english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 27/05.04.2016 г.
Промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма актуализират режима за противодействие на икономическите му ресурси. Мерките ще се налагат срещу физически лица, юридически лица, групи и организации, спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета; такива, които са посочени от Съвета за сигурност на ООН като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му; както и срещу лица и групи включени в списък, приет с решение на Министерския съвет.
Приемането, допълването и измененията в списъка стават с решение на Министерския съвет по предложение на министрите на външните и на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или на главния прокурор. В списъка се включват лица, срещу които е образувано наказателно производство за престъпления, свързани с тероризъм; за които има достатъчно данни, че осъществяват такава дейност; както и лица, посочени от компетентните органи на друга държава. При уважена от Върховния административен съд по реда на АПК жалба на включени в списъка лица, решението на съда се изпраща на Министерския съвет, който незабавно извършва необходимите промени. Прокурорите незабавно уведомяват министъра на вътрешните работи, главния прокурор и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, когато образуват наказателно производство за свързани с тероризъм деяния.
Блокират се всички налични и генерирани финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, които са собственост на посочените категории лица, независимо в чие владение се намират, както и всички финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, намиращи се в тяхно владение, държане или са контролирани от тях. Третите добросъвестни лица, които претендират самостоятелни права върху блокирани финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, могат да предявят претенциите си по исков ред.

ДВ, бр. 28/08.04.2016 г.

Пакет изменения и допълнения в Закона за съдебната власт съгласно последните конституционни поправки въведоха функционалното разделение на Висшия съдебен съвет. В него се обособяват съдийска и прокурорска колегии,които ще решават кадровите и дисциплинарните въпроси съответно на съдиите и на прокурорите и следователите. Всички членове на съвета пък ще формират общ пленум, който ще се произнася по въпросите на бюджета, изслушване и приемане на годишните доклади на съдебната власт, квалификацията на магистратите, управлението на сградния фонд, преструктурирането на съдебната карта. Пленумът ще се произнася и в случай на прекратяване мандата на член на съвета. Той може да прави и предложения до президента за назначаване и освобождаване на председателите на двете върховни съдилища и на главния прокурор. По предложение на една от корегиите след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт пленумът ще определя и броя на съдиите, прокурорите и следователите във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели съобразно тяхната натовареност, както и гехните възнаграждения.

Съдийската колегия се състои от 14 членове – председателите на ВКС и на ВАС, шестима членове избрани пряко от съдиите, и шестима членове избрани от Народното събрание. Прокурорската колегия се състои от 11 членове – главният прокурор, четирима членове избрани пряко от прокурорите, един член избран пряко от следователите и петима членове, избрани от Народното събрание. Двете колегии ще осъществяват правомощията си поотделно и съобразно професионалната си насоченост. Те ще назнаават, повишават, преместват и освобождават от длъжност магистратите, ще провеждат периодичните им атестации, ще налагат дисциплинарни наказания в съответните производства, ще определят броя и компетентността на съдебните служители, създавайки постоянни и временни комисии. Прокурорската колегия ще избира и освобождава и директора на Националната следствена служба.

Прекият избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите ще се провежда чрез електронно
дистанционно гласуване, в случай че преди избора съветът внедри система,
която да гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. Електронното гласуване не отменя възможността за гласуване с хартиени бюлетини. Не по-късно от 10 месеца преди изтичането на мандата на изборните членове на сегашния състав на съвета трябва да се проведе експериментално електронно дистанционно гласуване. Прекият избор на членове на съвета може да се проведе и чрез машинно гласуване, в случай че преди избора не е внедрена система, която да гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление, и при наличието на икономическа целесъобразност спрямо електронното гласуване. Машинното гласуване не отменя възможността за гласуване по дистанционен електронен път и с хартиени бюлетини.

ДВ, бр. 33/26.04.2016 г.

Поредни промени в Закона за банковата несъстоятелност ще оптимизират процедурата по банков фалит. Във връзка с правомощието на временния синдик да възлага на специализирани структури за разследване на банкови фалити да извършват действия по проследяване и да правят препоръки за запазване и връщане на активи, е въведена забрана договорът за тези услуги да съдържа клаузи за конфиденциалност, ограничаващи публичния достъп до него. В 7-дневен срок от подписване на договора и/или анекси и приложения към него временният синдик обявява на страницата си в интернет информация за предмета, изпълнителя, данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени. Временният синдик е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.
Аналогични правомощия са възложени и на синдика, който ще може самостоятелно, по своя преценка, да упълномощава лица, които да
го представляват в производствата по дела, по които той или банката е страна, или да завеждат такива дела. Не се изисква разрешение от Франтиране на влоговете за заплащане на дължими държавни и други такси по предприети от синдика действия за попълване на масата
на несъстоятелността съгласно приети от Министерския съвет тарифи.
Определенията и решенията на съда, които подлежат на обжалване, ще се считат връчени на заинтересованите страни от деня на обявяването им в търговския регистър. Синдикът предоставя незабавно на фонда документите от извършенат след описа на имуществото инвентаризация,
оценка и ликвидационния баланс, както и доклад с обобщена информация от оценката и ликвидационния баланс по основни категории активи. Докладът се изпраща за сведение в Народното събрание в тридневен
срок от получаването му.
Описанитеи вещи и права се оценяват по тяхната пазарна стойност от външни експерти. Дължими кредити към датата на решението за откриване на производство понесъстоятелност, които са изцяло погасени с парични средства към по-късна дата, но преди завършване на оценката, се включват
в оценката на стойност, равна на събраните вземания. Оценката на недвижимите вещи не може да бъде по-малка от данъчната им оценка, а оценката на моторните превозни средства – от застрахователната им оценка. Заключението за оценката се изготвя в писмена форма и се представя на синдика най-късно на датата на извършване на описа
на съответната вещ или право. В заключението следва да бъдат описани използваните методи за оценка и да се сочат мотиви за посочената стойност на вещта или правото. Достъп до пълната информация и доклада
с индивидуални оценки на отделните активи имат само синдикът и фондът. Другите кредитори получават достъп само до доклад, съдържащ обобщена информация по основни категории активи и приложената методология
при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността.
Ако синдикът има възражения по оценката, той може в тридневен срок от
получаването й да поиска от управителния съвет на фонда нейното преразглеждане като посочи писмени мотиви за това. Това право има и кредитор, като достъпът му до доклада се осигурява от синдика. Ако намери искането за основателно, управителният съвет на фонда
насрочва нова оценка от специализирано одиторско предприятие, което отговаря на изискванията на чл. 76 от Закона за кредитните институции, чиято оценка е окончателна. Новата оценка се посочва в описа
от синдика.