english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 60/20.07.2018 г.
Диференцирана подкрепа при интеграцията на хората с увреждания предвиждат промени в едноименния закон.Месечната добавка за лица с трайни увреждания над 18-годишна възраст ще се определя вече не след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени според степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане. Условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката се определят с правилника за прилагане на закона.
Размерите на различните видове месечни добавки за социална интеграция са определени като процент от гарантирания минимален доход, като са посочени и съответните условия за отпускането им - представяне на документ, удостоверяващ продължителност на обучението; действително направении разходи, включително за един придружител, ако ползвана чужда помощ. Максималният размер на целевите помощи се определя и актуализира със заповед на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства се довършват по новия ред. Месечните добавки за обучение, отпуснати от 15 юни 2018 г. до влизането в сила на този закон без документ, удостоверяващ продължителността на обучението, се спират и добавката се възобновява след неговото представяне.

ДВ, бр. 61/24.07.2018 г.
Прилагане препоръките на Европейския банков орган, които определят подходящите практики в областта на големите експозиции и установяване на свързаност между клиенти на банката регламентира издадената от УС на БНБ Наредба № 37/ 16 юли 2018 г. за вътрешните експозиции на банките. С наредбата се уреждат изискванията към вътрешните правила и процедури за формиране, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции, които банките следва да приемат, за да осигурят идентифицирането на свързаните с тях рискове. Наредбата урежда начина за изчисляване на стойността на вътрешните експозиции на банките, формата и съдържанието на отчетите за вътрешните експозиции, както и редът за предоставянето им на БНБ. Решенията за формиране на вътрешни експозиции се вземат само с единодушно решение на управителния съвет на банката, съответно на изпълнителните членове на съвета на директорите, и след предварително одобрение от нейния надзорен съвет, съответно от неизпълнителните членове на съвета на директорите. Този ред не се прилага при формиране на експозиции към лица по чл. 45, ал. 1, т. 1 и 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), когато общата експозиция към отделно лице не надхвърля брутното му годишно възнаграждение или е в рамките на лимит, който е предварително определен от надзорния съвет, съответно от членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. Лимитът се определя съобразно обема и обхвата на извършваните от банката дейности и формираните от нея вътрешни експозиции, като не може да надвишава сумата от 300 000 лв. към всяко отделно лице. Банките уведомяват БНБ за решенията на съответния компетентен орган на банката относно така определените лимити.
Банките приемат и прилагат вътрешни правила и процедури за формиране, идентифициране, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции, които уреждат реда и начина за формиране и идентифициране на вътрешните експозиции и изчисляването на тяхната стойност; механизми за осигуряване спазването на закона и вътрешните правила по отношение на вътрешните експозиции; реда за информиране на управителния съвет (съвета на директорите) на банката за размера и кредитното качество на вътрешните експозиции; реда за докладване на вътрешните експозиции към БНБ. Правилата и процедурите осигуряват, че банката: разполага с информация, която да є позволи добросъвестно и при полагане на дължимата грижа идентифициране на лицата по чл. 45, ал. 1 от ЗКИ; изготвя и поддържа актуален регистър за лицата по чл. 45, ал. 1 от ЗКИ и формираните към тях експозиции; наблюдава и управлява адекватно всички относими към експозициите рискове. Правилата и процедурите включват механизъм за проследяване на линията на контрол или квалифицирано дялово участие до действителния собственик на лицата по чл. 45, ал. 1 от ЗКИ, съдържащ ефективни процедури за събиране, проверка и анализ на необходимата информация; процедура за идентифициране на основните бизнес партньори на лицата по чл. 45, ал. 1 от ЗКИ, към които банката има експозиции, и периодично актуализиране на тази информация. Правилата и процедурите определят конкретни задължения на специализираната служба за вътрешен одит за извършване на проверкa на процеса по установяване, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции най-малко веднъж годишно. Банките представят на БНБ копие от правилата в 10-дневен срок от приемането им, съответно от внасянето на изменения и допълнения в тях. БНБ използва отчетите и уведомленията за вътрешните експозиции, като ги внедрява в процеса по надзорен преглед и оценка на дейността на банките по чл. 79в от ЗКИ. БНБ може да изисква представяне на допълнителни данни и документи за удостоверяване спазването на изискванията на ЗКИ и тази наредба.

ДВ, бр. 62/27.07.2018 г.
По-ефективен контрол като мярка срещу сивия сектор в пазара на горивата и повишаване на енергийната сигурност цели новият Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законът урежда условията и редът за регистрация и контролът върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. По смисъла на закона икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са: търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход; търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход; съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове; транспорт на нефт и продукти от нефтен произход; пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове; дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG); временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба. Не са предмет на закона дейностите, свързани с търсене, проучване и добив на нефт и природен газ; доставки по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове; продажбите на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) от нерегистрирани по този закон лица, когато те се извършват, съгласно договор с регистрирано лице по този закон; производството на горива от преработката на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия; използването на твърди продукти от нефтен произход. Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се осъществява от министъра на икономиката, подпомаган от специализирано звено и консултативен съвет, който е съвещателен орган за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Всяко лице, което осъществява дейност по закона, подлежи на регистрация, с изключение на държавните и местните органи. За да бъде регистрирано за извършване на дейност всяко лице следва да отговаря на следните условия: да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или да е земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7; не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данък върху добавената стойност; едноличният собственик, мажоритарните собственици на капитала, управителите, проку ристите, членовете на органите за управление или надзор на лицето: а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение; г) не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление; 5. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения; 6. няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление, освен ако същите са платени към момента на подаване на заявлението. За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, всяко лице трябва да отговаря и на следните условия: да е регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, и да разполага със собствена, наета и/или да ползва на друго правно основание земеделска техника.
Налице са и специални условия за регистрация: всеки търговец наедро трябва да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има активи в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. За търговците на дребно внесеният уставен капитал трябва да е в размер не по-малък от 20 000 лв., а за лице което по закон няма капитал – да има имущество в размер, не по-малък от 20 000 лв. за всеки обект. Съобразно различните видове дейности има и други специфични изисквания за регистрация. При подаване на заявление за регистрация лицата са длъжни да предоставят обезпечение, което служи за изпълнението на непогасени изискуеми задължения, възникнали по този закон, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на задълженията, за които е предоставено обезпечение на друго законово основание. Обезпечението може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. При предоставяне на обезпечение в пари лицето внася обезпечението в български левове по сметка на Министерството на икономиката. При предоставяне на обезпечение в гаранция банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от министъра на икономиката сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията. Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година и 6 месеца, смятано от датата на подаване на заявлението, като в 14-дневен срок преди изтичане на предходния срок регистрираното лице е длъжно да предостави ново обезпечение. Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари. Размерът на обезпечението е в зависимост от осъществяваните от лицата икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за които лицето подава заявление за регистрация. При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя ново обезпечение и подава ново заявление в 7-дневен срок преди настъпване на промяната.
Обезпечението се освобождава и лицето се заличава от регистъра по чл. 16, ал. 1 преди изтичането на срока по чл. 10, ал. 3, когато регистрацията на лицето по този закон е прекратена и няма неуредени задължения. За освобождаване на обезпечението лицето подава искане до министъра на икономиката. Обезпечението се освобождава в 30 -дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена проверка за установяване наличието или липсата на непогасени задължения. Когато е налице непогасено изискуемо задължение, по искане на съответния държавен орган, установил вземанията по посочените в чл. 9, ал. 2 нормативни актове, министърът на икономиката разпорежда на специализираното звено да предприеме необходимите действия за усвояване на обезпечението. Усвояване може да се извърши и преди влизане в сила на подлежащия на изпълнение акт, когато е допуснато предварителното му изпълнение.