english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 12/12.02.2016 г.
Промени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори внесе Министерството на правосъдието. С нея се урежда правото на безвъзмезден достъп до информационната система на Нотариалната камара отстрана на държавни органи и длъжностни лица. Достъпът ще е само за служебни цели и съобразно правомощията на соътветния държавен орган при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Достъпът до информационната система на длъжностни лица и държавни органи се предоставя чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс, през интернет, по защитен канал, с ползване на квалифициран електронен подпис, издаден в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изграждането на защитения канал, организирането на режима за достъп и регистрирането на цифровите сертификати, отговарящи на условията за квалифициран електронен подпис, на длъжностните лица и държавните органи, имащи право на служебен достъп, се предоставя на Нотариалната камара. Справки от информационната система ще се предоставят на банки с оглед извършваната от тях дейност срещу заплащане цената на услугата, която е разходоориентирана.
В същия брой на ДВ бяха обнародвани и промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър. Длъжностното лице по регистрация ще има право на безвъзмезден достъп за служебни цели до Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за установяване и проверка на данните за гражданската регистрация на лицата, както и до информационната система на Нотариалната камара за установяване и проверка на документи с нотариално удостоверен подпис. Редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на достъп до информацията в Национална база данни „Население“ на длъжностните лица по регистрация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалчен достъп, ще се извършва по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството съобразно Закона за гражданската регистрация. Достъпът до данните в информационната система на Нотариалната камара на длъжностните лица по регистрация ще се извършва по реда на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички изискуеми по закон документи; представени са документи с нотариалноудостоверени подписи, които не се намират в информационната система на Нотариалната камара; такива, в които е налице несъответствие с данните за гражданска регистрация на лицата в Национална база данни „Население“; както и при неплатена дължима държавна такса, длъжностното лице по регистрацията ще дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността.

ДВ, бр. 13/16.02.2016 г.
Нов Закон за обществените поръчки, наляващ административната тежест и транспониращ новите европейски директиви от 2014 г. в тази насока, замени едноименния нормативен акт от 2004 г. Приемат се нови стойностни прагове, значително нараства броят на приложимите режими и процедури, обогатяват се множество разпоредби относно подготовката и провеждането на процедурните действия по възлагане, създават се по-детайлни правила за измененията на договорите за обществени поръчки. Поставен е акцент върху електронизирането на обществените поръчки, сътрудничеството между възложителите и централизираното възлагане. Въвежда се единен електронен документ за обществени поръчки, който трябва да улесни както възложители, така и изпълнители в етапа на подбора.
Чувствително се разширяват и правомощията на Агенцията по обществени поръчки, особено в областта на предварителния контрол и налагането на единни правила за възложителите чрез типови документи. Нарастват и правомощията на председателя Комисията за защита на конкуренцията, който ще разпределя която е решаващият орган в първия етап на обжалването. Председателят ще може да разпределя еднолично преписките в разрез с принципа на случайния подбор, както и да дава указания в хода на проучването. Възложителят пък ще може да преценява тежестта на нарушенията отстрана на кандидатите и да преценява дали да ги допусне до процедурата. Прилагането на конкурентните процедури е ограничено по отношение на електронните медии с мотива, че оперират на ограничен пазар, при който са налице лицензионни и разрешителни режими. С цел повече сигурност се въвеждат мерки за надежднаст на кандидати и участници, за които са налице основания за отстраняване, както и провеждане на ускорени процедури при изключителна спешност. Дава се и възможност за разделяне на възлагането в рамките на 12 месеца на повече от една поръчка: 1. С обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж; 2. С идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента на възлагане на преходна обществена поръчка с такъв предмет. Възложителят ще може да избере за изпълнител на обществена поръчка и фирма, която е във фалит, или има неплатени публични задължения. Възложителят ще може още да избира икономически най-изгодна оферта и да включва като показател за оценка и професионалната компетентност на персонала на участниците.
Легализиран е и нерегламентираният досега контакт между възложител и изпълнител за развиване на пазарни консултации и други подобни дейности по телефона. Той ще бъде документиран, въвеждан в т.нар. досие на обществената поръчка и публикуван на интернет страницата на възложителя. Въвежда се възможност за съвместно възлагане на поръчки, включително с възложители от други държави-членки. Законът регламентира и създаването на методически съвет, в чийто състав влизат Агенция по обществените поръчка, Сметна палата и Агенция държавна финансова инспекция.

ДВ, бр. 15/23.02.2016 г.
С нова Глава „Петдесет и осма „б“ в Гражданския процесуален се урежда признаването и изпълнението на съдебни решения и издаването на европейско удостоверение на наследство съгласно Регламент (ЕС) № 650/2012 г. Заинтересо¬ваната страна може да поиска признаване на чуждестранно съдебно решение от окръжния съд по постоянния адрес на насрещната страна, по нейното седалище или по местоизпълнението. Съдът по се произнася и по ис¬каните привременни и обезпечителни мерки. Молбата за допускане на из¬пълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в друга държава – членка на Европейския съюз, се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението. Не се представя препис от молбата за връчване на длъжника.
Съдът разглежда молбата в закрито заседание и в разпореждането, с което я уважава, определя приложимия срок за обжалване по чл. 50, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 650/2012. Предварително изпълнение на разпореждането, с което се уважава молбата, не се допуска, но съдът се произнася с определение по исканите привременни и обезпечителни мерки. Разпореждането по допускането се смя¬та за решение, постановено в исков процес, и подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд. Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Вър¬ховния касационен съд.
Заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство се подава пред районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в стра¬ната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд. В случай че заявлението е уважено, съдът издава удостоверението, което (както и отказът за издаването му) подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удосто¬верение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът от¬меня постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.
Актовете, постановени по искане за поправка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство, подлежат на обжалване пред съответния ок¬ръжен съд в двуседмичен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостове¬рение за наследство е неточно или отказът за поправката, изменението или оттеглянето му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания. Спирането на действието на евро¬пейско удостоверение за наследство, издадено от районния съд, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред окръжния съд. За неуредените от Регламент (ЕС) № 650/2012 въпроси, свързани с производство¬то по издаване на европейско удостоверение за наследство, се прилагат общите правила на глава четиридесет и девета от ГПК.