english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 13/7.02.2017 г.
Закон за правната помощ

Създаване на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път от всички адвокатски съвети и регламентиране дейността на националния телефон за правна помощ предвиждат промените в едноименния закон. Информационната система се създава към Националното бюро за правна помощ (НБПП) в двугодишен срок от влизането в сила на промените, след което адвокатските съвети са длъжни да използват тази система за електронен обмен на информация и електронно отчитане на правната помощ. Адвокатските съвети ще изготвят и поддържат списъци на дежурните адвокати, резервните защитници и адвокатите, предоставящи консултации в регионалните центрове за консултиране, ще заверяват отчетите по тях и ще изготвят предложения за заплащане на възнаграждение. В кръга на лицата с право на безплатна правна помощ са включени тези по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и ненавършилите 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка
и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството. Когато лицата, кандидатстващи за правна помощ, не удостоверят правото си на такава с декларация по образец, утвърден от НБПП, то ще формира преценката си за предоставяне на помощ, като взема предвид обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, установени с документи от съответните компетентни органи и съобразно определения за
страната размер на линията на бедност. Досегашната забрана за предоставяне на правна помощ по търговски дела и данъчни дела по ДОПК е премахната по отношение на физическите лица, които отговарят на условията за предоставянето й.

Националният телефон за правна помощ е регламентиран като форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия
извън общия ред за предоставяне на правна помощ. Дейността му се администрира от НБПП въз основа на определени от бюрото вътрешни правила. Консултации по Националния телефон за правна помощ се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с негово решение. Предоставените консултации по Националния телефон за правна помощ се
удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от бюрото. Заплащането на консултациите, предоставени по Националния телефон за
правна помощ, се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1. Регионалн център за консултиране може да бъде открит с решение на съответния адвокатски съвет. Дейността на регионалния център за консултиране се администрира съвместно от НБПП и от съответния адвокатски съвет. При отказ на консултация заинтересованото лице може да подаде молба до НБПП. Консултации в регионалния център за консултиране се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на адвокатския съвет. Едногодишният срок за отчитане на предоставената правна помощ може да бъде възстановен, ако адвокатът докаже, че пропускането му се дължи на особени обстоятелства, които не е могъл да предвиди и за чието настъпване не носи отговорност.

Граждански процесуален кодекс

Създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки предвиждат промени в Гражданския процесуален кадекс (ГПК). Целта на механизма е улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела въз основа на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска преди предявяване на иска от компетентния да разгледа спора по същество първоинстанционен съд. Издаване на европейска заповед за на-
лагане на запор върху банкови сметки може да се иска след съставянето на автентичния акт по смисъла на чл. 4, т. 10 от регламента от компетентния първоинстанционен съд. Във всяко положение на делото до приключване на съдебното производство ищецът може да иска от съда, пред който делото е висящо, да издаде европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки. В случай че искането се предявява в рамките на касационното производство, заповедта се издава от въззивния съд. Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска след постановяване на съдебното решение от първоинстанционния съд, разгледал спора по същество, или след одобряване на съдебната спогодба.

Определението на съда, с което се отказва изцяло или частично издаването
на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки, подлежи на обжалване с частна жалба. Когато определението е постановено от въззивна инстанция, то подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Информационен орган по чл. 14 от регламента е Министерството на правосъдието. Компетентен орган за получаването, предаването, връчването и изпълнението на заповедта за запор и документите към нея е съдебният изпълнител. Декларацията относно запорирането на средствата по сметка на длъжника се издава от банката, до която е адресирана заповедта за запор, при условията и в сроковете по чл. 25 от регламента. Молителят предприема необходимите мерки, за да осигури освобождаването на средствата, които след изпълнението на европейската заповед за налагане на запор върху банкови сметки превишават сумата, посочена в нея. В случай че молителят не изпълни това свое задължение, съдебният изпълнител предприема служебно необходимите мерки за освобождаване на посочените средства.

Ответникът и молителят могат да искат отменяне или изменение на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки от компетентния първоинстанционен съд, ако е налице някое от основанията,
предвидени в чл. 33, параграф 1 или чл. 35, параграф 1 от регламента. Постановеното по искането определение се обжалва по реда на чл. 618б от ГПК. Ответникът може да иска ограничаване или прекратяване на изпълнението на европейската заповед за налагане на запор върху банкови сметки, ако е налице някое от основанията по чл. 34, параграф 1 от регламента, пред съда, издал заповедта за запор. Ответникът и молителят могат да искат ограничаване или прекратяване на изпълнението, ако е налице основанието по чл. 35, параграф 3 от регламента, от съдебния изпълнител, който уведомява за извършените действия съда, издал заповедта. Молителят може да иска изменение на изпълнението на
основание чл. 35, параграф 4 от регламента от съдебния изпълнител.

Закон за устройство на територията

Прецизиране на уредбата и повече прозрачност в одобряването и изменението на подробните устройствени планове целят промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Министърът на регионалното развитие и благоустройството и областните управители ще организират поддържането на публични регистри на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.
Кметът на общината ще организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа и публични регистри на всички актове за изработване и одобряване
на устройствени планове и на измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.

С проект за преструктуриране на жилищните комплекси могат да се определят равностойни урегулирани имоти за всички имоти, възстановени по реда на реституционните закони, без да се засягат новообразувани
урегулирани имоти за съществуващите сгради. В случай че това е невъзможно, останалата незастроена част от кварталите, в т. ч. поземлените имоти, за които не може да се предвиди застрояван се урегулира като озеленена площ за широко обществено ползване, а собствениците на реституирани имоти се обезщетяват с равностойни урегулирани имоти, определени за сметка на други общински имоти в обхвата на плана или извън него. По предложение на кмета на общината
с решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, може да се налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територии, предвидени с общ или подробен стройствен
план за изграждане на първостепенната улична мрежа, за метрополитена, за трамвайни или железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци. Забраната се налага еднократно за
срок не по-дълъг от три години. Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“. Разгласяването по този ред се извършва в 10-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания, за което заинтересуваните лица се уведомяват писмено в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация. Разглеждането на проекта от общинския експертен съвет се извършва в срок до един месец от постъпването му в общинската администрация. Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им.
Разрешението за строеж губи правно действие, когато:
1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или
не е завършен грубият строеж.
Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок. Презаверяването се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението. Разрешението за строеж може да се
презаверява само веднъж – за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа.
Презаверяването подновява срока за започване на строителството като се заплаща 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж. Презавереното разрешение за строеж губи правно действие след изтичането на срока, за който е презаверено, ако не е започнато или съответно не е завършено строителството. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загу-
било правно действие.

Промени има и по отношение на съдебния контрол върху устройствените актове на администрацията. Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални административни актове за:
1. одобряване или за изменение на подробни устройствени планове за обекти с национално значение и за общински обекти от първостепенно
значение и отказите за издаване на такива актове;
2. одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за обекти с национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и отказите за тяхното одобряване;
3. разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива актове. Когато е оспорен административен акт, с който
е одобрен подробен устройствен план на основание чл. 16, предмет на делото е целият подробен устройствен план, като всички жалби се разглеждат в едно съдебно производство.