english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 42/3.06.2016 г.
Засилен контрол върху емитентите с цел намаляване риска за инвеститорите предвиждат промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Актуализирано е понятието за държавата, упражняваща контролни и регулаторни функции при публиното допускане до търговия на регулирания пазар – от „изпращаща държава” тя става „държавата членка по произход”. Дадено е легално определение на новия термин, като водещи признаци са седалището на емитента и мястото, където ценните книжа са допуснати или се очаква да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, или където те се предлагат публично по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар.

За емитент, регистриран в трета държава е валиден изборът му на държавата членка, избрана отнего между държавите членки, в ко-
ито неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. За да се ползва от този избор, емитентът трябва обаче да го е разкрил публично. Ако не направи това в срок три месеца от датата, на която ценните книжа за първи път са допуснати до
търговия на регулиран пазар, държава членка по произход е тази, в която ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. А ако те са допуснати до търговия на регулирани пазари, намиращи се на територията на или извършващи дейност в повече от една държава членка, тези държави членки са държави членки по произход на емитента, докато емитентът не избере само
една държава членка по произход.

Завишават се изискванията за съдържанието на информацията, която емитентът предоставя на финансовия регулатор в уведомления, декларации за корпоративно управление, годишни финансови отчети, междинните и годишни доклад за дейността,както и относно разкриването на информация за плащанията към органите на изпълнителната власт в
България, към национален, регионален или местен орган на държава членка или трета държава, и към контролирани
от тях лица. Предвидени са и по-тежки административно-наказателни санкции за неизпълнение на тези задължения отстрана на емитентите – физически лица, членове на управителен или контролен орган на емитент юридическо лице, или лицето с управителна власт при емитент – неперсонифицирано дружество.

ДВ, бр. 43/7.06.2016 г.
Оздравителни мерки по отношение на тежко задлъжнелите общини и ведомства предвиждат измененията и допълненията в Закона за публичните Финанси. Министърът на финансите ще определя реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините, социалноосигурителните
фондове и други субекти, които попадат в сектор „Държавно управление“. Данни ще бъдат изисквани за притежаваните от тях активи под формата на дългови инструменти, включително за намеренията на местните власти за поемане на дълг и за издаване
на гаранции. Министерството на финансите ще публикува вече ежемесечно официална информация за дълга и гаранциите, а ежегодно в срок до 31 октомври Министерският съвет по предложение на министъра на финансите ще одобрява стратегия
за управление на държавния дълг по Закона за държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна прогноза. Кметовете на общини в процедура по финансово оздравяване пък ще изпращат проекта на бюджет за съгласуване от министъра на финансите. Проектът ще се предтавя и за публично обсъждане от местната общност по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения ще се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

Със закона за държавния бюджет ще може да се определят лимити за разходи за персоналпо бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, както и да се упълномощава Министерският съвет с постановлението за изпълнението на държавния бюджет да определя лимити за
разходи за персонал по бюджетите на съответните разпоредители с бюджет с изключение на бюджетите на Народното събрание и на
съдебната власт. Министерският съвет пък ще може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение само до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година. При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финан-
сово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

Регламентирана е процедурата за оздравяване на общини с финансови затруднения. Тя ще бъде откривана при наличие на определени показатели от министъра на финансите за период от една дотри години. Той ще издава методически насоки и указания, които ще се публикуват на интернет страницата на Минис-
терството на финансите редом с информация от отчетните данни
на общините за финансовото им състояние. С откриването на оздравителната процедура финансовият министър ще възлага на кметовете да изготвят план за оздравяване в срок до един месец и да проведат публично обсъждане на плана с местната общност. В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана задължително ще се прилага програма за изплащането им със съответния график , мерки за оптимизация и за повишаване на събираемостта на приходите. За изпълнение на оздравителните планове министърът на финансите може да отпуска на общините за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми, чиито срок за възстановяване не може да бъде по-дълъг от срока на
процедурата за оздравителната процедура.

При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели общинският съвет може да взима решение за безлихвен заем единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите. А при трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината по негово предложение Министерския съвет може да отпусне на на общината допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заема. Решението за прекратяване на процедурата за финансово оздравяване се взима от о общинския съвет по предложение на кмета, но при наличие на оздравителен план, предвиждащ безлихвен заем прекратяването се съгласува предварително с министъра на финансите. За неизпълнение на задълженията по оздравителната рпроцедура отстрана на местните власти са предвидени административно-наказателни санкции.

ДВ, бр. 48/24.06.2016 г.
Значително облекчаване на рестрикциите за офшорните дружества предвиждат промените в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. От една страна се стеснява се обхватът на прилагането му спрямо лицата - ограниченията ще важат вече не за всички свързани с такива дружества лица, а само за контролираните от тях. Леберализирани са и повечето от забраните за участие в различни дейности.

Участие в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция или участие в такава институция се забранява само ако процентът на участие представлява квелифицирано дялово участие по смисъла на Закона за кредитните институции. Участието в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по застраховане или презастраховане или участие в дружество, което извършва такава дейност, е забранено само ако процентът на участие представлява квалифицирано участие по смисъла на Кодекса за застраховането. Участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за допълнително социално осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или участие в такова дружество е допустимо, ако процентът на участие е под 10 на сто от капитала на дружеството. Офшорни дружества ще могат да се включват и в процедура за получаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти, както и да участват в дружества с такъв лиценз, акто процентът на участие или броя на акциите или дяловете, които желаят да придобият не представляват квалифицирано участие по смисъла на същия закон.

Аналогични са и облекченията на забраната за участие в процедура за получаване на лиценз, разрешение или в процедура по регистрация по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и по Закона за платежните услуги и платежните системи. При участие до 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице ще може вече да се участва и в процедури по Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки, Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за електронните съобщения, Закона за радиото и телевизията, за публично-частно партньорство, издаване на периодични печатни издания, участие в професионален спортен клуб, социологическа агенция и търговско дружество с над 33 % държавно или общинско участие.

Създава се правило за борба със злоупотреби, според което в случаите на участие в горните процудери на две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и/или на контролирани от тях лица праговете за участие се прилагат общо и не може да бъдат превишавани. Праговете се определят и прилагат общо и когато две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са под общ контрол или едното от тях контролира другото.
Разширени са обаче изключенията от въведените със закона забрани – например ако акциите на дружеството, в което пряко
или косвено участва офшорно дружество, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор; или ако дружеството има статут на местно лице за данъчни цели в офшорната държава или юрисдикция.

Посочени са подлежащите на вписване в Търговския регистър обстоятелства и данни за тези дружествата, каки правомощията на министъра на финансите съвместно с министъра на икономиката и
министъра на правосъдието да издават ипубликуватуказания по прилагането на закона. При нарушения на задълженията и забраните административно-наказателните санкции във вид на глоби предвиждат имуществена отговорност от 10 000 до 50 000 лв. при първо нарушение,а при повторно таванът стига до 1 000 000 лева.