english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Данъчно-осигурителен процесуалун кодекс
Засилване на отговорността за неизпълнение на публични задължения и въвеждане на изискванията по споразумението между България и САЩ FATCA, задължаващо всички чуждестранни финансови институции да предоставят информация на американските данъчни служби относно поддържаните от тях финансови сметки на американски данъкоплатци или на контролирани от американски данъкоплатци чуждестранни дружества, предвиждат поредните промени в ДОПК (ДВ, бр. 94/4.12.2015 г.)

Предвижда се имуществена отговорност за член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице, укрили факти и обстоятелства, които
по закон са длъжни да обявят пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски. Такава отговорност същите лица ще носят и ако недобросъвестно извършат плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, отчуждаване на имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски. Имуществената отговорност е до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.
Разширява се кръгът на държавните органи, по чието искане се предоставят данни, представляващи данъчна и осигурителна информация. За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи могат да изискват и да получават от органите по приходите удостоверения за наличие илил ипса на задължения на лицето с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. В случаите, когато е подадена декларация с посочена в нея сума за възстановяване, както и когато е подадено искане за възстановяване по чл. 129 от ДОПК, органът по приходите може да възстанови цялата претендирана сума по посочената от лицето банкова сметка или чрез пощенски запис в случаите на възстановяване на местни данъци на посочения от лицето адрес, като в платежното нареждане или пощенския запис задължително се отбелязват номерът и датата на декларацията, съответно искането за възстановяване.
В дял втори, глава шестнадесета се създава раздел ІІІа „Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане”, уреждащ реда за осъществяване на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане с участващи юрисдикции, задълженията на предоставящите информация финансови институции за събирането, прилагането на процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация. В този раздел е регламентиран и режимът за обмен на информация за целите на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, подписано в София на 5 декември 2014 г., и ратифицирано със закон (ДВ, бр. 47 от 2015 г.).

Закон за счетоводството

Нов Закон за счетоводството влезе в сила от началото на 2016 г. (ДВ, бр. 95/8.12.2015 г.) Нормативният акт транспонира изискванията на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета. Директивата намалява изискванията към финансовите отчети на малките предприятия и дава възможност на държавите членки да се възползват от редица облекчения за тях. Законът урежда изискванията за текущо счетоводно отчитане, за съставяне и съхранение на счетоводните документи, за приложимата счетоводна база за отчитане и за съставяне на финансовите отчети. Той засяга дейността на търговците по смисъла на ТЗ, местните юридически лица – не търговци по смисъла на ТЗ, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, осигурителните каси, търговските представителства и чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България.
Кои са новите моменти:
Въвеждат се специални изисквания при изграждане и поддържане на счетоводната система във всяко предприятие чрез определяне на конкретни срокове за информацията и за начините на съхранение и прехвърляне. Предвидени са конкретни права и задължения на ръководителите на предприятията по отношение на счетоводната отчетност и данъчната и финансова дисциплина. Педприятията се категоризират по нов начин – микропредприятие, малки, средни и големи предприятия, като критериите са обща сума на баланса, нетен оборот и среден брой на служителите за финансовата година. Завишени са административно-наказателните санкции за ръководител, който допусне съставяне на счетоводен документ и/или отчитане на стопанска информация, с която се изкривяват или изопачават данните за имущественото или финансовото състояние на представляваното от тях предприятие, като глобата ще е до 10 000 лв.

Кодекс за застраховането
Нов Кодекс за застраховането (ДВ, бр.102/29.12.2015 г.) изпълнява многобройни изисквания на европейското законодателство - Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане (Платежоспособност II), и на последващите й изменения и допълнения с Директиви 2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 2013/58/ЕС и 2014/51/ЕС. С тях беше въведена нова рамка за определяне на капиталовите изисквания на застрахователите и презастрахователите в зависимост от техния рисков профил, както и за осъществяване на рисково-базиран надзор върху дейността им. Усъвършенстват се и изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите. Регламентират се функциите по управление на риска, вътрешен одит, функция за съответствие и актюерска функция. Въвежда се нов режим за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите на базата на отчитане на всички количествено измерими рискове, на които са изложени. Регламентит се нови институти, прилагани досега на българския застрахователен пазар като договорна практика. Сред тях е институтът на застрахователния период, като се допуска сключването на безсрочен застрахователен договор, на многогодишен застрахователен договор, както и на договор за застрахователеод по-кратък от една година. Регламентира се и възможността за автоматично подновяване на застрахователния договор само за един застрахователен период след изтичане на договорения срок. Въвеждат се институтите на ретроактивното и предварителното покритие.
Налице са и промени в областта на несъстоятелността на застрахователите, като ролята на синдик ще изпълнява Гаранционният фонд. Целта е постигане на по-голяма ефективност при извършване на ликвидацията на застрахователния портфейл и поемането на разходите по несъстоятелността. Въвежда се изравняване на гарантираните застрахователни вземания при несъстоятелност на животозастраховател с размера на гарантираните влогове при несъстоятелност на банка. Предвидено е Гаранционният фонд да изплаща вземанията на всички лица при несъстоятелност на животозастраховател, като се гарантират вземания в един застраховател, независимо от броя на вземанията на оправомощеното лице и размера им – до 196 000 лева.
По отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” срещу единна премия ще се осигурява покритието както за България, държавите-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и за всички държави, които членуват в системата „Зелена карта”. Допуска се договорът за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите да може да бъде сключен за срок до три години, както и разширяване на покритието й за определени случаи, в които липсва вина на водача, но независимо от това е справедливо увредените лица да могат да получат обезщетение.