english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 30/3.04.2018 г.
Гарантиране правата на родители и осиновители при ползване на отпуск за дете предвиждат корекции в Кодекса на труда. Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Когато бащата е неиз¬ вестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата. В случаите, когато не се ползва такъв отпуск, или лицето, което го ползва, прекъсне неговото ползване, на майката, когато работи по трудово правоот¬ ношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.
Работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът със съгласието на осино¬вителката може да се ползва вместо нея от осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годиш¬ ната му възраст, когато работи по трудово правоотношение. Когато осиновителят е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение. Със съгласието на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, след изтичане на 6 месеца от деня на пре¬даване на детето за осиновяване един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуска, когато работи по трудово правоотношение. За времето, през което се ползва такъв отпуск, отпускът на осиновителката се прекъсва. Право на отпуск при същите условия и в същите размери има и работникът или служителят в случаите, когато сам е осиновил детето. С негово съгласие след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от неговите родители може да ползва вместо него отпуска, когато работи по трудово правоотношение. В случаите, когато не се ползва отпуск, или лицето, което ползва та¬къв отпуск, прекъсне неговото ползване, на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение, се из¬плаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.
След използване на 365-дневния отпуск, когато детето не е навършило 2-годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст по чл. 164 от КТ. Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Отпуските не се полз¬ват при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение. През време на отпуските на лицата се изплаща парично обезще¬тение и им се признава трудов стаж.
Когато майката на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете до 5-го¬ дишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на дете се ползват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение. Когато майката на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете до 5-го¬ дишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата (осиновителят) е починал, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на дете се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато работи по трудово правоотношение. Когато лицето, което само е осино¬ вило дете до 5-годишна възраст, почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските при осиновяване или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се ползва от един от неговите родители, когато работи по трудово правоотношение. Когато починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст или двамата осиновители на дете до 5-годишна възраст и детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение, или в детско заведение на пълна държавна издръжка, съответната част от отпуските се ползва от настойника, а с негово съгласие – от един от родителите на майката или на бащата на детето, съот¬ветно – на осиновителите, когато работи по трудово правоотношение

ДВ, бр. 31/10.04.2018 г.
Редуциране на възможностите за високо строителство и опазване на зелената система целят промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Озеленени площи за широко обществено ползване се предвиждат с подробните устройствени планове в устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система. С подробни устройствени планове, одобрени от Столичния общински съвет, озеленени площи за широко обществено ползване могат да се отреждат и в други устройствени зони за запазване на съществуващо озеленяване, реализирано извън устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система. Предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система, както и предназначението на поземлени имоти, попадащи в тях, може да се променя само в устройствена зона или в самостоятелен терен на зелената система от друг вид, съответно в предназначение, допустимо само в тези зони и терени. За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и инфраструктурен характер към подробните устройствени планове се изготвят специфични правила и нормативи, когато се налагат допълнителни ограничения, свързани със застрояването, по становище на съответните специализирани органи. Специфичните правила и нормативи се изработват и одобряват заедно с подробните устройствени планове.
В общия устройствен план могат да се определят устройствени зони за много високо строителство, в които височината на сградите не се ограничава. Плътността и интензивността на застрояване в тези се определят и доказват с подробен устройствен план, включващ и работен устройствен план. Във всички устройствени зони се допуска свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота. В жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване, в жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда, в жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, в жилищна зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри, във вилна зона, както и в урегулирани поземлени имоти с площ над 3000 кв. м, в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии не се допуска превишаване на максимално допустимите за съответната зона плътност и интензивност на застрояване. Извън тези случаи в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии плътността на застрояване не се ограничава, като допустимото превишаване на максималната интензивност на застрояване е до: 1. сто на сто – за урегулирани поземлени имоти с площ до 500 кв. м; 2. петдесет на сто – за урегулирани по- землени имоти с площ над 500 к в. м до 1500 кв. м; 3. двадесет и пет на сто – за урегулирани поземлени имоти с площ над 1500 кв. м до 3000 кв. м. Тези правила не се прилагат, когато урегу-лираният поземлен имот има лице към две улици, едната от които е задънена.
За сгради с височина над 75 метра подробните устройст вени планове включват задължително работен устройствен план. Подробните устройствени планове се одобряват от Столичния общински съвет. За одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на общественообслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20 000 кв. м и/или височина над 50 метра, се изисква доказване на транспортно-комуникационно обезпечаване на територията въз основа на проучване, анализ и симулация на транс- портното обслужване с отчитане на същест- вуващия и бъдещия трафик в достатъчен за обслужването обхват. Столичният общински съвет приема наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване. Подробните устройствени планове за преструктуриране на жилищните комплекси в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване не могат да се изменят в срок от 5 години от влизането им в сила по отношение характера на застро- яване – от ниско в средно и/или високо и от средно във високо застрояване. Изключения от това правило се допускат само при изменение в общия устройствен план, който предвижда за територията зона, различна от жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване.
Специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли се определят с наредба на Столичния общински съвет. С нея се определят и допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.
Минимално определеният с общия устройствен план процент от площта на имотите за озеленяване с висока дървесна растителност се определя с инвестиционния проект (част паркоустрояване и благоустрояване) по проекцията на короните на дървета на 12-годишна възраст съобразно вида им, посочен в дендрологичния проект. С висока дървесна растителност е допустимо да бъде оползотворен и целият минимално определен процент от площта на имотите за озеленяване. При отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната за устройството и застрояването им се прилагат предназначението, правилата и нормативите на преобладаващата по площ устройствена зона, в която попадат съседните имоти. Отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната е налице, когато собствеността върху терена е прехвърлена на чужди държави, на общината или на други юридически или физически лица или когато министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ удосто- верят изрично това.