english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 1/3.01.2019 г.
Намаляване на административната тежест и бързина в градоустройствените процедури предвиждат промени в Закона за устройство на територията.Водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания се изграждат въз основа на парцеларни планове, с които се определят и сервитутни ивици, върху които не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения. Условията и редът за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите ще бъде определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Правата на лицата, които изграждат и експлоатират водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения възникват, когато с влязъл в сила парцеларен план се определи разположението и размерите на сервитутните ивици, и е изплатено или внесено еднократно обезщетение на разположение на собственика и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот. Обжалването на размера на обезщетението от заинтересованите лица не препятства упражняването на сервитутните права. При необходимост областният управител, респективно министърът на регионалното развитие и благоустройството може да наложи строителна забрана за времето, необходимо за създаването на парцеларните планове, но за не повече от две години. Налагането на строителна забрана спира прилагането на действащите за територията общи и подробни устройствени планове в обхвата на засегнатите поземлени имоти по приетия вариант на трасе, на който е извършена оценка по екологичното законодателство. Заповедта за налагане на строителна забрана се съобщава с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, и може да бъде обжалвана по реда на чл. 215.
Експлоатационните дружества ще предоставят безвъзмездно необходимите данни за изработване на заданието и на опорния план в 14-дневен срок от поискването им. Съгласуването на заданията, на предложенията за изменение на подробни устройствени планове и на проектите на устройствени планове и техни изменения с експлоатационните дружества се извършва служебно от кмета на общината или от компетентния орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6. Експлоатационните дружества са длъжни да предоставят исканата информация, мотивирани възражения и предписания в 14-дневен срок от поискването. Когато изработването на проект на подробен устройствен план или на негово изменение е по инициатива на лица по чл. 124а, ал. 5, кметът на общината, съответно компетентният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението изпраща проекта на задание, съответно на скицата по чл. 135, ал. 2, на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да предоставят необходимите данни и предписания за изработване на съответния проект. В 7-дневен срок от внасянето в общината на проекта на подробен устройствен план или на негово изменение кметът на общината, съответно компетентният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6, го изпраща за съгласуване на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да съгласуват проекта, да направят мотивирани възражения или да дадат допълнителни предписания. В случай че експлоатационно дружество не представи в срок мотивирано възражение, се приема че съгласува проекта без забележки. След влизането в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, кметовете на съответните общини издават заповед за служебно отразяване на тези обекти в действащия за територията общ устройствен план, без да се изменя планът. Когато след отразяването на обектите на техническата инфраструктура се налагат други промени в общия устройствен план, те се извършат при условията и по реда за неговото изменение.
Възложителят или упълномощеното от него лице може да поиска с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното си намерение. В 7-дневен срок от получаването му компетентният орган по чл. 140, ал. 7 изпраща заявлението до експлоатационните дружества за предоставяне на исканите изходни данни, необходими за изработване на инвестиционния проект и на условията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. В 14-дневен срок от получаване на заявлението експлоатационните дружества предоставят служебно становища на компетентния орган, съдържащи исканите в заявлението изходни данни, необходими за проектирането и условията за присъединяване. Изходните данни и условията за присъединяване съдържат техническите параметри и изискванията на съответното дружество към съоръженията в присъединявания обект, схема с посочване на начина и мястото на присъединяване, необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване, възможните срокове за присъединяване, както и други данни. В тридневен срок от предоставянето на всички изходни данни от експлоатационните дружества компетентният орган по чл. 140, ал. 7 уведомява заявителя, който в тридневен срок може да направи възражения. При липса на възражения в срока по ал. 5 компетентният орган по чл. 140, ал. 7 издава визата за проектиране. При наличие на възражения процедурата се повтаря, като заявителят не може да прави повторно възражение. Във визата за проектиране освен данните по чл. 140 се включват и предоставените от експлоатационните дружества изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Визата за проектиране е основание за сключване на договори с експлоатационните дружества за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на изпълнение на строителството и/или за временно електроснабдяване на строителния обект – когато в имота не е осигурено захранване, и на договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура при посочените в нея условия, ако в едногодишен срок от влизането є в сила възложителят внесе за съгласуване и одобряване инвестиционния проект.
Започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се приключват по досегашния ред. Започнати са производствата, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение от компетентния орган за изработването на съответния проект. Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред. Започнати са производствата, за които до влизането в сила на този закон е внесен инвестиционен проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган и/или за издаване на разрешение за строеж. За започнато производство се смята и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект. Започнатите производства по издаване на визи за проектиране до влизането в сила на този закон се приключват по досегашния ред. Започнати са производствата, за които до влизането в сила на този закон е подадено заявление за издаване на виза за проектиране.
Преодоляване на последиците от Тълкувателно решение № 4/2016 г. на ОСГК на ВКС целят промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Съгласно тълкувателния акт прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск за гражданска конфискация. Предвид опасността от прекратяване на такива производства законодателят реагира с въвеждане на правило в обратната посока, за да изключи връзката между наказателния и гражданския процес. То гласи, че не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпленията, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Неприключилите до влизането му в сила проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както и производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се довършват по досегашния ред от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват обаче по реда на заменилия го Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.
Паралелно с корекциите в реда за гражданската конфискация бяха променени и правилата за отнемане на имущество по наказателно-правен ред съобразно изискванията на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Когато вещите липсват или са отчуждени, ще се присъжда тяхната равностойност. На отнемане в полза на държавата подлежат пряката и непряката облага, придобити чрез престъплението, ако не подлежат на връщане или възстановяване. Когато облагата липсва или е отчуждена, присъжда се нейната равностойност. Пряка облага е всяка икономическа полза, настъпила като непосредствена последица от престъплението. Непряка облага е всяка икономическа полза, настъпила в резултат на разпореждане с пряката облага, както и всяко имущество, получено в резултат на последващо пълно или частично преобразуване на пряка облага, включително, когато е била смесена с имущество, придобито от законни източници; на отнемане подлежи имуществото до стойността на включената пряка облага заедно с настъпилите увеличения на имуществото, ако са пряко свързани с разпореждането или преобразуването на пряката облага и включването на пряката облага в имуществото. Националният статистически институт ще събира от компетентните органи и ще предоставя на Европейската комисия статистическите данни по чл. 11 от транспонираната директива.
Криминализират се нови дейности във връзка с нерегламентираното производството на алкохол. Който произвежда или държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия без надлежно разрешително, в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7. Който в нарушение на установения ред изготвя, държи или укрива предмети, материали или оръдия, както и технически съоръжения, за които знае или предполага, че са предназначени или послужили за изграждане на съоръжения за производство на алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия, се наказва с лишаване от свобода до три години.
С преходните и заключителни разпоредби се правят промени и в Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове. Когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, наказателното производство се спира, като прокурорът уведомява пострадалия за правото му да подаде тъжба по реда, ако не са налице основанията по чл. 49 от НПК. Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия. На обвиняемия се разясняват последиците от отказа от защитник. Разяснението, както и причините, посочени от обвиняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола за съответното процесуално действие или в отделен протокол. Обвиняемият има право във всеки момент на производството да оттегли отказа си от защитник, като извършените до този момент процесуални действия запазват процесуалната си стойност. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Aко задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.
Уведомяването по отношение на конкретно лице може да се отложи за срок до 48 часа, когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство. Отлагането на това уведомяване се прилага с оглед на особените обстоятелства на всеки конкретен случай, като не надхвърля необходимото и не се основава само на вида или тежестта на извършеното престъпление. Решението се взема от прокурора на досъдебното производство, който се произнася с мотивирано постановление. Постановлението подлежи на обжалване от обвиняемия или от неговия защитник пред съответния първоинстанционен съд. Съдът незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито съдебно заседание и се произнася с определение, което е окончателно. С цел да се защити най-добрият интерес на непълнолетния, уведомяването на конкретно лице по ал. 4 (родители, попечители, директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик) може да се отложи за срок до 24 часа, когато е налице неотложна необходимост, за да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство. Отлагането на това уведомяване се прилага с оглед на особените обстоятелства на всеки конкретен случай, като не надхвърля необходимото и не се основава само на вида или тежестта на извършеното престъпление. В този случай за задържането и за отлагане на уведомяването незабавно се уведомява Държавната агенция за закрила на детето.