english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Закон за кадастъра и имотния регистър
Ускоряване на кадастралното покритие в страната и повече ефективност при отстраняването на непълноти и грешки в кадастралните карти и регистри целят последнитеи промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57/22.07.2016 г.) Органите и лицата са задължени да предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) новите или променените данни за обектите в 7-дневен срок от възникването или от промяната им, като за точността и актуалността им е предвидена изрично отговорност. Също в такъв срок агенцията ще издава заповедта за приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри, и ще уведомява министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че измененията са одобрени.

Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга до 50 поземлени имота; и със заповед на изпълнителния директор на АГКК, когато изменението засяга повече от 50 поземлени имота. В първия случай заповедта се съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота. Във втория случай заповедта се съобщава по реда на чл. 35, ал. 3 на ЗКИР и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на Административно-процесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й, освен ако съдът не постанови друго. Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред.

До издаването на заповед за създаване на кадастралната карта и кадастралния регистър АГКК изготвя електронна партида и електронно партидно дело за централния архив при всяко вписване, отбелязване или заличаване на акт по чл. 110 - 115 от Закона за собствеността, засягащ имот с идентификатор. Електронната партида се изготвя с наличните данни по вписания акт и предоставените данни за имота от АГКК и има значение на помощно средство за последващото изготвяне на имотните партиди. Допуснати очевидни фактически грешки и непълноти в партидите по се поправят или отстраняват по разпореждане на съдия по вписванията по искане на заинтересованите лица, на нотариус или служебно.

В тримесечен срок от влизането в сила на промените производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии се смята за открито за всички землища, за които не е издадена заповед за това.

Закон за платежните услуги и платежните инструменти

Изисквания за прозрачност и съпоставимост на таксите, начислявани на потребителите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки в рамките на страната и улесняването на потребителите при трансгранично откриване на платежни сметки в рамките на Европейския съюз, въвеждат промените в Закона за платежните услуги и платежните инструменти (ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.).

Българската народна банка приема с наредба списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, който съдържа както национални, така и стандартизирани на равнището на Европейския съюз термини. Като такива услуги са определени онези, които потребителите използват най-често във връзка с техните платежни сметки и/или които носят най-големи разходи за потребителите.
В достатъчен срок, преди потребителят да бъде обвързан с договор за платежна сметка, доставчикът на платежни услуги трябва да му предостави на хартиен или на друг дълготраен носител документ с информация за таксите, съдържащ стандартизираните термини от списъка.

Документът трябва да отговаря на следните изисквания:
- да представлява кратък и самостоятелен документ;
- да е представен и да е структуриран по ясен и лесен за четене начин, като е използван четлив шрифт;
- да не се нарушава четливостта му, ако цветен оригинал бъде копиран в черно и бяло;
- да е съставен на български език или на друг език, уговорен между потребителя и доставчика на платежни услуги;
- да е точен и да не съдържа подвеждаща информация;
- таксите в документа да са посочени във валутата на платежната сметка или в друга валута на държава членка, уговорена между потребителя и доставчика на платежни услуги;
- да е озаглавен “Документ с информация за таксите” в горната част на първата страница непосредствено до общия символ, който разграничава този документ от други документи;
- да включва текст, че документът съдържа такси за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, и че пълна преддоговорна и договорна информация за всички услуги е налична в други документи.

Когато една или повече услуги се предлагат като част от пакет от услуги, свързани с платежна сметка, в документа с информация за таксите се посочват таксата за целия пакет, услугите, включени в пакета, и техният брой, както и допълнителна такса за всяка услуга извън броя на услугите, за които се дължи пакетна такса. Доставчиците на платежни услуги предоставят на потребителите и речник, минималното съдържание на който включва стандартизираните термини от списъка и съответните определения. При съставяне на речника, както и за въвеждане на други определения се използва ясен и недвусмислен език, който не е подвеждащ, като се избягват техническите термини.

Документът с информация за таксите и речникът се предоставят от доставчиците на платежни услуги на разположение на потребителите по всяко време. Те се предоставят по начин, който осигурява лесен достъп до тях, включително и на лица, които не са клиенти. Те се предоставят на място в помещенията на доставчиците, до които потребителите имат достъп, а когато са налични в електронна форма - и чрез интернет страниците на доставчиците на платежни услуги. По искане на потребителя документите по се предоставят безплатно и на хартиен или друг дълготраен носител.

Доставчиците на платежни услуги осигуряват при поискване на потребителите безплатно най-малко веднъж годишно отчет за всички начислени такси и ако е приложимо, информация относно лихвените проценти за овърдрафт по платежната сметка, кредитен лихвен процент по платежната сметка и общия размер на натрупаната лихва за съответния период за услугите, свързани с платежна сметка. Тези изисквания не засягат задължението на доставчиците на платежни услуги да предоставят информация по Закона за потребителския кредит.

Доставчиците на платежни услуги информират БНБ за начисляваните от тях такси за услугите по ред, определен с наредба на БНБ, както и за всички изменения в тях. Централната банка предоставя информация на страницата си относно наличните интернет страници, които отговарят на посочените в настоящия член условия.

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители, условията и реда за регистрация на кредитните посредници и контрола върху тях урежда Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители (ДВ., бр.59/29.07.2016 г.). Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на условия за вземане на информирано решени при получавене на кредити за недвижими имоти, както и да осигури условия за отговорно поведение на потребителите, кредиторите и кредитните посредници в тази дейност. Разпоредбите на закона не се прилагат за определен кръг кредитни договори, които са нетипични за жилищното кредитиране, не са обезпечени с ипотека, лихви по тях не се налагат или лихвите са по-ниски от пазарните.
При договори за кредит в обхвата на закона кредиторите са длъжни при установяване на преддоговорни отношения своевременно да предоставят на потребителя информация за основните характеристики, рискове и разходи, свързани с предоставянето на кредита.

Кредиторът или кредитният посредник предоставя на потребителя персонализирана информация за предлагания кредит, необходима за сравняване с други предлагани на пазара кредити, както и за оценка на възможните последици за потребителя и за вземане на информирано решение за сключване на договор за кредит. Информацията по се предоставя на потребителя без неоснователно забавяне, след като кредиторът или кредитният посредник е получил необходимата информация за потребностите, финансовото състояние и предпочитанията му и в достатъчен срок, преди потребителят да е получил обвързващо предложение или преди да е обвързан от договор за кредит; на хартиен или на друг траен носител; в стандартизиран европейски формуляр и на български език или на друг език, ако е уговорено между страните. Всяка допълнителна информация, която кредиторът или кредитният посредник предоставя на потребителя, се представя в отделен документ, който се прилага към стандартизирания европейски формуляр. Наред с данните, които ги идентифицират като такива, кредитните посредници трябва да предоставят информация на потребителя за начисляваните от тях такси и комисиони. Предвидени са и аналогични изисквания при отправяне на обвързващо предложение, при реклама на кредитния продукт.

Преди отправяне на обвързващо предложение за сключване на договор за кредит кредиторът извършва оценка на кредитоспособността на потребителя. При извършване на оценката на кредитоспособността се вземат предвид всички фактори, включително допускания за бъдещи събития по време на действие на договора за кредит, свързани с проверка на възможността потребителят да изпълни своите задължения по договора за кредит. Кредиторите са длъжни да приемат и да актуализират периодично подходящи вътрешни правила за оценка на кредитоспособността на потребителите. Оценката на кредитоспособността не може да се основава предимно на допускането, че стойността на недвижимия имот надвишава размера на кредита или че стойността на недвижимия имот ще се повиши, освен ако целта на договора за кредит е строителство или ремонт на недвижимия имот. След сключването на договора кредиторът няма право да измена клаузите по него на основание направена от него погрешна оценка на кредитоспособността на потребителя.
Признато е правото на потребителя да погаси по всяко време изцяло или отчасти задълженията си по кредита като намали общите си разходи за остатъка по него. Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, в размер до едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. Кредиторът няма право обаче на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. По изключение кредиторът може да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита. Въведени са и специални правила за работа при просрочие на задълженията по кредита, както и способи за решаване на спорове чрез Комисията за защита на потребителите. Наред с БНБ комисията осъществява контрола за спазване на закона чрез прилагането на предвидените в него административно-наказателните разпоредби.