english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 54/5.07.2017 г.
По-ефективен контрол върху поведението на водачите на моторни превозни средства и техническата им изправност целят поредните изменения и допълнения в Закона за движение по пътищата. Подчертано е задължението на служебните лица по контрола да извършат проверката по безопасен начин, осигурявайки необходимата видимост. Регламентирано е правомощието за ползване на автомобили, оборудвани със сред¬ства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане. Към предвидените в закона принудителни административни мерки са добавени нови хипотези.
Временно ще се спира от движение за срок от един месец на пътно превозно, чийто собственик допуска или предоставя управлението на моторно пре¬возно средство на лице, което е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози. За срок от 6 месеца до една година пък ще се прекратява регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/ или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена про¬верка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управля¬вано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление.
При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо сред-ство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Със заключителна разпоредба за допълване на чл. 78 а от Наказателния кодекс е стеснено приложното поле на института за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Към досегашните хипотези, ограничаващи приложението му, са добавени случаите когато деянието е извършено след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

ДВ, бр. 59/21.07.2017 г.
Финансовото и вътрешното министерства издадоха съвместна Инструкция № И-2 за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи. С инструкцията се определят
условията и редът на взаимодействие между митническите и полицейските органи за предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления съобразно законовите им компетентности. Общото ръководство и контролът на взаимодействието по тази инструкция се осъществяват от министъра на финансите и министъра на вътрешните работи. Координацията между органите на МВР и митническите органи по прилагане на тази инструкция се осъществява от главния секретар на МВР и от директора на Агенция „Митници“.

Изброени са изчерпателно основните направления и задачи на взаимодействието – противодействие на трафика на хора и нелегалната миграция; предотвратяване и разкриване на митнически, валутни и данъчни нарушения и престъпления; контрол и наблюдение на физически лица, стоки и товари при преминаването им през
зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), граничната зона, териториалното море, вътрешните водни пътища и на
територията на страната; противодействие на незаконен международен трафик на движими културни ценности; противодействие на незаконния трафик на взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси, на ядрени материали, ядрени съоръжения
или други източници на єонизиращи лъчения, на токсични и химически вещества и техните прекурсори, на биологични агенти и токсини, както и на стоки и технологии с двойна употреба; противодействие на трафика на подправени парични знаци, платежни инструменти и официални удостоверителни документи; предотвратяване и разкриване на нелегален трафик на наркотични вещества, техните аналози и прекурсори, както и материали и съоръжения за производство на наркотици; противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма; предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления на правата върху интелектуалната собственост.

В съответните насоки са и предвидените съвместни дейности и форми на взаимодействие – оперативно-издирвателни и процесуално-следствени дейности, обмен на информация, анализ и оценка на риска, съвместно обучение, участие в дейността на съвместни контактни центрове със съседни държави. Проверки могат да бъдат извършвани в зоната на ГКПП, в граничната зона, териториалното море, вътрешните водни пътища
и на територията на страната, както и в помещения на юридически и физически лица в случаите, предвидени в закон. В зоната на ГКПП на вътрешна граница на Европейския съюз и на цялата територия на страната за изпълнение на задачите могат да бъдат създавани съвместни екипи.

ДВ, бр. 61/28.07.2017 г.
Към подобряване на административното обслужване са насочени одобрените от Министерския съвет промени в едноименната наредба. Разширен е кръгът на лицата, които са задължени да утвърждават вътрешни правила за организация на административното обслужване, като сред тях са включени и министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице, както и секретарят на общината. Наред с взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и във тях действия, те ще извършвт периодичен анализ за необходимостта и/или ефективността от прилагането на картови плащания, внедряването и прилагането на различни начини за плащане, информирането и насърчаването на потребителите за използването им и за извършването на контрол на тези дейности.
Сред гарантираните от административното обслужване услуги е включена възможността за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой. Звената за административно обслужване към общата администрация ще трябва да разясняват начина на плащане на заявената административна услуга, като насърчават плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС в случаите на осигурена възможност за картови плащания. Възможността за извършване на картови плащания е включена в кръга на задължително предоставяната от администрациите информация за услуги. Потребителите на административни услуги трябва да бъдат информирани с поставяне на подходящи съобщения и указателни табели на определените за това места, както и на интернет страница на съответната администрация, като им бъдат посочени електронен адрес за предложения и начини на получаване на резултата от услугата.