english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 76/19.09.2017 г.
Ускоряване на големите инфраструктурни проекти чрез ограничаване на възможностите за злоупотреба с право при обжалване на екологичните оценки по съдебен ред целят промени в Закона за опазване на околната среда. Отпада касационният контрол пред Върховния административен съд върху решенията на административните съдилища по жалби срещу становища по екологична оценка или решенията, с които е преценено да не се извършва екологична оценка; решенията на министъра на околната среда и водите и на директорите на РИОСВ по необходимостта от извършване на ОВОС; както и решенията на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения по отношение на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност. Решението на първоинстанционния съд е окончателно, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването на жалбата. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
Дадена е легална дефиниция на „обект със стратегическа важност“ - всеки обект, включен в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика, или в Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. С преходните и заключителни разпоредби аналогичен режим е въведен и в Закона за биологичното разнообразие по отношение на жалбите срещу решения на компетентния орган по планове, програми и инвестиционни предложения, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност. Образуваните до влизането в сила на промените административни дела по двата закона се довършват по досегашния ред. Отказите за предоставяне на информация, необходима на лицата за подготовка на защитата им в някое от производствата, предвидени в Закона за околната среда, се обжалват по реда на Глава трета, раздел IV от Закона за достъп до обществена информация, а не по АПК, както беше досега.

ДВ, бр. 77/26.09.2017 г.
Поредно утежняване на рестрикциите предвиждат промени в Закона за движението по пътищата. Разширен и прецизиран е кръгът от субективни предпоставки за налагане на санкциина водачите – при управление на пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Разширена е хипотезата за недопускане управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена репроверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. Когато релсов път е разположен върху платното за движение, водачите на пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни да го освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на пътно превозно средство от редовните линии за обществен превоз на пътници, за да го пропуснат да премине. Ако пък на пътя има платно с изградена пътна настилка, обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението на нерелсови пътни превозни средства по него, с изключение на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.
Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство. Прехвърляне собствеността на ре гистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство. Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори. При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор. Повишени са изискванията за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средството ще се издава вече само на лица, завършили X клас, физически годни да управляват моторни превозни средства за съответната категория, преминали е обучение за водачи и за оказване на първа долекарска помощ и издържали съответния изпит.

ДВ, бр. 77/26.09.2017 г.
Министерството на правосъдието актуализира съобразно законовите промени Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, която вече обхваща и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Разширеният обхват на наредбата е отразен и в нейното наименование. Търговоският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел са уредени като обща електронна база данни, до която всеки има право на свободен и безплатен достъп. В глава втора на наредбата се създават раздели ІХж, ІХз, ІХи и ІХк, регламентиращи производствата по вписване на обстоятелства относно сдружения, фондации, народни читалища и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Регламентирано е и производството по вписване на обстоятелства в новоуредения институт по стабилизация на търговци в затруднено положение. Юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището им, подават заявление за пререгистрация в единния регистър, воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31 декември 2020 г.
Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Въз основа на заявлението агенцията изисква от съда по регистрацията на непререгистрираното юридическо лице с нестопанска цел удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2017 г. учредителен акт или устав. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Удостоверението за актуално състояние, както и препис от актуалния учредителен акт или устав служебно се изпращат на агенцията по електронен път и незабавно се предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело. Пререгистрацията се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към агенцията на юридическото лице с нестопанска цел и на съответните обстоятелства за него въз основа на удостоверението за актуално състояние, издадено от съда по този ред. След пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверение за актуално състояние на клона и предоставяне на фирменото дело за скани-ране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.