english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 15/16.02.2018 г.
Нов Закон за пазарите на финансови инструменти въвежда изискванията на едноименния регламент и Директива 2013/36/ЕС от пакета Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Целта на новата регулаторна рамка е чрез хармонизация на националните уредби да бъде постигната прозрачност и доверие в пазарите на финансови инструменти. Инструментите за това са подобряване защитата на инвеститорите, недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти, завишаване контрола върху дейността на инвестиционните посредници, които ще могат да предоставят услуги в целия Европейски съюз по силата на лиценза, получен в съответната държава по произход. Разширява се кръгът на финансовите инструменти, като са добавени стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. В подкрепа на малкия и средният бизнес за набирането на капитал чрез капиталовия пазар законът урежда създаването на нов вид многостранна система за търговия - пазар за растеж.
Въвеждат се нови изисквания за управлението и представителството на инвестиционния посредник като подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните му органи. Инвестиционните посредници ще могат да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от тяхно име и на тяхна пълна и безусловна отговорност. Регламентирани са изисквания към информацията, която инвестиционните посреднци са длъжни да предоставя на клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност. Инвестиционните посредници трябва да спазват и редица изисквания при използването на т. нар. алгоритмична търговия, при която компютърен алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса. Прецизиран е режимът за лицензиране на дейността и хода на оздравителната процедура при необходимост от прилагането й по отношение но инвестиционен посредник инвестиционен посредник в затруднение. Завишени са изискванията за комуникация с клиентите и за отчетността към Комисията за финансов надзор чрез разкриване на информация пред регулатора. Предвидени са по-тежки административно-наказателни санкции както за инвестиционните посредници, така и за работещите за тях физически лица.

ДВ, бр. 16/20.02.2018 г.
Закон за Eвропейската заповед за разследване урежда условията и реда за нейното издаване, изпращане, признаване и изпълнение по наказателни производства в различни държави. Европейската заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на държава членка, с който се отправя искане до компетентен орган на друга държава членка за събиране на доказателства, включително доказателства, с които последната държава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия. Европейска заповед за разследване се издава по образец съгласно приложение № 1 към закона, който се прилага за всичкидействия по разследването и други процесуални действия, за извършването на които тя е издадена.
Изключени от приложението й са случаите, когато е създаден съвместен екип за разследване по чл. 476, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс с уговорката, че когато компетентен орган, участващ такъв екип поиска помощта на държава членка, различна от тези, които участват в него, може да бъде издадена Европейска заповед за разследване. Законът не се прилага и при обезпечаване на имущество, подлежащо на конфискация, доколкото искането за конфискация на това имущество също не е заявено, както и когато е поискано трансгранично наблюдение в приложение на чл. 40 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген.
Европейска заповед за разследване в Република България се издава от съответния прокурор – в досъдебното производство, и от съответния съд – в съдебното производство. Издаването й може да бъде поискано и от обвиняемия, подсъдимия или от упълномощения от тях защитник за осъществяване на необходимата защита в наказателното производство в съответствие с НПК. Органите по ал. 1 не разкриват доказателствата или информацията, които са им били предоставени в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване, освен до степента, до която тяхното разкриване е необходимо за целите на разследването, освен ако е посочено друго от изпълняващата държава. Компетентните органи, които се намират на територията на изпълняващата държава, се подчиняват на нейното законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване.
Европейска заповед за разследване се признава на територията на Република България, ако се отнася за деяния, които съставляват престъпление и по българското законодателство, когато независимо от разликите между съставите им техните основни признаци съвпадат. В производството по признаване съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание. Когато получената Европейска заповед за разследване не отговаря на изискванията, съдът или съответният прокурор я връщат на издаващата държава. По искане на издаващата държава може да бъде разрешено участието на един или повече нейни органи в изпълнението на Европейската заповед за разследване, ако това е предвидено в българското законодателство или не нарушава основните интереси в областта на националната сигурност на Република България. В тези случаи органите на издаващата държава, които се намират на територията на страната, се подчиняват на българското законодателство. Регламентирани са основанията за отказ или отлагане на признаването и изпълнението, както и средствата за правна защита на разследваните лица.

ДВ, бр. 18/27.02.2018 г.
Предотвратяване на злоупотребите при предоставянето на публични средства за ползването на земеделски земи целят промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. При оценката на условията за подпомагане Разплащателната агенция получава ново правомощие – да извършва проверки за изкуствено създадени условия. Заповедта на министъра на земеделието, храните и водите, с която се определя специализирания слой “Площи, допустими за подпомагане”, ще се обнародва вече в “Държавен вестник”.
Прецизирана е уредбата за подпомагане за схемите по чл. 38а, ал. 1, по които кандидатстват земеделски стопани чрез подаване на заявление за подпомагане за съответната календарна година. Земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва към 31 май на съответната календарна година да са на разположение на земеделските стопани съгласно чл. 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, което се удостоверява с правно основание за ползване, регистрирано по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, поддържан от Министерството на земеделието, храните и горите. Регистрирането се извършва до изтичане на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него. Министерството ще извлича, степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи.
При подаване на заявление за подпомагане чрез Интегрираната система за администриране и контрол Разплащателната агенция извършва проверка на данните от заявлението. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, системата генерира предупреждение за грешка, което се предоставя за подпис и/или печат на земеделския стопанин. След изтичането на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него Разплащателната агенция ще извършва административна проверка на всички подадени заявления за подпомагане, за които системата е генерирала предупреждение за грешка. Когато при проверката се установят заявени без правно основание за ползване земеделски земи, Разплащателната агенция извършва географско определяне на площта и местоположението им. В този случай Министерството на земеделието, храните и горите предоставя допълнителна информация на Разплащателната агенция.