english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 62/1.08.2017 г.
Подобряване защитата на инвеститорите при покупка на корпоративни облигации и насърчаване достъпа на малките и средните компании до капиталовия пазар предвиждат последните изменения и допълнения в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Промените са в изпълнение на приетата с участието на инвестиционната общност и Комисията за финансов надзор Стратегия за развитие на капиталовия пазар. Подсигуряват се клиентските средства, държани по сметки на инвестиционни посредници в банки, с цел Фондът за гарантиране на влоговете в банките да ги покрие в случай на банкова несъстоятелност. Предвидена е възможност компаниите да изплащат както годишни, така и шестмесечни дивиденти на акционерите си, за да се постигне по-бърза възвръщаемост на инвестициите, която да насърчи инвеститорите за ново участие на пазара. Като цяло уредбата за първично публично предлагане на облигации и допускането им до регулирания пазар е опростена, кото има и промени в уредбата на публичните дружества. Съкращават се сроковете, в които Комисията за финансов надзор ще трябва да се произнася по проспектите на нови емитенти, търсещи финансиране от капиталовия пазар. За намаляване на административната тежест от малките компании няма да се изисква проспект при набиране на средства до 1 млн. евро. До първично публично предлагане на ценни книжа са допуснати и пенсионно-осигурителните дружества. С цел прозрачност на пазарните субекти се въвежда фигурата на тайния клиент за събиране на доказателства срещу компании, които предлагат инвестиционни услуги без лиценз, като с промени в административно-наказателните разпоредби са завишени минималният и максималният размер на санкциите. При последващи началото на публичното предлагане тежки нарушения на закона отстрана на поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици, както и довереници на облигационерите, Комисията по финансов надзор може да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество.

ДВ, бр. 63/4.08.2017 г.
С поредна промяна в Наказателно-процесуалния кодекс беше въведен пакет от мерки за ускоряване на наказателното производство и повишаване на ефективността в делата срещу корупцията по високите етажи на властта. Променя се подсъзността на голям брой дела, които ще се разглеждат вече от специализираните съд и прокуратура. Определянето на подсъдността е по два кумулативно свързани критерия - по видове престъпления и по техните извършители. На Специализирания съд вече ще са подсъдни делата за присвояване, измама, безстопанственост, подкуп, престъпленията против паричната, кредитната, финансовата, данъчната и осигурителната система, престъпленията по служба и против правосъдието, както и документните престъпления. Специализираният съд ще разглежда тези дела, само ако по тях са обвинени народни представители, министри и заместник-министри, шефове на държавни агенции и комисии, на НОИ, НЗОК, НАП, Агенция “Митници”, на Комисията по конфискация и на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, областни управители и техните заместници, съдии, прокурори и следователи, членове на Висшия съдебен съвет и на съдебния инспекторат.
В постановлението за образуване на наказателно производство няма да бъде посочван извършителят, нито ще бъде ползван терминът „неизвестен извършител“. Извършителят ще става ясен с привличането на дадено лице като обвиняем. С предявяване на разследването на обвиняемия задължително ще се назначава резервен защитник, ако той се яви без упълномощен адвокат, макар и да има такъв. Всички въпроси за евентуално допуснати процесуални нарушения в досъдебната фаза ще бъдат разрешавани окончателно в разпоредителното заседание на първоинстанционния съд. В заседанието участват в зависимост от конкретното дело прокурорът, подсъдимият и неговият защитник, пострадалият или неговите наследници, както и представител на ощетеното юридическо лице. След влизането в сила на акта на съда от разпоредителното заседание и насрочването на делото за разглеждане по същество то повече няма да може да бъде връщано за допълнително разследване.
Премахнат е институтът на незабавното, но е разширено приложението на бързото производство, което ще се прилага по преценка на прокурора за престъпления, предвиждащи затвор до 3 г., когато няма смърт или причинена тежка телесна повреда. При бързото производство не се предвижда разпоредително заседание, но е запазена възможността делото да бъде върнато на прокурора при наличие на съществено процесуално нарушение, което би нарушило правата на обвиняемия. Съдът не може обаче да върне повторно на прокурора делото на едно и също основание.
Ревизирана е досегашната уредба срещу т. нар. „вечен обвиняем“ е разширена и по отношение на “вечния подсъдим”. Както обвиняемите имат право да поискат след изтичане на определен срок делото да бъде внесено в съда, така и подсъдимите ще могат да искат неговото ускоряване в съдебната фаза. Освен обвиняемия и неговия защитник, ускоряване на процеса може да искат пострадалият и ощетеното юридическо лице. Съдът ще прави преценка дали разследването е забавено по обективни критерии: сложността на делото, видът и обемът на процесуалните действия, ефективността при събирането на доказателства. Съдът ще определя подходящ срок за приключване на действията съобразно критериите на Европейския съд по правата на човека за разглеждане на делото в разумен срок. В съдебната фаза искане за ускоряване ще могат да правят всички страни по делото, ако са минали повече от 2 г. на първа инстанция или повече от година - на втора.
Разпит на вещо лице ще може да се осъществи и от разстояние – по телефон или с видеоконферентна връзка. При произнасяне на присъдата първоинстанционният съд ще обявява кога ще са готови мотивите. Въведени са някои мерки за защита на пострадалия съгласно минималните стандарти за защита на жертвите на престъпления, регулирани с директива 2012/29/ЕС. Разпитите на такива свидетели със специфични нужди от защита ще се извършват без контакт с обвиняемия – в специални помещения, с видеоконферентна или телефонна връзка. Показанията на уязвими лица, разпитани в досъдебното производство, ще могат да бъдат неприсъствено приобщавани. Като мярка срещу бягството от правосъдие е въведено незабавно изпълнение както на въззивните, така и на касационните съдебни актове. Касационната инстанция ще изпраща незабавно препис от акта си на прокурора за изпълнение при ефективно лишаване от свобода.

ДВ, бр. 65/11.08.2017 г.
Ограничаване на ависимостите на магистрати от външни фактори целят промени в Закона за съдебната власт. Въвежда се забрана съдия, прокурор или следовател да участва в търговска дейност под каквато и да е форма, включително лично, чрез подставено лице и/или с явен и/или със скрит пълномощник, да получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец и да упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност. Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, може да получава и възнаграждение за извършване на научна и преподавателска дейност или упражняване на авторски права; от участие в европейски и международни програми и проекти; както и от участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание, Висшия съдебен съвет или от органи на изпълнителната власт.
Съдиите, прокурорите и следователите могат да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси, но тези организации не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители. Членовете на професионалните магистратски организации пък не може да участват в професионални сдружения на други юристи. Професионалните магистратски организации придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел. Учредители и членове могат да бъдат само съдии, прокурори и следователи.
Към Висшия съдебен съвет се създава Съвет за партньорство, който се състои от трима изборни членове на кадровия орган, определени от пленума, от представители на всяка от магистратските организации, чийто членски състав е не по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите, както и от представители на магистратите, нечленуващи в такива организации. Съветът осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите. Организацията и дейността на Съвета за партньорство се определят с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет.
При привличане като обвиняем на съдия, прокурор или следовател за извършено умишлено престъпление от общ характер, той ще бъде отстраняван от длъжност и в случайте, когато деянието е извън кръга на служебните му правомощия. В 30-дневен срок от влизането на промените в сила всички съдии, прокурори и следователи, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и членовете на съдебния инспекторите трябва да декларират пред Висшия съдебен съвет всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения.