english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ бр. 2/8.01.2016 г.
Постановление а МС № 385/30.12.2015 г.
Министерският съвет определи с постановление функциите и отношенията на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) с останалите възложители – органи на изпълнителната власт и техните администрации,
за чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки , както и техните обекти. Подзаконовият акт е издаден на основание чл.8 а, ал. 4 и 5 от ЗОП. Функцията на ЦООП ще изпълнява министърът на финансите, подпомаган от „Централно звено за финансиране и договаряне“ на Министерството на финансите. По този ред ще се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнител
ната власт и техните администрации.
ЦООП ще провежда процедури за сключване нарамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки за нуждите на централните органи на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията, включително на техните администрации; както и на възложителите, ръководители на администрации по списък, съгласно приложения в постановлението. Възложителите, ръководители на администрации са задължени да се възползват от централизираните обществени поръчки, провеждани от ЦООП, и да сключват индивидуални договори по рамковите споразумения, сключвани от него. Възложителите са освободени от задължението да се възползват от централизираното възлагане, когато за срока на действие на рамковото споразумение възлаганите от тях доставки/услуги са с прогнозна стойност, по-ниска от тази, за която законът изисква сключване на писмен договор, или ако те са финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации. Въз основа на сключените рамкови споразумения възложителите сключват индивидуални договори с потенциалните изпълнители по рамковите споразумения в рамките на утвърдените им лимити. Плащанията по тези договори се извършват от бюджетите на съответните разпоредители с бюджет.
ЦООП изпълнява пълен обем функции по планиране, подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на органите на зпълнителната власт и техните администрации. Възложителите предоставят на ЦООП информация за планирането, подготовката и провеждането на централизираните процедури.
Централният орган за обществени поръчки осъществява дейността
си, като планира, организира и провежда обществени поръчки чрез специализиран софтуер – Системата за електронно възлагане на
обществени поръчки (СЕВОП). Системата представлява регистър, в който се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с
цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане и изпълнение.

ДВ, бр. 4/15.01.2016 г.
Постановление на МС № 3/13.01.2016 г
Министерският съвет създава Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система като консултативен орган към Министерския съвет. Съветът ще координира изпълнението на политиките за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система чрез пътни карти за изпълнение на стратегическите цели, събиране и анализ на информация за изпълнението им, мониторинг на изпълнението, междинни отчети и годишен доклад за напредъка, обсъждане на документи, дейности и инициативи, свързани с реализирането на заложените мерки, обсъждане на предложения за промени в нормативните актове, предлагане на мерки за финансово осигуряване за реализиране на дейностите и др. Годишният доклад за дейността на съвета ще бъде представян пред Министерския съвет. Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система се състои от председател и членове.
Председател е министърът на правосъдието, а членове - представляващият Висшия съдебен съвет, заместник-председател на Върховния касационен съд, заместник-председател на Върховния административен съд, заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура, инспектор от Инспектората към ВСС, представител на Висшия адвокатски съвет, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на финансите, директорът на Националния институт на правосъдието, заместник-министър на правосъдието, член на политическия кабинет на заместник министър-председателя по европейските политики и институционалните въпроси, по един представител от професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, по един представител от пет неправителствени организации, едно хабилитирано лице по специалността „Право“ от юридическите факултети
на висшите училища. Като членове на съвета се включват представители на организациите, които са юридически лица с нестопанска цел и са работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа и са подали до министъра на правосъдието формуляр за участие по образец, утвърден от него. Такъв режим се прилага и спрямо представители на организа-
ции, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза, работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа, с реализирани през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера и подали до министъра на правосъдието формуляр за участие по образец, утвърден от него. Когато на критериите за членство отговарят повече организации, същите участват в заседанията
на съвета на ротационен принцип за срок 6 месеца, определени чрез жребий от Министерството на правосъдието.
Към съвета се създават експертни работни групи, които в рамките на своята компетентност подпомагат осъществяването на мерките, заложени в стратегията и пътните карти, включително разработват проекти на нормативни актове. Съставът на работните групи, техният ръководител, функциите и конкретните задачи се определят от съвета, който провежда редовни заседания най-малко четири пъти годишно. Извънредни заседания се провеждат по искане на председателя или по инициатива, заявена в писмен вид, на не по-малко от 1/3 от членовете му. Председателят може да кани за участие в заседанията представители на други държавни органи, на професионални и неправителствени организации, имащи отношение към разглежданите въпроси, както и ръководителите на експертните работни
групи.
При обсъждане на въпроси, които изискват промени в законодателството или приемане на решение на Народното събрание,
председателят на Съвета отправя покана за участие до председателя на Комисията по правни въпроси към Народното събрание и до председателите на парламентарните групи, които могат да посочат по един представител – народен представител или експерт. Съветът взема решение за провеждане на публично обсъждане чрез организиране
на кръгли маси или други дискусионни форуми по въпроси от особена значимост. Информация за съответното събитие се публикува на
електронната страница на Министерството на правосъдието, като се предоставя подходящ срок за представяне на становища. Дневният ред, протоколите, материалите, становищата и докладите на Съвета
се публикуват на електронната страница на Министерството на правосъдието.

ДВ, бр. /29.01.2016 г.
Закон за регистър БУЛСТАТ
Прецизиране и електронизиране на режима за вписване и заличаване на обстоятелства по заявления относно регистър БУЛСТАТ предвиждат промени в едноименния закон. За всяко лице, подлежащо на вписване
в регистъра, ще се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и
други документи. Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията или оправомощен от него служител на службата по регистрация уведомява писмено задължените лица за извършено служебно вписване. Управляващите, съответно представителите или изрично упълномощените лица на задължените лица са длъжни да удостоверят заплащането на дължимата такса за вписването в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на субизически лице, след изтичане на срока им на съществуване или въз основа на вписвания в други публични регистри.
Въвежда се забрана при посочен код по БУЛСТАТ съдът, държавните и местните органи, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки. Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
Заявленията и исканията за вписване и заличаване, подадени на хартиен
носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи.
Електронният документ се смята за идентичен с документа, подаден на хартиен носител, до доказване на противното. Представените от заявителя писмени документи на хартиен носител се съхраняват от Агенцията
по вписванията за срок 10 години, считано от датата на вписването или заличаването. След изтичане на 10-годишния срок за съхранение те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд. По документите, подадени на хартиен носител, не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор или при издаване на справки и удостоверения за субектите, чиито данни съдържат класифицирана информация.
Агенцията по вписванията осигурява възможност за приемане на документите, издадени и подписани съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, при условията и по реда на Закона за електронното управление. Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението. Всеки може да извършва безплатна електронна справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство в регистър БУЛСТАТ по името или ЕИК, съответно ЕГН на субектите; фирмено дело/година/окръжен съд; всяко вписано обстоятелство, както и за свързаност на субектите. Писмените справки и удостоверенията за вписани обстоятелства ще се извършват, както и досега, срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Влизането в сила на промените е отложено за 1.05.2016 г.