english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 64/3.08.2018 г.
Повишена прозрачност и конкурентност при продажбата на имоти с права на държавата върху тях предвиждат промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Продажбата на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, ще се извършва вече чрез електронна платформа за продажба на имоти. При продажбата на имоти – частна държавна собственост, извън горните, областните управители по местонахождението на имота ще използват също електронната платформа. Министерският съвет ще трябва да приеме наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Във всички случаи продажбата чрез търг се извършва чрез електронната платформа. Аналогични промени се въвеждат и в Закона за държавната собственост и в Закона за енергетиката.

ДВ, бр. 65/7.08.2018 г.
Завишен надзор и управление на рисковете при дружествата със специална инвестиционна цел предвиждат изменения и дъпълнения в едноименния закон. Въвежда се изскване относно произхода на средствата за секюритизация – дейност, при която вещни права (право на собственост и право на строеж) върху недвижими имоти или права върху парични вземания, включително бъдещи вземания, се материализират в ценни книжа, предлагани публично. Най-малко 70 на сто от активите на дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти следва да бъде в резултат на дейността по покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, или покупко-продажба на вземания. Същите изисквания са налице и по отношение на брутните приходи за съответната финансова година на дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти. Изискванията следва да са изпълнени в срок до две години от издаването на лиценз на дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти. Уставът на дружествата трябва да съдържа вече и намеренията му да участва в учредяването на дялове или акции в специализирано дружество с изключителен предмет на дейност по чл. 22а от закона, както и правила за управление на рисковете, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в такова специализирано дружество. Членовете на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, както и лицата, оправомощени да управляват или представляват дружеството трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството.
В случаите, когато дружеството със специална инвестиционна цел сключи договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, разплащанията през банката-кредитор могат да бъдат в размер не по-голям от определените от банката в договора за кредит кредитни обороти по разплащателна сметка. В срок до три работни дни от сключването на договора за кредит дружеството уведомява комисията и банката-депозитар относно банката-кредитор. Уведомлението съдържа най-малко информация за вида, размера, валутата, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на кредита, обезпечения и солидарни длъжници, както и периодите на плащания по лихви и главници. Дружеството е длъжно да уведоми комисията и банката-депозитар и за всяко изменение в договора, което води до промяна в подадената информация по изречение първо. Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно на всяко тримесечие да представя на банката-депозитар информация относно усвояването на кредита и неговото погасяване. Информацията по се предоставя до 15-о число на месеца, следващ съответното тримесечие.
Освен при досегашните предпоставки, Комисията за финансов надзор ще отнема издадения на дружеството лиценз и ако то не е извършвало дейността, за която е получило лиценз повече от 6 месеца“; ако изрично се откаже от издадения лиценз; ако не е изпълнило приложена принудителна административна мярка по този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или актовете по прилагането им; ако грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба, или актовете по прилагането им. След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на основание изричен отказ от лиценз дружеството може да продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Комисията изпраща решението на Агенцията по вписванията за заличаване предмета му на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и на обозначението „акционерно дружество със специална инвестиционна цел“ или съкращението „АДСИЦ“. Дружествата със специална инвестиционна цел, които са лицензирани и извършват дейност до влизането в сила на промените, привеждат дейността и активите си в съответствие с изискванията му в срок от 18 месеца от влизането им в сила.

Промяна на подсъдността с цел удобство на гражданите и разтоварване на столичните съдилища от потребителски и застрахователни спорове предвиждат последните промени в Гражданския процесуален кодекс. Исковете на и срещу потребители се предявяват вече пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. Исковете за обезщетение за непозволено увреждане по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.
Възражение за неподсъдност на делото по местонахождение на недвижимия имот може да се прави от страната и да се повдига служебно от съда до приключване до първото по делото заседание в първата инстанция, а не до приключване на съдебното дирене, както беше досега. Възражение за неподсъдност на делото по потребителски и застрахователни спорове, както и при искове срещу държавата и държавни учреждения, включително поделения и клонове на последните може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание. Заварените до влизането в сила на промените съдебни производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.