english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Министерският съвет изключи с постановление (ДВ, бр. 70/11.09.2015 г.) съществени регулации в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. С първата група промени се премахват редица изисквания по отношение на търговски дружества с държав¬но участие в капитала, които са кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции или чийто основен предмет на дейност е управление на финансови инструменти по програмите, съ¬финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инициативи на Европейския съюз.
Става въпрос за особени правила при сключване на някои видове договори, регламентиращи избора на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции.
Целта на тези правила беше унифициране на методологията за избор на изпълнител на финансови услуги; повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на средствата на държавните дружества;
диверсификация на паричните ресурси и ограничаване на риска от концентрация на експозиции; подобряване на механизмите за отчетност на държавните дружества.
Отпадат и редица изисквания по отношение на възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи в едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, чийто ос¬новен предмет на дейност е управление на финансови инструменти по програмите, съ¬финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инициативи на Европейския съюз. Тези изисквания обвързваха възнагражденията със стойността на дълготрайните материални активи, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията, както и от поети специфични задължения и отговорности в сключените договори

Закон за лечеб¬ните заведения

Редица промени бяха внесени в Закона за лечебните заведения ( ДВ, бр. 72/18.09.2015 г.) като част от здравната реформа. Лечебните заведения ще могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги, чрез които медицин¬ски специалисти и специалистите в областта на социалните услуги ще предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение и ще осъществя¬ват социална работа, включително в домашна среда, в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора с нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности. Услугите може да се предоста¬вят от общините, от лечебните заведения и от лицата имащи право да извършват социални услуги по Закона за социално подпомагане.
Завишават се изискванията към самостоятелните медико-диагностични лаборатории, в които ще трябва да има най-малко един лекар с призната специалност по всяко едно от направленията на дейността им. В консултативните кабинети, ме¬дико-диагностичните и медико-техническите лаборатории и отделенията без легла на лечеб¬ните заведения за болнична помощ ще могат да се извършват и дейностите, възложени по закон на амбулаториите за първична или специализирана извънболнична помощ. В болниците за активно лечение ще могат да се предоставят комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания. Регламентираи са статутът и дейноста на центровете за комплексно об¬служване на деца с увреждания и хронични заболявания.
Значително място е отделено на правилата за определяне на потребностите на населението от дос¬тъпна извънболнична и болнична медицинска помощ чрез планирането им на териториален принцип въз основа на Национална здравна карта, респективно на областни здравни карти. При отрицателно становище на комисиите по поддържането й за осъществяване на нови медицински дейности последните няма да бъдат включвани в Националната здравна карта и лечебното заведение няма да може да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса за заплащане на заявените медицински дей¬ности до евентуална актуализацията на картата.

Закон за спе¬циалните разузнавателни средства

Диференциране на сроковете за прилагане на специални разузнавателни средства и повече гаранции за ползването им по предназначение предвиждат промени в едноименния закон (ДВ, бр. 74/26.09.2015 г.) Основният срок за прилагане на специални разузнавателни средства при данни за подготвяно тежко умишлено престъпление е намален до 20 дни. До 6 месеца е срокът по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигур¬ност в случаите на предотвратяване на тежки умишлени престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс. В останалите случаи срокът за прилагане на СРС ще е до два месеца. Остава обаче възможността за удължаването им в случай на необходимост, съответно до 20, но за не повече от 60 дни; до 12 месеца; до 6 месеца. Искането за про¬дължаване на срока трябва да съдържа пълно и из¬черпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства.

При получаване на резултати извън направеното заявление правомощие за уведомяване на заявителя до 24 часа наред с председателя на Държавна агенция “Технически операции” ще има вече и председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”. Придобитата информация ще се съхранява за срок до 15 години от прекратяване на прилагането на специалното разузнавателно средство. След изтичането му ин¬формацията ще се унищожава от тричленна ко¬мисия в състав, определен от ръководителя на съответната структур, за което ще се изготвя протокол. Отпада задължението на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства да уведомяват ръководителя на съответ¬ния висшестоящ съд при наличие на данни за неправомерно разрешаване прилагането на СРС. Бюрото ще сезира прокуратурата и ще уведомява Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието, но не и председателите на горноинстанционните съдилища.
Регламентиран е и парламентарният контрол върху процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, както и върху съхраняването и унищо¬жаването на получената чрез тях информация. Той ще се осъществява от постоянна комисия на Народното събрание.