english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 20/6.03.2018 г.
Разщирени правомощия на омбудсмана в защита правата на частноправните субекти предвиждат промени в едноименния закон. Допълнена е легалната дефиниция за омбудсмана като обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи - застъпва се с предвидените в закона средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти. Изрично са въведени изискванията изборът на омбудсмана от Народното събрание да става в условията на публичност и прозрачност, а наред с високите морални качества да притежава доказан опит в сферата на правата на човека. Предложения за избор на омбудсман ще могат да правят вече и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, а гласуването в Нарадното събрание за него и за неговия заместник ще е явно. По отношение подпомагащата омбудсмана администрация се въвеждат изисквания за назначаване съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация. Условията и редът за обявяване на свободните длъжности и за назначаване на служителите се определят в правилника за организацията и дейността на институцията.
Към правомощията на омбудсмана да приема жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните органи и техните администрации, както и от лицата на коита е възложено да предоставят обществени услуги, е добавена и категорията на частноправните субекти. Аналогично правомощие по отношение на тази група лица омбудсманът получава и за отправяне на предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите. Ново е правомощието на обществения защитник да наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека. Въвежда се изискването ежегодният доклад за дейността на омбудсмана внася да бъде подложен на обществено обсъждане в Народното събрание. Общественият защитник трябва да бъде уведомяван при изготвяне на проекти на нормативни актове, които засягат неговите правомощия.
ДВ, бр. 20/6.03.2018 г.
Повишаване на контрола и сигурността при разплащанията цели новият Закон за платежните услуги и платежните системи. С него се въвеждат изискванията на новата - втора директива за платежните услуги в рамките на вътрешния пазар – Директива (ЕС) 2015/2366. Основните промени са в няколко насоки - прецизиране на критериите и условията за предоставяне на платежни услуги, които попадат извън приложното поле на закона, което да уеднакви практиката на прилагането на закона; постигане на равнопоставеност между доставчиците на платежни услуги, чрез допълване на правната рамка с две нови платежни услуги, които към момента попадат извън обхвата на закона - услуги по иницииране на плащания и услуги за предоставяне на информация за сметка, както и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат; одобряване на регламентацията по отношение на лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари, упражняването на правото на установяване и свобода на предоставяне на платежни услуги в рамките на ЕС и сътрудничеството между надзорните органи; пълно гарантиране на правата на ползвателите на платежни услуги посредством промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на доставчиците на платежни услуги чрез разширяване обхвата на платежни операции, за които те се прилагат, като са включени и операциите, при които само един от доставчиците на платежни услуги е на територията на ЕС и които се извършват освен във валутите на ЕС и във всички останали валути; въвеждане на хармонизирани изисквания за сигурност на плащанията чрез регламентиране на изисквания за ограничаване и контрол на операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, както и изисквания за сигурност на плащанията чрез извършване на задълбочено установяване на идентичността на клиента, когато плащанията се извършват отдалечено или в интернет среда.
Въвеждат се редица европейски разпоредби, засягащи доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари). Те ще бъдат задължени да ограничават и контролират рисковете, свързани със сигурността на плащанията. В случай на значим операционен или свързан със сигурността инцидент, задължените лица трябва незабавно да уведомят за него Централната банка. Когато инцидентът засяга или може да засегне финансовите интереси на ползвателите на платежни услуги, доставчикът също е задължен да ги уведоми незабавно за инцидента и за всички мерки, които предприема, за да ограничи неблагоприятните последици. Доставчиците са задължени да установяват задълбочено идентичността на платеца при достъп до платежна сметка онлайн, при нареждане на плащане или при извършване на действие от разстояние. Предвидена е тройна защита на потребителите при подобни действия - използване на няколко елемента за идентификация при извършване на плащане, категоризирани като знание (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което само ползвателят притежава) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя), които са независими. Целта е нарушаването на един елемент да не влияе на надеждността на останалите, а процедурата е разработена по начин, който защитава поверителността на данните за установяване на идентичността. За неизпълнение на разпоредбите се предвиждат глоби за доставчиците на платежни услуги, достигащи до 2 млн. лева.

ДВ, бр. 22/13.03.2018 г.
Комбинация от нови и ограничаване на досегашни правомощия на банковите синдици по отношение на сделки и действия, които увреждат масатата на несъстоятелността, предвиждат промени в Закона за банковата несъстоятелност. Въведена е забрана временният синдик и синдикътът до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката да заличават учредени от длъжници обезпечения с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане. За недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е обявена всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество – парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърле- ното вземане. В случай че такава сделка бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение по ал. Синдикът, временният синдик или Фондът за гарантиране на влоговете в банките могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от такива сделки в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката. По иска не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.

Специално по отношение на Корпоративна търговска банка е разширена със задна дата групата на недеиствителните сделки с цел ретроактивното действие да обхване увреждащи правата на кредиторите действия. Извършените от квесторите, временните и постоянните синдици на „Кор- поративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, в периода от поставянето є под специален надзор до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, заличавани я на учредени от длъжници или от трети лица в полза на бан- ката обезпечения са нищожни. Учредените обезпечения се смятат за действителни и запазват своя ред. Това правило не се прилага в случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане. За времето от поставянето на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, под специален надзор до изтичането на 6-месечен срок от влизането в сила на този закон по отношение на всички учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения не текат предвидените в съответните закони срокове за тяхното действие. „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, може да поднови до изтичането на 6-месечен срок от влизането в сила на този закон всяко едно обезпечение за нов срок. Обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице независимо от начина, по който то е придобило имуществото. Всяко прехвърляне или поредица от прехвърляния на акции и/или дялове от търговски дружества, извършено от длъжник на банката след датата на поставяне на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, под специален надзор, е недействително по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността. Синдикът, временният синдик или фондът могат в 5-годишен срок от откриване на производството по несъстоятелност да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на прехвърляне или на поредица от прехвърляния на акции и/или дялове. Тези правила се прилагат и за откритите до датата на влизането му в сила производства по несъстоятелност