english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Закона за обществените поръчки
Поредна серия изменения и допълнения (ДВ, бр. 79/13.10.2015 г.) претърпя Законът за обществените поръчки. В кръга на средстава, чието разходване урежда, са добавени изрично средствата от Европейския съюз или от други международни програми и договори, както и въобще чуждите средства. На Министерския съвет е предоставено правомощието да създава да създава с постановление централни органи за обществени поръчки или да възлага осъществяването на такива функции на орган на изпълнителната власт. Политиката в областта на обществените поръчки се прехвърля от икономическото към хинансовото министерство, като при осъществяването й министърът на финансите ще се подпомага от Агенцията по обществени поръчки, която преминава на негово разпореждане.
С цел пресичане на злоупотребите е ревизиран привилегированият режим за възлагане на обществени поръчки на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Новата уредба предвижда когато част от предмета на обществената поръчка е включена в утвърдения от Министерския съвет списък от продукти за преимуществено възлагане на такива предприятия или кооперации, възложителят да отдели тази част в една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Заявления или оферти ще могат да подават вече и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата и удостоверява с документ номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.
Заявленията или офертите на кандидат или участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания се разглеждат само ако няма кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на кри-териите за подбор, или участник за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, ще може да участва в обществена поръчка, вкл. за обособена позиция при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Закона за административните нарушения и наказания

Завишаване на санкциите и прецизиране на производството за ангажиране на имуществена отговорност по отношение на юридически лица придвиждат промените в Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 81/20.10.2015 г.) Добавени са нови наказателни състави, чието реализиране ще води до административно-наказателна отговорност, в случай че юридическото лице се е обогатило или би се обогатило от престъпление, извършено от членове на неговите управителни, надзорни или контролни органи, от негови представители, работници или служители. На работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази работа, ще се налага имуществена санкция до 1 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата, когато тя е имуществена. Санкция в размер до 1 000 000 лв. ще се налага и когато облагата няма имуществен характер
или размерът й не може да се установи. Имуществената санкция се налага и
на юридическо лице, което няма седалище на територията на Република България, в случай че престъплението е извършено на територията на Република България.

В полза на държавата ще се отнема придобитата от юридическото лице пряка или непряка облага от престъплението, ако не подлежи на връщане или възстановяване, или на отнемане по реда на Наказателния кодекс. Когато вещта или имуществото – предмет на престъплението, липсва или е отчуждено, присъжда се неговата левова равностойност. Променя се и подсъдността – производствата ще се образуват по мотивирано предложение не на съответния прокурор до административния съд, а на прокурора, който е компетентен да разгледа делото или преписката за съответното престъпление, до окръжния съд. Изрично е предвидено делото да се разглежда пред Софийския градски съд в случаите, когато юридическото лице е със седалище извън страната. Като допълнителни основания за започване на производство са посочени и постановление с предложение за освобождаване на дееца от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или на споразумение за решаване на делото в съда; ако по делото от общ характер липсва тъжба от пострадалия до прокурора; ако деецът се освобождава от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки; при допуснат трансфер на наказателното производство в друга държава. когато наказателното производство е спряно на основание, че след извършване на престъплението обвиняемият е изпаднал в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или има друго тежко заболяване, което пречи на провеждането на производството; когато разглеждането на делото в отсъствие
на обвиняемия би попречило да се разкрие обективната истина; ако деецът е лице с имунитет; както и след влизане в сила на решение по чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

Съдът в закрито заседание се произнася с определение, с което връща предложението на прокурора, когато не е мотивирано или не отговаря на изискванията на закона, или прекратява делото, когато юридическото лице е заличено от търговския регистър поради ликвидация или несъстоятелност. Съдът разглежда предложението в
състав от един съдия в открито съдебно заседание с участието на прокурор и с при-
зоваване на юридическото лице. Неявяването на представител на юридическото лице, когато призоваването е редовно, не е пречка за разглеждане на делото. Съдът събира доказателства служебно или по искане на страните. За реализиране на административно-наказателната отговорност е необходимо кумулативно наличие на доказателства за получена от юридическото лице неправомерна облага, връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице, връзка между престъпното
деяние и облагата за юридическото лице, както и вида и размера на облагата, ако е имуществена. С решението си съдът налага имуществена санкция или отказва да я наложи. По дела, които представляват фактическа или правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени и след произнасянето на решението, но не по-късно от 30 дни.
Решението на окръжния съд подлежи на обжалване или протест пред апелативния съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Делото се разглежда в открито заседание с участието на прокурор. За съдебното заседание се призовава и юридическото лице. В производството пред апелативния съд се допускат само писмени доказателства. Апелативният съд се произнася с решение, с което може
да отмени решението на окръжния съд и да върне делото за ново разглеждане при допуснати от първата инстанция съществени нарушения, да отмени решението на окръжния съд и да наложи имуществена санкция, да отмени решението на окръжния съд и да откаже да наложи имуществена санкция, да измени решението на окръжния съд или да го потвърди. Решението на апелативния съд е окончателно.

Производството, по което е постановено влязло в сила решение на окръжния или на апелативния съд, подлежи на възобновяване, когато:
1. с влязла в сила присъда или решение се установи, че някои от писмените доказател-
ства, въз основа на които е издаден актът, са неистински или с невярно съдържание;
2. с влязла в сила присъда или решение се установи, че съдия, прокурор, страна
или участник в производството е извършил престъпление във връзка с участието си в
производството;
3. след влизане в сила на решението за налагане на имуществена санкция на юриди-
ческото лице извършителят бъде оправдан с влязъл в сила съдебен акт или спряното досъдебно производство бъде прекратено от прокурора в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс;
4. след влизане в сила на решението се разкрият обстоятелства или доказателства,
които не са били известни на страната и съда и имат съществено значение за про-
изводството;
5. с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което има съществено значение за делото;
6. в хода на производството е допуснато съществено нарушение на процесуалните
правила.

Искането за възобновяване може да се направи в 6-месечен срок от узнаване за
възникване на основанието или от влизане в сила на горните решения. Искането не спира изпълнението на влязлото в сила решение, освен ако съдът постанови друго. Искане за възобновяване на производството може да направи окръжният прокурор и юридическото лице, на което е наложена имуществена санкция. Искането за възобновяване се разглежда от апелативния съд, в съдебния район
на който се намира органът, постановил влязлото в сила решение. Апелативният съд разглежда искането в състав от трима съдии. В случаите, когато се иска възобновяване на производството по решение на апелативния съд, искането се разглежда от друг състав на съответния апелативен съд. Делото се разглежда в открито заседание с участието на прокурор. За съдебното заседание се призовава и юридическото лице.
Когато намери искането за възобновяване за основателно, апелативният съд отменя
акта и връща делото за ново разглеждане, като посочва процесуалното действие, от
което трябва да започне новото разглеждане. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.