english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 28/4.04.2017 г.
Висшият съдебен съвет (ВСС) издаде на основание чл. 360т от Закона за съдебната власт Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.
Регистърът е част от единната централизирана информационна система за съдилищата и представлява уеббазирана електронна база данни, съдържаща съдебните актове и свързаните с тях обстоятелства. В регистъра се обявяват актове, обективиращи произнасянето по съществото на делото, и актове, които слагат край на или препятстват по-нататъшното развитие на производството пред съответната инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване. Не подлежат на обявяване съдебните актове, определени с решение на пленума на ВСС. Регистърът включва Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) и минимален набор от еднотипни метаданни за нея.
Всеки съд обявява актовете си в регистъра незабавно след постановяването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Регистърът осигурява ъзможност за проследяване в хронологичен ред на вписванията и редакциите, формиращи актуалното състояние на информацията. За всеки обявен, редактиран или изтрит акт системата съхранява подробен електронен дневник, съдържащ данни за делото. В случаите на изтриване информацията за обявения акт се запазва като архивно копие заедно с вписаните за него обстоятелства и хронологията на изтриването му.
За всеки акт, подлежащ на обявяване, се открива отделна електронна партида, която се състои от две части – част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявен акт“. Регистърът осигурява възможност за установяване кое лице и в кой момент е извършило съответното обявяване, редакция или изтриване.Техническите стандарти за осигуряване на достъп до регистъра се публикуват на интернет страницата на ВСС, както и на интернет страницата на самия регистър. Предвидена е процедура за отстраняване на грешки и непълноти. Достъпът до регистъра е свободен и безплатен.

ДВ, бр. 30/11.04.2017 г.
Промени във връзка с регулацията на електронните пари внесе Българската народна банка в Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.
Електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп с цел изпълнение на платежни операции, се съхраняват по сметка за електронни пари, която е платежна сметка. Когато издателят е осигурил отдалечен достъп само с предплатена карта, сметките за електронни пари се обозначават с международен номер на банкова сметка (IBAN) или с друг уникален идентификатор. Към видовете банкови сметки са добавени сметките за електронни пари – за съхранение на електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп за изпълнение на платежни операции.
Уреден е минималният обем и редът, по който банките, предоставящи платежни сметки за основни операции, предприемат необходимите мерки за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за ползване на платежни сметки за основни операции. Мерките включват най-малко предоставяне на разположение по всяко време на информация за сметката за основни операции в електронна форма чрез интернет страниците на банките. Информацията включва най-малко информация относно възможността и условията за откриване на платежна сметка за основни операции при съответната банка, видовете услуги, които банката предлага по платежна сметка за основни операции, както и приложимите такси и комисиони.
Промени има и във връзка с режима и информацията за банковите такси. Сред публичната информация, която банките предоставят за платежните сметки за основни операции е включена и информация за начисляваните банкови такси. Всеки доставчик на платежни услуги е длъжен да начислява на ползвателя им еднакви такси за презгранични и национални плащания в евро, които са на еднаква стойност и с един и същ вальор и които имат еднакви характеристики по отношение на иницииране, извършване и приключване на плащането. Услуги, които осигуряват технически изпълнението на платежна операция, в това число използването на съответните комуникационни услуги за размяна на финансови съобщения в стандартизиран формат, се включват в таксата за съответната платежна операция. Доставчиците на платежни услуги са длъжни да обозначават като отделен вид платежна услуга в тарифите си услугите кредитен превод и директен дебит в евро, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 260/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро. БНБ ще изчислява и публикува на интернет страницата си до 15 май 2017 г. средния размер на таксите, начислявани от банките на потребителите за периодични преводи в национална валута, като е въведено изискването тези такси да бъдат приемливи.