english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Закон за данък върху добавената стойност
Нов режим за обезпечение на доставки на течни горива въвеждат последните промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 60/2.08.2016 г.). Всяко данъчно задължено лице ще е длъжно да предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, когато за текущия данъчен период извърши облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв.; или общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива, които не са предназначени за потреб ление от лицето, осъществило вътреобщностните придобивания, надвиши 25 000 лв.; или получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.
Обезпечението е в размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 000 лв. При последващи доставки с място на изпълнение на територията на страната на течни горива, които са били предмет на вътреобщностно придобиване или са били обезпечени
при освобождаването им за потребление, не се предоставя обезпечение от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване или получило течните горива, освободени за потребление. Когато даночно задълженото лице не е извършвало облагаеми доставки или вътреобщностни придобивания или не е получавало освободени за
потребление течни горива по Закона за акцизите и данъчните складове
с обща стойност на доставките, придобиванията или освобождаванията над 25 000 лв. за предходния данъчен период, размерът на обезпечението се определя върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаемите доставки или придобиванията на течни горива или стойността на освободените за потребление течни горива, изчислена на базата на 12 месеца, но не по-малко от 50 000 лв. При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, се предоставя ново обезпечение в 7-дневен срок преди промяната.

Обезпечението се предоставя в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие на доставката, с чиято данъчна основа се над-
вишават 25 000 лв.; или възникване на данъчното събитие при
вътреобщностното придобиване, с чиято данъчна основа се надвишават 25 000 лв.; или освобождаване на течни горива за потребление по Закона
за акцизите и данъчните складове, с чиято стойност се надвишават 25 000 лв. При наличие на условията за това данъчно задълженото лице е длъжно да предостави ново обезпечение не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното. Обезпечението се освобождава и лицето се заличава от предвидения с промените електронен публичен регистър на обезпеченията към Националната агенция за приходите. Компетентен орган по приходите може да прекрати регистрацията и да заличи от регистъра лице, което не е предоставило обезпечение или не е предоставило обезпечение в пълен размер или в определения срок. Редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпеченията се определя с Правилника за прилагане на ЗДДС. За неспазване на зъдалженията за предоставяне на обезпечение са предвидени административн-наказателни санкции.

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Облекчен ред за придобиване на държавни и кооперативни поземлени имоти предвиждат промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61/5.08.2016 г.). Право на това ще имат лицата, които са придобили собствеността върху сгради и съоръжения от имуществото на бившите трудовокооперативни земеделски стопанства и земеделски кооперации; организации и фирми, регистрирани по силата на Указ № 922 за ползуването на земята и осъществяване на селскостопанската дейност; Указ № 56 за стопанската дейност с имущество и с дялово участие на селскостопански бригади, КЗС, ТКЗС, МТС, АПК и селскостопански институти. В тези случаи новите собственици
могат да придобият застроените и прилежащите площи без провеждане на търг. Оценяването на тези площи, включително когато са разположени извън границите на урбанизирана територия (населено място или
селищно образувание), ще се оценяват по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Данъчната оценка се определя като за земи в строителни граници и това обстоятелство
се посочва изрично в удостоверението за данъчна оценка.

Процедурата за продажба се провежда от министъра на земеделието и храните или от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“, които се подпомагат от постоянно действаща комисия. Когато процедурата се провежда от директора на областната дирекция „Земеделие“, в
състава на комисията участват и длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните, определени със заповед на министъра. Продажбата се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или на
директора на областната дирекция „Земеделие“ и с писмен договор, който се вписва в службата по вписванията. В първия търг участват само собственици на имоти, съседни на имота – предмет на търга,
като в следващите търгове може да участват всички заинтересовани лица. Промените прецизират и някои разпоредби, уреждащи декларирането на трайното ползване на земите и създаването на масиви по споразумения между собствениците и/или ползвателите.

Закон за съдебната власт

Продължителните спорове около съдържанието на съдебната реформа ще затихнат поне временно с влизането в сила на втория пакет промени в Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 62/9.08.2016 г.). Разширяват се правомощията на общите събрания на съдиите по самоуправлението. Те ще могат да издигат кандидатури и да изразяват становище за кандидатите за председател на съда до Висшия съдебен съвет; да изслушват всички кандидати за председател, независимо дали са предложени от самото общо събрание или от членове на съвета; да изслушват предложените от председателя на съда за негови заместници и да дават становища по тези предложения; да дават становища на Министерски съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до съответния вид съдилища; да обсъждат и приемат всяка година доклада на председателя за дейността на съда с възможност докладът да бъде редактиран при липса на одобрение; да приемат правила за определяне на натовареността на председателя на съда и на други съдии, които са натоварени с организационни функции;да приема вътрешни правила за организацията и дейността си. Командированите съдии няма да имат право на глас в общите събрания като мярка срещу зависимостта им от административния ръководител.
Пленумите на двете върховни съдилища няма да предлагат кандидатите за председатели, а само ще ги изслушват. Пленумите няма да определят и натовареността на председателя, заместниците му, на председателите на отделения и на съдиите, а само ще приемат правила за натовареността по предложение на председателя. Годишният му доклад няма да бъде гласуван, а само ще бъдат отбелязвани забележките по него. В правомощията на председателя остават определянето и специализацията на колегиите и на отделенията по материя, както и дейността на съдебната администрация. Председателите на двете върховни съдилища ще могат да председателстват съдебни състави от всички отделения при обективна необходимост. Административните ръководители на съдилища и прокуратури ще могат да заемат два поредни мандата в един и същ орган на съдебната власт, след което ще могат да оглавят друг съдебен орган.
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет получава значителни нови правомощия за контрол върху интегритета на магистратите. Съдебните инспектори ще извършват проверки за почтеност, в рамките на които ще следят за наличие на конфликт на интереси, несъответствия в имуществените декларации и за действия, накърняващи престижа на съдебната власт и нарушаващи независимостта на съдии, прокурори и следователи. Предвидено е и задължение на административните ръководители да предоставят информация за действията, които са предприели по всеки сигнал в тази насока. Въведена е забрана член на Висшия съдебев съвет да е лице, спрямо което е установен конфликт на интереси с влязло в сила решение по-малко от една година преди избора.
Подателите на сигнали срещу магистрати ще трябва да посочват и своето ЕГН наред с името, адреса, телефона и имейла си.
Магистратите пък ще трябва да декларират всички свои дейности и членства в организации, юридически лица с нестопанска цел и в други граждански проекти по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет. Декларираната принадлежност към ложи и ордени няма да води обаче автоматично до отстраняване от съдебната система, тъй като не беше въведена забрана за членство в такива организации. До най-тежкото дисципнинарно наказание ще се стига, само ако Висшият съдебен съвет прецени че членството в съответната организация води до съмнения в независимостта на магистратите.