english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Закон за митниците
Разширяване на отговорностите и правомощията на митническите органи предвиждат последните промени (ДВ, бр. 60/7.08.2015 г.) в Закона за митниците.

В структурата на Агенция „Митници“ се създава инспекторат на пряко подчинение на директора на агенцията за осъществяване на контрол върху дейността на митническата администрация. В 14-дневен срок от датата на встъпване в длъжност или постъпване на работа, всяка календарна година до 31 май и при прекратяване на правоотношението митническите служители са длъжни да декларират пред директора на Агенция „Митници“ своето имотно състояние, включително имуществото, представляващо съпружеска имуществена общност, както и имотното състояние на ненавършилите пълно-летие деца с декларация по образец, утвърден от директора на Агенция „Митници“. При назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“ лицата трябва да имат положителен резултат от изследване за професионална и психологическа пригод¬ност, а първите да завършват и базов курс за обучение в Националния учебен център на Агенция „Митници“.
Възстановяват се разследващи функции на митническите служители по отношение на престъпленията по чл. 234, 242, 242а, 251 от Наказателния кодекс, и по чл. 255 от Наказателния кодекс - задължения за ДДС от внос и акцизи. Митничарите ще осъществяват и контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове по из¬пълнение на задължението за заплащане на пътните и винетните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътни¬чески превози. Митническите органи могат да кон¬воират на територията на страната задържаните от тях лица и обвиняемите, по отношение на които е постановено за¬държане до 72 часа по реда на Наказателно- процесуалния кодекс. Конвойната дейност на територията на страната се извършва от мит-ническите служители при условията и по реда на инструкция на министъра на финансите. С негова заповед се определят и митническите органи, които извършват оперативно-издирвателната дейност.
Решенията по прилагане на митниче¬ското законодателство се издават от началника на съответната митница или от директора на Агенция „Митници“. За издаване на решение лицето, поискало издаването му, трябва да представи цялата необходима информация и документация. Решенията с изключение на случаите по чл. 221, ал. 2 и 3 от ЗМ подлежат на предварително изпълнение. Решение, с което се установяват мит¬ническо задължение и/или други публични държавни вземания, се издава в най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от започването на производството. То се връчва лично на адресата или на длъжника или се изпраща на всички заинтересовани лица чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне в тридневен срок от издаването му. Връчване на решение чрез прилагане към преписката се извършва след поставяне на съобщение за явяване на лицето в случаите, когато адресът на лицето не е известен или лицето, негов представител или пълномощник не могат да бъдат намерени на адреса на управление или на постоянния им адрес след документирано издирване от митническите органи.
Физически лица, спрямо които е започнало производство, за което са уведомени, и които пребивават повече от 30 последовател¬ни дни в чужбина, са длъжни да посочат на митническите органи лице на територията на страната, което да ги представлява и на което да се връчват съобщенията и другите актове на митническата администрация. Когато с решение на начал¬ника на съответната митница се установяват митническо задължение и/или други пуб-лични държавни вземания, те подлежат на доброволно изпълнение в 10-дневен срок от връчването на решението. Когато изпълнението на решението не е спряно по реда на чл. 221, ал. 3 от ЗМ или митническото задължение и/или другите публични държавни вземания не са платени в срока за доброволно изпълнение, решението се изпраща за принудително изпълнение до компетентната териториална дирекция на НАП. При обжалване по административен ред на решението, в случай че директорът на Агенция „Митници“ отмени обжалваното решение като незаконосъобразно, актът му се смята за искане за прекратяване на производството по принудително изпълнение, образувано от НАП. При обжалване по съдебен ред на ре¬шението, което е изпратено за принудително изпълнение, влязлото в сила съдебно решение се изпраща до компетентна¬та териториална дирекция на приходната агенция.
Директорът на Агенция „Митници“ по моти¬вирано предложение на органа, издал реше¬нието, може в изключителни случаи, когато го изискват законните интереси на заинтере¬суваното лице, да отложи датата на влизане в сила на решението. Този ред се прилага и в случаите на отнемане правото на ползване на карнети ТИР в съответствие с чл. 38 от Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на ТИР карнети. Постановлението за налагане на обез¬печителни мерки може да се обжалва в 7-дне¬вен срок от връчването му пред директора на Агенция „Митници“, който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок от получаването на жалбата. Непроизнасянето се смята за потвърждение на постановлениетои може да се обжалва пред административния съд по местонахожде¬нието на органа, който го е издал. Съдът отменя обезпечителната мярка, ако длъжникът представи обезпечение в пари, банкова гаранция или държавни ценни книжа, или ако не съществува изпълнително основание. Решението на административния съд не подлежи на обжалване. Трети лица могат да обжалват обезпе¬чителната мярка, наложена от началника на митницата върху вещи, които в деня на запора или възбраната се намират вяхно владение. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собственост на длъжника при налагането на запора или възбраната. Изпълнението на постановлението, с което се налага обезпечението, не може да бъде спряно поради обжалването му.
Обжалването на решението за установяване на митническо задължение не спира неговото изпълнение. То може да бъде спряно по искане на заинтересованото лице от директора на Агенция „Митници“ при обосновано съмнение за несъответствие на оспорваното решение с разпоредбите на митническото законодателство или когато може да бъде нанесена непоправима вреда на заинтересованото лице. Изпълнението може да бъде спряно и от органа, който го е издал, ако в срока за обжалване бъде предоставено обезпечение в размер на главницата и лихвите. Решението, с което се отказва спиране на изпълнението, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението на решение, с което се установяват задължения, произтичащи от прилагането на международна конвенция, към която Република България се е присъединила, и длъжници са гаранти¬ращите организации, определени с акт на Министерския съвет. След влизане в сила на решението то се изпраща в тридневен срок на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за принудително изпълнение.
Закон за горите
Прецизиране на уредбата за отдаване под наем на имоти в горски територии – държавна и об¬щинска собственост целят измененията и допълненията в Закона за горите (ДВ, бр. 60/7.08.2015 г.). Когато такива имоти съгласно горскостопанския план са пасище, ливада или поляна, срокът на договора за наем е не по-малко от 5 години. До участие в търг се допускат кандидати, които отговарят едновременно на следните условия – да са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по смисъла на Закона за собстве¬ността и ползването на земеделските земи; обектите да са регистрирани в интегрира¬ната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ); обектите да са регистрирани на територи¬ята на общината, в която попадат имотите, предмет на търга.
Когато собственикът декларира пис¬мено пред изпълнителния директор на Из¬пълнителната агенция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, в срок до три години от подаване на декла¬рацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност. Промяна на предназначението на имот като горска територия се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните, когато собственикът декларира, че ще ползва имота си като горска територия, не подаде декларация за ползването му като земеделска земя и нe го почисти от горскодървесна растителност.
Министърът на земеделието и храните издава заповед за отдаване под наем въз основа на мотиви¬рано предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, което съдържа описание на размера на имотите, вида и произхода на гората.
Когато физическо или юридическо лице, собственик на поземлени имоти в земеделски територии, установи, че имотите му са придобили харак-теристиките на гора, но желае да ги ползва като земеделска територия, той подава декларация до директора на съответната регионална ди¬рекция по горите. Към искането се прилагат документ за собственост и скица на имота. Когато собственикът е декларирал писмено пред директора на регионалната ди¬рекция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, и назначената от него комисия е установила, че данните от декларацията отговарят на състоянието на имота, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горс¬кодървесната растителност. Ползването на дървесина в горите, кои¬то са собственост на повече от едно физическо и юридическо лице, може да се извършва само при писмено нотариално заверено съгласие на поне половината съсобственици на имота. Административно-наказателните разпоредби са допълнени с насърчителна мярка - при плащане на наложената глоба или на имуществената санкция в 30-дневен срок от издаването на наказателното постановление лицето дължи 70 на сто от техния размер.
Закон за банковата несъстоятелност

Поредни промени в Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 61/11.08.2015 г.) доразвиват правомощията на банковите синдици. С разрешение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките синдикът може да упълномощава лица, които да го представляват в производствата по дела, по които банката или синдикът е страна, или да завеждат такива дела. В списъка вземанията кредиторите от един ред ще се подреждат вече не според размера на взема¬нията, по азбучен ред.
След съставянето на списъка син¬дикът го обявява в търговския регистър и публикува най-малко два пъти в един или повече централни всекидневници съобщение, че списъкът е обявен. След изтичането на 14-дневния срок от обявяването на списъка в търговския регистър синдикът съставя списък на кредиторите, чиито вземания са оспорени, и също го обявява в търговския регистър. Всеки кредитор от списъка има право в 14-дневен срок от обявя-ването на списъка на оспорените вземания да получи копие от подаденото срещу неговото вземане възражение и от доказателствата към него. Копията се получават на адреса на управление и в поделенията на банката в несъстоятелност в страната. В 7-дневен срок от изтичане на сро¬ка за получаване на копия всеки кредитор с оспорено вземане има право да представи на синдика писмено становище по възражението и да приложи доказателства.
Синдикът разглежда постъпилите въз¬ражения и становищата по тях и се произнася с окончателно решение относно изключването или включването на вземането в списъка на приетите от него вземания в 40-дневен срок от изтичането на 7-дневния срок за представяне на писмено становище.
Синдикът обявява в търговския ре¬гистър съобщение, че решението е изготве-но и може да бъде получено на адреса на управление и в поделенията на банката в несъстоятелност в страната в 7-дневен срок от датата на обявяване на съобщението. В 7-дневен срок от изтичане на срока за обявяване на изготвеното решение всяко лице, направило възражение, може да оспори пред съда по несъстоятелността решението на синдика единствено за вземането, по което е възразило. Възражението до съда се подава чрез синдика. В 14-дневен срок той е длъжен да състави: списък на приетите вземания, по които не са направени възражения; списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда; списък на приетите вземания, които са оспорени пред съда чрез възражение. Към списъците се при¬лагат направените възражения, представените доказателства към тях и доказателства относ¬но изпълнението на изискванията за оспорване по съдебен ред. В преходните разпоредби е на тези промени е и придадено и обратно действие – те ще се прила¬гат и за производствата по несъстоятелност, открити до влизането им в сила.