english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 46/1.06.2018 г.
Изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членкичрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права въвеждат промени в Кодекса за социално осигуряване. Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване от лице, осигурено във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно оси¬гуряване по професионални схеми с вноски на лице по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 от КСО или на предприятие осигурител, създадено съгласно законодателството на Република България, в 7-дневен срок писмена информация относно:
1. придобиването на права върху средствата по индивидуалната партида и последиците във връзка с това в резултат на прекратяване на правоотношението с осигурителя;
2. условията, определящи третирането на средствата по индивидуалната партида след прекратяване на правоотношението, като когато е допустимо изтегляне на средствата преди придобиването на право на пенсия, в информацията се включва и писмена клауза, че осигуреното лице следва да разгледа възможността да потърси консул¬тация относно влагането на тези средства за пенсионно осигуряване.
Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно оси¬гуряване по професионални схеми в 7-дневен срок писмена информация за полагащите им се средства от индивидуалната партида на починалия и условията, определящи трети¬рането на тези средства.

Осигурителят е длъжен при поискване да предостави на своите работници и служители и на лицата, с които са склю¬чени договори за възлагане на управление и контрол, в 7-дневен срок писмена информа¬ция относно прилагания срок на изчакване и последиците от него при прекратяване на правоотношението. При осигуряването на своите работ¬ници и служители и на лицата, с които са сключени договори за възлагане на управле¬ние и контрол, осигурителите могат да прилагат срок на изчак¬ване не по-дълъг от 6 месеца от възникването на правоотношението със съответното лице. „Срок на изчакване“ е период на зае¬тост, който е необходим съгласно правилата на осигурителния договор, колективното спо-разумение или колективния трудов договор или се изисква от осигурителя, за да започне да внася осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенси¬онно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по профе-сионални схеми за съответния работник или служител или за съответното лице, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол

ДВ, бр. 49/12.06.2012 г.
Разширяване на правомощията и ускоряване на процедурата по административно обжалване предвиждат последните промени в Закона за обществените поръчки. Те са мотивирани с прекалено широкото тълкуване в практиката на термина “заинтересовано лице” и възможността за подаване на бланкетна жалба, въз основа на която Кимисията за защита на конкуренцията (КЗК) спира производството. Забавянето на процедурите по възлагане на обществените поръчки с месеци и години води до невъзможност средствата да се разходват навреме, което пък причинява имуществени вреди за държавния бюджет чрез претърпени загуби и пропуснати ползи.
Въвежда се отговорност на общо основание за причинени от неоснователното обжалване вреди в случай на злоупотреба с право. Разпоредбата е аналогична на тази в Гражданския процесуален кодекс, която изисква добросъвестно упражняване на процесуални права. Реализирането на отговорността по отношение на участниците ще е възможно след окончателното приключване на споровете пред КЗК и Върховния административен съд (ВАС), ако се стигне до съдебно обжалване.
Уточнени са началните дати на срокове за обжалване на някои актове и се въвежда възможност за електронно връчване на съобщения и призовки без подпис на хартия. Така страните ще се смятат за уведомени, а призовките и съобщенията - връчени, ако са им изпратени едновременно на посочените от тях електронен адрес и факс. Сред задължителните реквизити към жалбата е добавено изискването в нея да бъде посочен и уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки с оглед бъдещото му свързване с регистъра на КЗК. Така ходът на производството ще може да бъде проследяван и при наличие на процедура по обжалване, а не само когато изборът и възлагането са безспорни.
Най-съществено е изискването жалбоподателят да обоснове и докаже качеството си на заинтересовано лице. То е мотивирано с порочната практика, при която биват депозирани бланкетни жалби, в които се твърди най-общо несъответствие с всички изисквания на възложителя към губещите участници в процедурата. Това задължава регулатора да разгледа по същество цялото решение на възложителя, включително и да провери всички действия на комисията за оценка на офертите.
Спирането на производството е допустимо не с постъпването на жалбата, както беше досега, а едва след образуване на производството пред регулатора. Така производството няма да бъде спирано по нередовни жалби в очакване жалбоподателите да отстранят съзнателно допуснатите нередовности. Изяснен в същата насока е и редът за обжалване на допуснатото от КЗК предварително изпълнение на обществената поръчка. Досега ЗОП не посочваше изрично процедурата за съдебен контрол, което поражда различни тълкувания - дали ВАС да се произнася на една, или на две инстанции. В тон с целта на предложените промени съдебното производство да приключва на една инстанция.

ДВ, бр.51/19.06.2018 г.

Актуализиране на метода за изчисляване на лихвите по кредитите във връзка с отпадане на индекса СОФБОР от 1.07.2018 г. предвиждат промени в Закона за кредитните институции. Когато бенчмарк за лихвен процент, ползван от банка за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банката прилага план за действие, изготвен съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011
на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове. Банката уведомява клиента за промените в договора за кредит, произтичащи от прилагането на плана. Към момента на прилагането на плана новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този
момент. Тези разпоредби се прилагат и за заварените договори с юридически лица, по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR, освен ако не е договорено друго.

Аналогични промени със специална защита за кредитополучателите се въвеждат и в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Когато бенчмарк за лихвен процент, ползван от кредитор за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, кредиторът прилага план за действие, изготвен съгласно посочения чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. Кредиторът уведомява потребителя за промените в договора за кредит, произтичащи от прилагането на плана. Към момента на прилагането на плана за действие новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент. Когато потребителят предсрочно погаси задълженията си по договора за кредит поради промяна в договора, произтичаща от прилагането на плана за действие, обезщетение не се дължи.
Аналогични са и промените в Закона за потребителския кредит. Кредиторът уведомява потребителя за промените в договора
за кредит, произтичащи от прилагането на плана за действие. Към момента на прилагането му новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент.