english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 86/18.10.2018 г.
Ускоряване на сроковете и повишаване на прозрачността чрез опростяване на процедурите, ограничаване на злоупотребите при обжалване и електронен обмен целят последните промени в закона за обществените поръчки. Разширява се приложното поле на възлагане за конкретен случай, при който с публични средства се финансират пряко с повече от 50 на строителни дейности. Същият подход е приложен и при разширяване на възможността за възлагане чрез пряко договаряне. Възложител, който е първостепенен разпоредител с бюджет, ще може да възлага обществени поръчки за нуждите на неговите разпоредители с бюджет от по-ниска степен, независимо че те са самостоятелни възложители. Кандидатите и участниците се уведомяват за решенията на възложителя в тридневен срок от тяхното издаване чрез съобщение на техните потребителски профили в централизирана електронна платформа, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат. Възложителите са задължени да поддържат профил на купувача, чрез който се осигурява публичност на широк кръг информация във вид на електронна преписка. При публикуване на документите в нея се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго е предвидено в този закон. Въвежда се специален ред за възлагане чрез централизираната електронна платформа. По изключение, възложителите могат да не изискват използване на платформата при изготвяне и/или представяне на оферти, когато поради специализирания характер на обществената поръчка се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и не могат да се предоставят на възложителя за изтегляне или използване от разстояние, включително когато са включени в лицензионна схема. Прецизирани са и правилата за провеждане на електронни търгове. Отпада задължението при сключване на договор по рамково споразумение, в което са определени всички условия, възложителят да изисква от участника актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствие с поставените критерии за подбор.
В случаите, когато обществената поръчка е разделена на обособени позиции, жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, включително срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка за онези обособени позиции, които не са включени в предмета на оспорването. Влезлите в сила съдебни решения не подлежат на отмяна по реда на чл. 237 – 249 от Административнопроцесуалния кодекс. Разпорежданията и определенията на Комисията за защита на конкуренцията подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването им на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба. Срокът за отстраняване на нередовността на частната жалба пред Върховния административен съд е три дни от получаване на съобщението, като за неуредени въпроси относно производството по частната жалба се прилагат разпоредбите на глава тринадесета от АПК. Производствата, образувани пред Върховния административен съд по частни жалби, подадени до обнародването на този закон, се приключват по досегашния ред, а с оглед предвидената електронизация и създаването на подзаконови нормативни актове влизането в сила на съответните разпоредби е отложено до 1 март 2019 г.

ДВ, бр. 88/23.10.2018 г.
Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма реализират промени в Търговския закон, с които се премахват акциите на приносител. Постепенната им замяна с поименни акции цели прозрачност на капиталовите активи и избягване на измамите във финансово-корпоративния сектор. Издадените до влизането в сила на промените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. В 9-месечен срок от влизането в сила на този закон дружествата, издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни, заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции, започват да водят книги за акционерите, заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър. Към заявлението се прилага заверено актуално извлечение от книгата за акционерите.
След влизането в сила на промените срещу временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител, се получават само поименни акции. В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в този срок, дружеството ги обезсилва. Акционер, чиито акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения са обезсилени, има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването. Кредиторите със залог на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения извършват в срока действията по замяна на акциите на приносител, съответно по замяна на заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. В противен случай дружеството обезсилва акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения.При замяната дружеството отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и го вписва в книгата за акционерите.
Кредиторът със залог или запор носи отговорност за вреди, причинени виновно на акционер вследствие на обезсилване на акциите му или заместващите ги временни удостоверения или на извършени неверни записи във връзка със залога или запора при замяната на акциите. Търговските дружества, които не изпълнят задълженията си за замяна на акциите на приносител с поименни и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 – с решение на съда по седалището по иск на прокурора. В двумесечен срок след изтичането на срока за замяна Агенцията по вписванията съставя списък на търговските дружества, които не са изпълнили задълженията си и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени. Списъкът се изпраща на прокуратурата за завеждане на искове за прекратяване, като подлежи на актуализиране на всеки 6 месеца. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с промените в тримесечен срок от влизането им в сила.

ДВ, бр. 90/30.10.2018 г.
Разширяване контрола на държавата върху притежаваните от нея изцяло или частично имоти предвиждат промени в Закона за държавната собственост. Отпада изискването разпореждането с държавни имоти – частна държавна собственост на база оценки на имотите, извършени от независим оценител, чрез продажба, замяна, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, както и чрез апортиране в капитала на търговски дружества, да става единствено ако държавата е едноличен собственик на капитала. Апортирането на имоти и вещи – частна държавна собственост в капитала на търговски дружества въз основа на решение на Министерския съвет ще става при спазване на правилата в областта на държавните помощи, а не при условията и реда на Закона за публично-частното партньорство, както беше досега. Отпада и възможността търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост.
Апорт на държавни имоти или вещи, които не са обособени части – собственост на търговско дружество, се извършва след решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на дружеството. Апорт може да се извършва само в търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е притежавано от държавата дружество, както и в търговско дружество, в което дружеството притежава част от капитала, а останалото участие в капитала е държавно или общинско. Апорт може да се извършва и при учредяване на на такива търговски дружества.