english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

Наредба за кредитните посредници (ДВ, бр. 87/4.11.2016 г.) по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители издаде Българската народна банка. С наредбата се определят редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници; документите и информацията, необходими за вписването, както и редът за предоставянето им от лицата, които възнамеряват да извършват дейност като кредитни посредници; редът и условията, при които кредитни посредници, регистрирани в България, уведомяват БНБ за намерението си да извършват дейност по кредитно посредничество и предоставяне на съвет в друга държава членка.
В заявлението за вписване в регистъра трябва да бъде посочено дали заявителят е сключил договор с кредитор и да бъде представен документ за сключена и изцяло заплатена годишна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно делегиран Регламент (ЕС) № 1125/2014
на Комисията от 19 септември 2014 г. Ако заявителят възнамерява да извършва дейност в други държави членки, той посочва поотделно всяка от тях, под каква форма ще извършва дейността (директно или чрез клон),
дали ще предоставя съвет в съответната държава, а ако е обвързан – услугите на кои от кредиторите, с които е обвързан, ще предлага
в съответната държава членка.

Българската народна банка разглежда представените документи по реда на
чл. 52 от ЗКНИП и вписва заявителя в регистъра, ако са изпълнени всички условия за регистрация. При спиране на срока и при наличие на основания за отказ за вписване БНБ уведомява заявителя. Заличаване от регистъра на
кредитния посредник – физическо лице или едноличен търговец става по негово писмено искане, а ако е починал или поставен под запрешение – от неговите наследници, респективно настойник или попечител. Заявлението за заличаване на посредник – юридическо лице се подава от лицето или лицата, които го управляват и представляват по данни от Търговския регистър, или от изрично упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно, като се посочва основанието за заличаване. Към
заявлението се прилага решение на общото събрание на съдружниците или акционерите или на едноличния собственик на капитала, ако се прекратява юридическото лице, а за прекратяването на дейността по кредитно
посредничество – решение на компетентния орган съгласно устава (дружествения договор). Към заявлението се прилага декларация, че кредитният посредник няма неизпълнени задължения към кредитори и/или потребители.

Лице, вписано в регистъра, уведомява в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в информацията, представена във връзка с вписването в регистъра, като прилага документ за платена такса и когато е приложимо – документи, удостоверяващи промяната. БНБ съхранява всички документи, представени на хартиен носител и в електронен вид от кредитните
посредници за вписването им в регистъра и за заявените промени, в срок 5 години от датата на заличаване от регистъра на съответния кредитен посредник или от датата на отказа за регистрация. Таксата за разглеждане на заявление за вписване в регистъра е 3000 лв., а за разглеждане на уведомление за промяна на подлежащите на вписване обстоятелства - 500 лв.

Нов Закон за независимия финансов одит (ДВ, бр. 95/29.11.2016 г.) синхронизира на българската нормативна уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори при изпълнението на финансов одит, с изискванията на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., с която се изменя Директива 2006/43/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети. Със законопроекта се транспонират и някои изисквания на Директива 2013/34/ЕС относно съдържанието на одиторския доклад за резултатите от задължителния одит.
Целта на промените е осигуряване на по-добра защитата на инвеститорите посредством укрепване на публичния надзор над регистрираните одитори; повишаване независимостта на публичните органи за надзор на Европейския съюз; засилване на ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес; гарантиране на по-голяма независимост на регистрираните одитори; установяване на максимална продължителност на одитния ангажимент в предприятията от обществен интерес; осигуряване на наблюдение от надзорния орган на развитието на пазара на одиторски услуги. Допълнена е и уредбата на във връзка с обхвата на финансовия одит, както и отговорностите на регистрираните одитори и на ръководството на одитираните предприятия.
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори носи крайната отговорност по отношение на надзора върху придобиване на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одитори, включително на одиторите от други страни членки на ЕС, и от трети държави; приемането и спазването на стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и извършването на финансов одит и свързаните с него услуги; по-нататъшното професионално развитие на одиторите. Въвеждат се и разпоредби относно прилагането на надзорни мерки и налагането на административни санкции за регистрираните одитори. Надзорните мерки целят чрез административна принуда прекратяването и отстраняването на констатирани при инспекции и разследвания пропуски и несъответствия в дейността на регистрираните одитори, включително чрез временно отнемане или лишаване от право да се упражнява одиторска дейност, публичност на установените нарушения и др.
На регистрираните одитори е поверена функцията да извършват задължителен финансов одит в предприятията от обществен интерес с цел повишаване на общественото доверие в годишните и консолидираните финансови отчети на тези предприятия. Въвеждат се допълнителни разпоредби относно съдържанието на одиторския доклад, допълнителните доклади до компетентния орган и/или до одитния му комитет, съдържанието на доклада и допълнителната информация, предоставяна на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. За снижаване на рисковете за независимостта на одиторите на предприятия от обществен интерес се въвеждат допълнителни мерки извън изискванията на регламента - ограничава предоставянето на други услуги на одит клиенти, като се допуска само предоставяне на данъчни консултации, максимални срокове за ротация на одиторите, ограничения относно приходите от тези клиенти, както и изисквания за докладване на нередности. С изменения и допълнения на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и на Закона за кредитните институции предприятията от обществен интерес са задължени да провеждат съвместен одит на годишните им финансови отчети от две одиторски дружества.