english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 101/7.12.2018 г.
Повишаване на прозрачността, по-добра защита за ползвателите на застрахователни услуги, завишени изисквания към застрахователните посредници и брокери предвиждат промени в Кодекса за застраховането, с които въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Директивата отменя Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество, като преработва и доразвива уредбата за разпространението на застрахователни продукти, както на равнище на застрахователното посредничеството, така и на равнище на прякото предлагане на застрахователни продукти от самите застрахователи. Въвеждат се и отделни промени във връзка с прилагането на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.
Сериозно се повишава стандартът за знания и компетентност, с които трябва да разполагат застрахователите, застрахователните посредници и техните служители, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти. Предвидени са основни изисквания към три групи в зависимост от характера на предлаганите застрахователни продукти: общо застрахователни продукти, животозастрахователни продукти и инвестиционни застрахователни продукти. Наред с основните изисквания за познаване на условията по застрахователните договори, на правилата за завеждане на претенции и за разглеждане на жалби от страна на ползвателите на застрахователни услуги към разпространителите на застрахователни продукти са поставени изисквания за познаване на относимото законодателство, за наличие на знания, позволяващи правилна оценка на потребностите на ползвателите на застрахователни услуги, за познаване на застрахователния пазар, на приложимите стандарти за бизнес етика и за финансова компетентност. Спрямо посредниците, разпространяващи инвестиционни застрахователни продукти са поставени допълнителни изисквания за познаване на преимуществата и недостатъците на предлаганите различни инвестиционни опции, на финансовите рискове, на които са изложени застрахованите лица, на пенсионната система и гарантираните от нея придобивки. Всеки служител е задължен да повишава квалификацията си на разпространител на застрахователни услуги, равняващо се на минимален срок за годишно професионално обучение или развитие.
Диференцирани са няколко категории застрахователни посредници, както следва: първа категория - досегашните застрахователни посредници (застрахователни брокери и застрахователни агенти), които трябва да отговарят на най-високия стандарт на изискванията за знания и умения. Нова категория посредници, извършващи разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност, които подлежат на регистрация, и трябва да отговарят на по-ограничени критерии за знания и квалификация (познаване на условията по застрахователните договори, на правилата за завеждане на претенции и за разглеждане на жалби от страна на ползвателите на застрахователни услуги). Тези посредници ще имат по-ограничен предмет на дейност – ще разпространяват единствено застраховки, свързани с продукт или услуга и няма да могат да предлагат застраховки „Живот“ и „Гражданска отговорност“. Тези посредници са обвързани с определен застраховател по подобие на съществуващите застрахователни агенти и се регистрират по същия ред. Третата категория посредници ще извършва разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност и не подлежи на регистрация. Спрямо тези посредници не са установени формални критерии за знания и умения за достъп до пазара и техният надзор ще се извършва посредством застрахователите, чиито продукти разпространяват. Такава категория посредници съществува и съгласно досегашния ред, но се въвеждат изисквания за застрахователите, които ще разпространяват продуктите си чрез такива посредници. Целта е да се гарантира, че посочените посредници ще спазват минимални стандарти за предоставяне на информация на ползвателите на застрахователни услуги, както и основните принципи за добросъвестност при разпространение на застрахователни продукти и за оценка на потребностите и изискванията на лицата, които проявяват интерес за сключване на застраховка.
Преди регистрация на застрахователен посредник или на посредник, извършващ разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност заявителят трябва да разкрива самоличността на съдружниците и акционерите, с дял в посредника, който надхвърля 10 %, както и на лицата, с които посредникът има тесни връзки, както и че тези съществуващи връзки не възпрепятстват ефективното упражняване на надзор върху посредника. Въвеждат се нови правила за трансграничното извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него. Урежда се детайлна процедура по изпращане на уведомления между надзорните органи, както и механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и държавата членка по седалището на клона на застрахователните посредници. Въвежда се нов режим за актуализация на застрахователните суми, съобразно ръста на потребителските цени, при който промените ще се извършват с регламент на Европейската комисия, приет по предложение на Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване. По този начин ще се избегне необходимостта при всяка актуализация да се извършва изменение на Кодекса за застраховането, тъй като новите изменени размери ще имат пряко действие. Нарлице е задължение за предоставяне на стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт при сключване на застраховки по общо застраховане, който трябва да е кратък, ясен, разбираем и удобен за четене.

ДВ, бр. 106/21.12.2018 г.
Последните промени промени в Закона за Българската народна банка са в изпълнение на ангажимента за участие на България във Валутен механизъм II (ВМ II), поет със заявление до Европейската централна банка (ЕЦБ) за тясно сътрудничество съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции в рамките на Единния надзорен механизъм (ЕНМ). Целта е да бъдат осигурени необходимите законодателни промени, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции, считано от датата на стартиране на тясното сътрудничество. Приемането на необходимите промени в законодателството, свързани с правомощията на ЕЦБ в периода на тясно сътрудничество, е една от мерките от приетия от българското правителство План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. Законопроектът е разработен в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1024/2013, който урежда правната рамка на тясното сътрудничество между ЕЦБ и участваща държава членка, чиято единица не е еврото, изискваща компетентния национален орган или определеният на национално равнище орган да спазва указанията, насоките, мерките или исканията, издадени от ЕЦБ по отношение на поднадзорните лица, установени на нейната територия, определени съгласно Решение ECB/2014/5.
Въвеждат се допълнения на разпоредбите, свързани с правомощията на Управителния съвет на Българската народна банка в условията на тясно сътрудничество. Надзорът върху банковата система се осъществява от подуправителя, ръководещ управление “Банков надзор”, в условията на тясно сътрудничество съгласно определен в закон ред и издадените за неговото прилагане нормативни актове. Обезпечава се обменът на информация в рамките на установеното тясно сътрудничество с ЕЦБ. Българската народна банка ще събира годишни такси за покриване на административните разходи, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране на поднадзорни институции. С преходните и заключителни разпореди се правят изменения и допълнения в Закона за кредитните институции, с които се създава глава единадесета „а” - „Тясно сътрудничество“. Считано от датата на неговото начало БНБ ще спазва насоките и исканията, издадени от ЕЦБ и ще предприема необходимите мерки за изпълнение на правните актове на ЕЦБ, в това число като издава необходимите административни актове. Дефинирани са правомощията на БНБ за издаване на индивидуални административни актове по отношение на поднадзорни лица актове при искане на ЕЦБ. По отношение на значимите поднадзорни лица или значими поднадзорни групи, установени в Република България, БНБ ще издава индивидуални административни актове единствено при искане, издадено от ЕЦБ в изпълнение на задачите й по упражняване на пруденциален надзор. По отношение на по-малко значимите поднадзорни лица или по-малко значимите поднадзорни групи, установени в Република България, БНБ ще издава индивидуални административни актове единствено при искане, издадено от ЕЦБ и в пълно съответствие с него, освен ако в Регламент (ЕС) № 1024/2013 или в правен акт на ЕЦБ не е предвидено друго.
БНБ ще прилага издадените от ЕЦБ искания за прилагането на по-високи изисквания за капиталови буфери или за прилагането на построги мерки, имащи за цел отстраняване на системните или макропруденциалните рискове на равнището на кредитните институции, в случаите, когато ЕЦБ прецени, че такива по-високи изисквания или по-строги мерки са необходими. Със законопроекта се осигурява обмен на информация, като се предвижда, че БНБ предоставя на ЕЦБ цялата информация, необходима за изпълнение на задачите й - включително такава, която съставлява банкова и професионална тайна. Във връзка с осъществяване от страна на ЕЦБ на оценките, необходими за участие в Единния надзорен механизъм на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество, кредитните институции в Република България ще предоставят на ЕЦБ предвидените в закона данни и документи. В рамките на извършваната оценка кредитните институции предоставят възможност на ЕЦБ да извършва проверки на място в техните служебни помещения и в помещенията на други предприятия, включени в надзора.