english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Министерският съвет одобри с постановление (ДВ, бр. 88/13.11.2015 г.)
промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) съгласно еврорегламенти в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. По реда на правилника ще се насърчават инвестиции в икономическите дейности по чл. 12 и чл. 22е ЗНИ като схема за многосекторна регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение. Класификацията на икономически дейности, в които се осъществява инвестицията, се определя на базата на планираните за производство продукти (стоки и услуги), съответстващи на икономическата дейност, приходите от които трябва да
са най-малко 80 на сто от бъдещите общи приходи в резултат на осъществяването на инвестицията.

Посочени са изчерпателно сферите, в които инвестициите не се насърчават, както и условията по отношение онези, които се насърчават. Когато инвеститорът в допустими сектори по упражнява едновременно и дейност в изключените сектори, насърчават се само инвестициите в допустимите сектори, като инвеститорът следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че изключените сектори да не са предмет на насърчаване. Не се насърчават инвестициите
на предприятие, срещу което е издадено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на ЕК, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар.

При подаване на заявление за помощ инвеститорът трябва да посочи кои данни могат да бъдат намерени в публични регистри, но не е длъжен да представя документи – оригинали и преписи, които са предоставяни на
Българска агенция за инвестициите при други процедури. Прецизирани са разпоредбите относно определянето на средните допустими разходи по подпомаганите дейности, като е фиксиран годишният бюджет на схемата за регионална инвестиционна помощ – 150 млн. евро. При надхвърлянето му Министерството на икономиката ще изготвя план за оценка на схемата, който ще изпраща на Европейската комисия в срок 20 дни от влизането в сила на изменението на бюджета.

Правила за търговия с електрическа енергия

Промени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ДВ, бр. 90/20.11.2015 г.) одобри Комисията за енергийно и водно регулиране.
Нуждата от тяхната актуализация възникна след последните промени на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, както и поради проблемите в практическото прилагане на Правилата от лятото на 2014 г. досега. Промените са насочени основно към създаването на допълнителна регулаторна рамка, която да урежда по-прецизно условията за участие на организирания борсов пазар на електрическа енергия, както и правата и задълженията на оператора на борсовия пазар и на търговските участници. Целта е повишаване на прозрачността и конкуренцията на пазара на електрическа енергия у нас, осигуряване на предпоставки за поддържане на баланса между производство и потребление на електрическа енергия, както и гаранции за сигурно и надеждно функциониране на електроенергийната система.

Особено внимание е отделено на участието на производителите на енергия от възобновяеми източници и производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на свободния пазар. Практическото осъществяване на досегашната законова регламентация премахва някои от съществуващите досега ограничения. Предвидени са сериозни сериозни изменения и допълнения в режима за смяна на доставчика на енергия и на координатора на балансиращата група. Изцяло нов е разделът за уреждането на реда и условията за потребителите, които заявят желание да променят доставчика си на услуга от обществен интерес, без монтирани електромери, по свободно договорени цени.

Предвижда се въвеждането на нови задължения за независимия преносен оператор, касаещи изготвянето на вътрешни инструкции за определяне на разходите, които не участват във формирането на цените на балансиращата енергия.
Предвидено е и право на координаторите на балансиращите групи да поискат от ЕСО или от съответния оператор на мрежата временно преустановяване на преноса на електрическа енергия към обект на участник в балансиращата група, ако той не е платил всички дължими суми, свързани с отговорността за балансиране. Това право е реципрочно на правото на доставчиците на енергия и на мрежовите оператори съгласно Закона за енергетиката и цели да обезпечи изпълнението на финансовите задължения на търговските участници към координаторите на балансиращите групи.

Регулаторните компании ще предоставят на ЕСО почасови прогнози за потреблението на своите клиент като мярка за избягване на дисбаланса между прогнозите и потреблението, чиято цена се заплаща от всички потребители. КЕВР препоръчва и въвеждане на единен стандарт за фактурите на крайните клиенти с цел прозрачност, ефективност и сравнимост на информацията. Във фактурите следва да бъдат отразявани ясно и разходите на доставчика за балансиране на елетроенергийната мрежа.

Закон за акцизите и данъчните складове

Намаляване на административната тежест и разходите за икономическите оператори целят промените в Закона за акцизите и данъчните складове ДВ, бр. 92/27.11.2015 г. Въвежда се възможност за директно освобождаване от заплащане на акциз за лицата, които използват в своята дейност денатуриран по специален метод етилов алкохол. Опростени са хипотезите относно възможностите за движение на акцизни стоки, облепени с бандерол, до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател. Скъсени са сроковете за възстановяване на акциз на електрическата енергия.

Променя се акцизният календар на тютюневите изделия, като за 2016 г. специфичният акциз на цигарите ще бъде намален от 101 лв. на 70 лв. за 1000 къса. В същото време се вдига пропорционалният акциз, който през следващата година ще е 38 процента от продажната цена, за 2017 г. - 40 процента, а през 2018 г. - 42 процента. В тон с европейската практика се увеличават акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление. Акцизът за газьола и керосина ще се повиши от 50 лв. на 646 лв. за 1000 литра, а на тежките горива и масла за отопление - от 50 лв. на 400 лв. за 1000 килограма. Въвежда се нулева ставка за втечнения нефтен газ и за биогаза за 1 гигаджаул. Производство на ракия в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране (с вместимост на съдовете до 500 литра) може да се извършва единствено през периода от 1 юли до 31 декември.
Усъвършенстват се способите за контрол, осъществяван от митническите органи за ефективна превенция и борба с нерегламентираните продажби на тютюневи изделия. Въвеждат се мерки за прекратяване на практиката недобросъвестни лица, имащи задължения към Агенция „Митници“, да заобикалят заплащането на дължимите публични вземания чрез прехвърляне на дружеството-длъжник на безимотни лица и създаване на нови дружества, които да осъществяват дейност по закона. Забранява се държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса, като се увеличават и съответните административно-наказателни санкции.