english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 41/23.05.2017 г.
Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 от 1986 г. Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят ще утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. Работодателят е длъжен да запознава работниците или служителите с поименните графици преди започване на работа по тях, както и да ги съхранява най-малко 3 години след края на периода. Утвърдените поименни графици се изменят от работодателя при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени. Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б. (4) от наредбата. При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.
Правилата за ползване на отпуск поради бременност и раждане са допълнени по отношение осиновителите. Те са длъжни незабавно да уведомят работодателя за настъпването на обстоятелствата по осиновяването. Отпускът се прекратява, когато детето бъде дадено за осиновяване; когато бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка; когато бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; когато майката продължи лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ; ако детето почине или трудовото правоотношение на майката бъде прекратено. Отпускът се ползва от един от родителите на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат заверен препис от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13.
ДВ, бр. 43/30.05.2017 г.
Прецизиране на режима за подпомагане на земеделските производители предвиждат приетите от Министерството на земеделието и храните промени в На¬редба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Датата на подаване на заявление за подпомагане в общинската служба по земеделие вече няма да се счита за дата на подаване на общо заявление за директно подпомагане в Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА). За такава дата ще се счита датата на разпечатване и подписване на заявлението. Уникалният идентификационен номер на заявленията ще се получава вече не преди отстраняването на евентуални непълноти в тях, а след това. В преходните разпоредби 29 май е посочен като краен срок за подаване на заявленията за 2017 година. Срокът за извършване на промени в заявленията и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки, е до 14 юни 2017 година.
ДВ, бр. 44/2.06.2017 г.
Предотвратяване на възможностите за имотни измами целят приетите от Министерството на правосъдието промени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Право на ограничен достъп за въвеждане на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 от наредбата се предоставя на органите на местната администрация с нотариална компетентност съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност – кметове, заместник-кметове, секретари на общини, както и кметски наместници, в случаите когато в населеното място няма нотариус или районен съд. Удостоверителните правомощия на тези органи обхващат подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа. Правото на ограничен достъп за въвеждане на извлеченията по чл. 9а, т. 1 и 2 от наредбата в информационната система “Единство” на Нотариалната камара ще се извършва с потребителски интерфейс, през интернет, по защитен канал с предоставяне на потребителско име и парола.
Ограниченият достъп до системата „Единство“ на Нотариалната камара беше въведен с промени в наредбата още миналата година. Тогава беше регламентирано правото на безвъзмезден достъп до информационната система на камарата по отношение на държавни органи и длъжностни лица за служебни цели и съобразно правомощията им при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Проблем породи изискването достъпът да става само с ползване на квалифициран електронен подпис, разходите за който се оказаха непосилни за общинските бюджети в малките населени места. Затова се стигна до вариант удостоверените от тях пълномощни да бъдат въвеждани без електронен подпис по изработен и поддържан от камарата в интернет защитен канал срещу потребителско име и парола. За разлика от нотариусите, по отношение на които незабавното въвеждане и изпращане в информационната система на камарата на извлеченията от пълномощни е уредено като задължение, за органите на местната власт то ще е само право. Нотариусите остават засега без достъп до пълномощните, удостоверени от консулските длъжностни лица, които се въвеждат в информационна система на Министерството на външните работи.