english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 96/1.12.2017 г.
Нов Закон за концесиите въвежда изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите). Директивата за концесиите е част от законодателния пакет на Европейския съюз за реформиране на Общностното право в областта на обществените поръчки и концесиите (заедно с Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директива 2014/24 относно възлагането на поръчки от секторни възложители).
С Директивата за концесиите е приета нова регламентация на концесионните договори, която е уредена за пръв път в самостоятелен акт.
Водещата промяна е в разграничаването на отделните форми на партньорство между публичния и частния сектор, водеща роля при което има поемането от концесионера на експлоатационния риск. В приложното поле на Директивата за концесиите попадат дейности, чиято регламентация в българското законодателство се съдържаше досега в два отделни закона: Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство. Анализът на законодателството сочи, че институтът на концесията досега не се използва ефективно за основното си предназначение – предоставяне на концесии за строителство с последващо предоставяне и управление на услуги от обществен интерес чрез обекта на концесията, при поемането от концесионера на строителния и на експлоатационния риск. Вместо това на концесия се предоставят или природни ресурси (плажове, минерални води, подземни богатства), или съществуващи обекти на инфраструктурата, без да е предоставена нито една концесия за строителство за значим инфраструктурен обект.

Новият Закон за концесиите урежда стратегическото им развитие и планиране, мониторинг, управление и контрол, възлагане, изпълнение, финансиране, обжалване, исковете за обявяване недействителността на концесионен договор и за присъждане на обезщетения, алтернативни санкции, както и Националния концесионен регистър. С цел приемственост в законодателството и улесняване на правоприлагането структурата на закона като цяло следва структурата на досегашния ЗК и на ЗПЧП, които са сходни. В съответствие с чл. 31 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове в 8 приложения са изнесени под формата на списъци дейности, които са включени или изключени от приложното поле на законопроекта, международни конвенции в социалната област и в областта на околната среда, които следва да се спазват при изпълнението на концесии, както и минималното съдържание на обявленията, с които се оповестява откриването на процедура за определяне на концесионер (обявление за концесия, обявление за предварителна информация и национално обявление).

Поради изчерпателността на закона е преценено, че не е налице необходимост от издаването на правилник за прилагането му. Предвидена е законова делегация Министерският съвет да издаде наредба, с която детайлно да се уредят финансово-икономическите елементи на концесията, включително свързаните с нея плащания. С оглед запазването на сигурността на гражданския оборот сключените до влизане в сила на този закон концесионни договори запазват действието си, като правилата на законопроекта относно изпълнение, изменение и прекратяване на концесионни договори се прилагат за тях доколкото не противоречат на уговореното с договора.

ДВ, бр. 97/5.12.2017 г.

Завишена прозрачност и контрол в банковия сектор предвиждат промени в Закона за кредитните институции. За издаване на лиценз за банкова дейност ще се изискват вече данни за действителния собственик на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в заявителя. Формирането на експозиции към свързани лица може да става само с единодушно решение на колективния и управителен орган и след предварително одобрение на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. Кръгът от свързани лица е разширен с онези, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на банката; лицата, които се намират във фактическо съжителство с администратори, членове на управителни органи и акционери; които последните или банката контролират пряко или непряко, включително съвместно с други лица;
търговски дружества и други предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за
счетоводството, в които банката, администратори, членове на управителни органи или акционери имат пряко или непряко квалифицирано дялово участие; лица, които упражняват пряко или непряко контрол върху банката или върху акционери с квалифицирано дялово участие в нея. Тези ограничения се прилагат и при промяна на условията по експозициите като предоговаряне на лихвата и предоставяне на гратисен период. Към изключенията от тези ограничения пък е добавена хипотезата, в която размерът на експозицията към свързаните лица не надхвърля годишното им възнаграждение.

Експозициите, обхванати от тези рестрикции, включват всеки актив или задбалансова позиция, включително деривативни договори, вземания, произтичащи от предоставянето на услуги, придобиване и продажба на активи и лизингови договори. Банките са длъжни да приемат и прилагат вътрешни правила и процедури за установяване, наблюдение и докладване
на експозициите, като правилата и процедурите в тази насока включват механизъм за проследяване на линията на контрол или квалифициран акционерен дял до действителния собственик на свързаните лица. Банките съставят и представят в БНБ тримесечен отчет за експозициите към тези лица във форма и съдържание, определени в наредба, на централната банка. Въведен е принципът индивидуалните административни актове по Закона за кредитните институции да се издават от управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банков
надзор“, като са посочени лимитативно изключенията.

Със заключителни разпоредби е прецизиран надзорът на централната банка при преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, като в последния случай предписаните от нея мерки се прилагат от Комисията по финансов надзор. Въведено е изискване в Закона за БНБ за заседанията на управителния й съвет да се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на управителния съвет и от изготвилия протокола. Информация за решенията на управителния съвет се публикува на страницата на банката в интернет, освен когато решенията съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна.

ДВ, бр. 101/19.12.2017 г.

Промени в Наказателния кодекс въвеждат изискванията на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу информационните системи, Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне, Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба. Доразвити са легалните дефиниции за „информационна система“ и „компютърни данни”. Криминализиран е тероризмът чрез заплашване и принуда на орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация с цел създаване на смут и страх в населението. Доразвита е наказателно-правната защита срещу нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията и разпространяване на компютърни данни, изпращани в рамките на една или между повече информационни системи, включително електромагнитни емисии от информационна система.

Наказуемо става придобиването или разпореждането за собствена сметка или за сметка на трето лице, пряко или косвено, с финансови инструменти, като противозаконно бъд използвана вътрешна информация, отнасяща се до тях, и от това настъпят значителни вредни последици. Кумулативните изисквания за съставомерност към дееца са да е лице, което разполага с вътрешна информация, поради това че e член на административния, управителния или надзорния орган на емитента или участник на пазара на квоти за емисии; има дялово участие в капитала на емитент или участник на пазара на квоти за емисии; има достъп до информацията чрез изпълнението на дейност, професия или служебни задължения. Сходна е въведената защита срещу противозаконно разкриване на друго лице на вътрешна информация, с която деецът разполага, относно финансов инструмент, освен когато разкриването се извършва при обичайното изпълнение на дейността, професията или служебните задължения, или
представлява пазарно проучване, и от това са настъпили значителни вредни последици. Криминализирано е и сключването на сделки или
подавато на нареждания за търговия, като се дават неверни или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на финансов
инструмент или свързан спот договор за стоки или се определя тази цена на необичайно или фиктивно ниво, и от това настъпят значителни вредни последици.
Хакерството също е обхванато в състав за неправомерно добавяне, копиране, използване, променяне, пренасяне, изтриване, повреждане,
влошаване, скриване, унищожаване на компютърни данни в информационна система или спиране достъпа до такива данни. Наказуема е и създаването, набавянето, внасянето или по друг начин
разпространяването на компютърни програми, пароли, кодове или други подобни данни за достъп до информационна система или част от нея с цел да се извърши престъпление.