването на алтернативни
източници на снабдяване, канали за разпространение и клиенти.
За нарушение на забраната Комисията за защита на конкуренцията ще налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от реализирания от
предприятието оборот от продажбата на продукта, предмет на нарушението за предходната година, но не по-малко от 10 000 лв. Когато
няма реализиран оборот, антимонополният орган ще налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.
С допълнителни разпоредби към министъра на земеделието и храните се създава Национален консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на храни, с председател министъра на земеделието и храните. Ролята на съвета е да насърчава сключването на споразумения между сдружения на производители и търговци на храни, като дава
становища, мнения и препоръки по проблеми, установени по веригата на предлагане на храни и по проекти на нормативни актове и тяхното прлилагане.
Към министъра на земеделието и храните се създава и помирителна комисия, която да съдейства за извънсъдебно разрешаване
на спорове между производители и търговци на храни, включително и за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики. Помирителната комисия ще осъществява дейността си по правилник, издаден от министъра на земеделието и храните, а производството пред нея е безплатно.
Всяка от страните по спора има право да поиска отстраняване на председателя или член на комисията при наличие на съответни обстоятелства, а те нямат право да разгласяват сведения, които са им станали известни във връзка с изпълнението на задълженията им.
Помирителното производство се образува въз основа на писмено възражение от производител или търговец на храни, към което се прилагат всички документи, необходими за изясняване предмета на спора.
Няма да се разглеждат анонимни възражения, възражения по спор, за който има приключило помирително производство на помирителната
комисия или спорът е отнесен за решаване пред съдебен орган.
Приключило помирително производство може да се преразгледа, ако се отнася до нови факти и обстоятелства и спорът не е отнесен за решаване от съдебен орган или е във връзка с изпълнението на постигнато споразумение между страните по спора. За изясняването му помирителната
комисия може да назначи вещо лице, а производство завършва със сключване на писмено споразумение между страните. Споразумението се
изготвя от комисията в тримесечен срок от образуването на помирителното производство и се предоставя на страните по спора. В случай, помирителната комисия не представив срок писмено
споразумение или споразумението не е прието от страните по спора, производството се прекратява.