english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 101/20.12.2016 г.

Засилване на рестрикциите, по-ефективен контрол и по-тежки санкции предвиждат последните промени в Закона за движението по пътищата.
Въвеждат се изрични забрани за водачите да извършва маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение; да се движат или спират в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците; да се движат в платното за насрещно движение; да oрганизират или участват в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване. Сред забранените за употреба вещества наред с алкохола (допустима концентрация в кръвта от 0,5 на 1000) и наркотиците са включени и техни аналози. Намаляване прозрачността на стъклата се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации. През зимния период от (15 ноември - 1 март) автомобилите трябва да са оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 милиметра.

Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за
регистрация на пътни превозни средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при уведомяване от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, както и при установяване, че пътното превозно средство
е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер. Служебното прекратяване на регистрацията се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите, предвидени в глава шеста. В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акта за установяване на административното нарушение. Възстановяването на служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2 от ЗДвП. Служебното прекратяване на регистрацията се прилага при шофиране без да се притежава свидетелство за управление, при наличие на алкохол над допустимата норма, наркотични вещества и техни аналози, при отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо
средство за установяване на тези обстоятелства, при превишаване на максималната скорост в населено място с над 50 км./ч., при управляване на МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба. При отнемане на табелите с регистрационен номер, както и при отнемане на свидетелството за
управление на моторно превозно средство то може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото
населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.

Сроковете и размерите на санкциите скачат от два до три пъти. За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административно-наказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа определени реквизити и се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да я плати. Фиш за неправилно паркирано МПС може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на МПС, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което
се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното є
заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

ДВ, бр. 103/27.12.2016 г.
Снижаване на прага за започване на проверка и разширени правомощия на проверяващия орган предвиждат промените в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. От 250 000 лв. на 150 000 лв. пада прагът на значителното несъответствие между имуществото и нетният доход за проверявания период, което е основание за образувана производство въз основа на обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито. От 150 000 лв. на 100 000 лв. пък пада прагът на облагата от административно нарушение, за което срещу лицето има влязъл в сила акт за установяването му и то е от естество да създаде тази облага. Остава изискването тя да не може да бъде отнета по друг ред. От престъпленията, привличането по които в качеството на обвиняем е основание за започване на производство по конфискация, отпадат по-леките състави на незаконен дърводобив и производство и разпространение на наркотици.
Наред с устройството и дейността на едноименната комисия (КОНПИ) с правилника по чл. 20 ще се определят вече и районите на териториалните й звена, както и организацията й на работа. При осъществяване на проверката органите на комисията ще могат да изискват обяснения от проверяваното лице и свързаните с него лица, сведения, както и разкриване на застрахователната тайна от застрахователите. Директорите на териториалните дирекции на КОНПИ ще могат да изискват от Националния статистически институт предоставяне на информация за годишните финансови отчети на юридическите лица, представляваща статистическа тайна. Комисията ще може още да сезира изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за данъчни нарушения. Имуществото на проверяваните лица се оценява към момента на неговото придобиване или отчуждаване. Най-малко 30 на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество се използва за социални цели, като условията и редът се определят с подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. Десет на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество пък ще се разходва за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на комисията, включени в общата численост на персонала на комисията. При отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество държавата отговаря спрямо пострадалите до размера на стойността на отнетото имущество за вредите, причинени с престъпленията, които са основание за започване на производството, когато наличното имущество на отговорните за вредите лица не е достатъчно за възстановяването им. Започналите, но неприключили до влизането в сила на промените проверки и производства се довършват по досегашния ред.

ДВ,бр. 105/30.12.2016 г.
Засилване на правната сигурност, бързина на оборота, отстраняване на някои противоречия и празнини в действащата уредба, както и по-достъпни административни услуги, целят промените в Закона за особените залози. Въвежда се конститутивно действие на вписването на особения залог, който подобно на ипотеките ще се счита учреден едва след като договорът за него бъде вписан в Централния регистър на особените залози. За разпореждане със заложено имущество извън обхвата на обикновената дейност на заложния кредитор по занятие ще бъде необходимо изричното съгласие на заложния кредитор, което също ще подлежи на вписване. При липса на съгласие приобретателят ще придобие качеството на залогодател, както предвижда и действащата нормативна уредба. Това положение ще се разпростира и спрямо всеки следващ приобретател, освен ако той установи че е бил добросъвестен. Изрично се въвежда забрана залогодателят да се разпорежда със заложеното вземане, включително и чрез повторното му залагане, без съгласието на заложния кредитор. Непротивопоставимостта на невписаните обстоятелства е подчертана и със забраната залогодателят да се разпорежда със заложеното имущество след вписване на пристъпване към изпълнение, а не след получаване на съобщението за това пристъпване, както беше досега. Аналогично е решен въпросът и при залога върху съвкупност.

Прецизира се статутът на депозитаря, който трябва да е адвокат или регистриран одитор. Депозитарят отговаря при вреди, виновно причинени на залогодателя, заложния кредитор и останалите кредитори, и задължен да се застрахова за тази отговорност. Разширява се подлежащата на задължително обявяване Регистъра на особените залози информация. При конкуренцията между повече кредитори отпада възможността за учредяване на втори поред особен залог върху същото имущество без съгласието на предходния заложен кредитор, като същото правило ще важи и при пристъпването към изпълнение. Заложният кредитор ще може да се удовлетвори по избор по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс, като във втория случай производството може да започне по извлечение от регистъра. След снабдяване с удостоверение от регистъра кредиторът ще може да участва в разпределение на цената, получена срещу имущество, върху което е насочено изпълнение по реда на ГПК или ДОПК. Удовлетворяването от равностойността на имуществото ще става само по реда на ГПК. При конкуренция между различни изпълнителни производство предимство има това, което е започнало най-рано. Ако производството по изпълнение не е вписано и бъде открито производство по несъстоятелност на залогодателя, удовлетворяването на кредитора ще следва да се извърши в рамките на това производство. Извършената по специалния ред на ЗОЗ продажба погасява само залозите, учредени по реда на този закон и не се отразява върху другите обезпечения.

Разширен е кръгът на лицата, които могат да бъдат залогодатели. Добавени са юридически лица, създадени от лицата, упражняващи свободни професии, както и юридическите лица с нестопанска цел, относно упражняваната от тях стопанска дейност. Залогодателят ще може да оспори вземането или заложното право по общия исков ред, преди започване на производството по принудително изпълнение. Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, ще може да предяви иск за да установи че залогът не му е противопоставим или че заложеното имущество не принадлежи на залогодателя. Вписаният особен залог върху търговско предприятие ще е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи от предприятието, без да е необходимо тези активи да бъдат индивидуализирани в договора, стига залогът да е вписан и в съответния регистър, който се води за този актив. При започване на изпълнение върху търговско предприятие кредиторът може да бъде въведен по принудителен ред в заложеното предприятие и да му бъдат предадени търговските книги на търговеца. Кредиторът ще разполага и с правото да поиска налагането на обезпечителни мерки по чл. 397, ал. 1, т. 3 от ГПК, за да осигури запазването на заложеното имущество. Удовлетворяването на заложния кредитор от заложеното търговското предприятие ще става от приходите, получени при управлението на предприятието, и от продажната цена на предприятието. Ще съществува и възможност за продажба на отделни активи от предприятието, ако не са свързани с основната му дейност.

Оптимизирано е производството пред Централния регистър на особените залози, който ще се администрира от Агенция по вписвания. Подобно на Търговски регистър за всеки залогодател ще се води отделна партида в електронна форма, по която да се прилагат заявленията и приложените към тях документи. Достъпът ще бъде улеснен чрез възможността за подаване на заявления до регистъра по електронен път при по-ниски такси. Безплатен достъп до регистъра ще имат съдът, държавните органи и други лица, посочени в закон, за изпълнение на служебните им правомощия. В случай на отказ за вписване на заявено обстоятелство отказът ще подлежи на незабавно вписване в партидата на залогодателя. Жалбата срещу отказа също подлежи на вписване, а обжалването ще става пред съответния окръжен съд по реда на ГПК. При отмяна на отказа вписването ще има ред от момента на подаване на заявлението, за да не бъдат засегнати от отказа проопоставимите на трети лица права на заложния кредитор.