english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Рестрикции за т. нар. диво къмпингуване бяха въведени с изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 20/15.03.2015 г.). С промените се въвежда и структурно прехвърляне на правомощия от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Министерството на туризма. Въвежда се забрана за предоставяне на концесия или под наем на морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението към закона. За неуредените въпроси в тази насока ще се прилагат Законът за концесиите и
правилникът за прилагането му.
Забранява се къмпингуването и паркирането извън определените за това места В Зона “А”, обхващаща акваторията на Черно море с широчина 200 м, измерена от бреговата линия; крайбрежната плажна ивица и част от територията, попадаща в ивица с широчина 100 м извън териториите на населените места, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове. На територията на морските плажове за природосъобразен туризъм се забраняват спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване; както и изграждането на подземни проводи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
Наименованието на глава пета се изменя така: „Принудителни администра-
тивни мерки и административнонаказателни разпоредби“. Те ще бъдат прилагани от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица в случаите на ограничаване на свободния и безплатен
достъп до морски плаж; ограничаване на зоната от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите и/или равностойния є достъп до морето; надвишаване на допустимата площ на преместваемите обекти и/или на допълнителната
търговска площ от площта на морския плаж.
Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на министъра на туризма или на оправомощени от него длъжностни лица. В заповедта се определят видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й. Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на
незабавно изпълнение и може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не
спира изпълнението й.
Въведено е легално понятие за „морски плаж за природосъобразен
туризъм“ - плаж, включен в приложението към чл. 7, ал. 9, който с оглед на естествените природни дадености е необходимо да бъде съхранен чрез опазване на биологичното разнообразие и на екосистемите при разумно
използване на природните ресурси и върху чиято територия не се извършва стопанска дейност. Морските плажове „Иракли“, „Бяла – Карадере“ и „Корал“ са включени изрично в приложението за плажове, които не се предоставят на концесия или под наем.
орските плажове за природосъобразен туризъм, включени в

НАРЕДБА № 2от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Наци¬оналната здравноосигурителна каса
Министерството на здравеопазването определи с наредба (ДВ бр. 24/29.03.2016 г.) основния пакет медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и отменя Наредба № 11 от 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 98 от 2015 г.), и Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Основният пакет медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Здравната каса, съдържа здравни дейности, услуги и стоки, определени по вид и обхват, по отделни медицински специално¬сти, по заболявания или групи заболявания, съгласно приложения № 1 – 12 къв наредбата.
В случай, че към момента на при¬ключване на дейностите по амбулаторните процедури по приложение № 7, с изключение на амбулаторни процедури № 5, 30, 31 и 38, се установи от медицински специалист необходи¬мост от наблюдение на пациента в стационарни условия с цел предотвратяване на медицински риск от усложнения в резултат на проведената амбулаторна процедура, той може да бъде хоспи¬тализиран по клинична пътека с наименование и съдържание съгласно приложение № 10, но за период не по-дълъг от 48 часа. Клинична пътека с договорен с на¬ционалния рамков договор за медицинските дейности минимален престой до 3 дни може да бъде изпълнена и приключена като амбу¬латорна процедура с наименование и съдър¬жание съгласно приложение № 11 в случай, че в рамките на не по-малко от 12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека по отношение на него са изпълнени всички задължителни дейности и са налице всички условия за дехоспитализация, определени с националния рамков договор, и е налице писмена оценка от лекар за липсата на медицински риск за пациента от приключ¬ването на дейността по клиничната пътека. За заболяванията съгласно прило¬жение № 12 се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от ця¬лостния процес на лечение). Противотуморните лекарствени про¬дукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, произтичащи от основното заболяване и лечение, са включени в пакета дейности по системно лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в условията на болнична медицинска помощ.

Закон за изменение и допълнение на Закона за управление
на етажната собственост

Промени във връзка с Националната програма за енергийна ефективност претърпя Законът за управление на етажната собственост (ДВ бр. 26/1.04.2016 г.). На собствениците се забранява да извършват ремонтни дейности, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени. Вменяват им се задължения да поддържат общите части на сградата и своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията; да се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата; да не извършват дейности в общите части, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
В рамките на нормативно установените срокове общото събрание на етажната собственост ще взема решение за изготвяне на технически паспорт, ще приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт за съществуващите сгради , ще одобрява договора с изпълнителя,
ще приема доклада за извършеното обследване и направените оценки на техническите характеристики и съставения технически паспорт на сградата. Насрочването и провеждането на общото събрание ще може вече да става най-рано на осмия ден след датата на поставяне на поканата, а в неотложни случаи – не по-рано от 24 часа след поставянето й. Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис „Вярно с
оригинала“, и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл. 13, ал. 2
се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната.“, и се създава изречение четвърто: „Когато в случаите по чл. 13, ал. 2 лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат
копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението.
Общото събрание на собствениците приема решение за възлагане правомощията или на част от тях на управителния съвет (управителя), както и за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридически или физически лица, които не са собственици – с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на
етажната собственост.От 50 на 67 на сто се увеличава и мнзинството за възлагане с договор на външни лица и на част от правомощията на УС или управителя.
При нововъзникнала етажна собственост избор на управителен съвет (управител) се провежда в 6-месечен срок от въвеждането на сградата в експлоатация. При поискване управителният орган издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към етажната собственост. С доклад пред общото събрание пък той е задължен да се отчита ежегодно и в края на мандата си.
От 67 на 50 на сто пада мнозинството в общото събрание на сдружението на собствениците за взимане на решения за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост. Повече от 67 на сто от гласовете ще са необходими за възлагане правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя), както и за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата, на юридически или физически лица, които не са собственици. При поискване упавителният орган на сдружението ще издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към него. Договорът за възлагане на дейности на външни лица се одобрява с решение на общото събрание на сдружението, взето с мнозинство повече от 67 на сто от представените идеални части в
него, и се сключва от упълномощено от общото събрание на сдружението лице за срок до две години. В срока на договора избраното физи-
ческо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя).
При уведомление за нужда от неотложен ремонт, липса на средства за него или решение на общото събрание за набирането им кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед в срок до един месец от уведомяването му, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта, но не по-късно от три месеца. При прието решение от общото събрание на собствениците и/или на сдружението на собствениците за извършване
на ремонтни дейности и отказ за осигуряване на достъп от страна на собственик до притежавания от него самостоятелен обект кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с която задължава собственика да осигури необходимия достъп. Заповедта се съобщава на собственика и на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост. Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 1 месец след подадено искане от председателя на управителния съвет (управителя), придружено от констативен протокол за неосигурен достъп, съставен от управителния съвет (управителя) и двама собственици. Изпълнението на заповедта се
осъществява по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Двойно се завишават глобите за неизпълнение на задължения отстрана на председател на управителен съвет (управител), на физическо или юридическо лице, на което са възложени техни правомощия, както и на кмета на кмета на общината или района.