english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 37/07.05.2019 г.
Промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници въвеждат изискванията на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение.
Орган по преструктуриране е БНБ, чиито решения се вземат от нейния Управителен съвет. Комисията за финансов надзор е орган за преструктуриране по отношение на субектите по чл. 1, ал. 1, които подлежат на надзор от Комисията и не са кредитни институции, и субектите, които подлежат на консолидиран надзор от КФН. БНБ и КФН в рамките на Единния механизъм за преструктуриране по Регламент (ЕС) № 806/2014 сътрудничат с Европейската сметна палата, с Европейската комисия, със Съвета на Европейския съюз, с Европейската зентрална банка, с националните органи за преструктуриране и с националните компетентни органи. Органът за преструктуриране упражнява контрол относно изпълнението на задълженията на инвестиционни посредници и клонове на инвестиционни посредници от трети държави.

ДВ, бр. 41/21.05.2019 г.
Улеснен достъп и обмен на информация, както и допълнителни гаранции за развитието и точността на кадастралната карта и кадастралните регистри предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Допълват се изчерпателно основните функции на кадастралната карта и кадастралните регистри, чието създаване и поддържане в актуално състояние има за цел: 1. документиране на местоположението, границите, трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на недвижимите имоти; 2. създаване и водене на имотния регистър; 3. изработване на устройствени планове; 4. създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи, на други регистри, предвидени в закон, както и осигуряване на достъп до данните в тях; 5. предоставяне на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Въвеждат се изисквания за осигуряване на координацията с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и с юридическите лица по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на дейностите по създаване на специализираните карти и регистри.
Лицата с правоспособност по кадастъра ще са длъжни да предоставят публичен достъп до специализираните карти, регистри и информационни системи за извършване на справки и проверки, както и за получаване на специализирани данни, които набират и поддържат в актуално състояние съобразно характера на своите функции. Достъпът до данните се осъществява по електронен път чрез информационния портал на Единната информационна точка. Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса. Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър се провеждат по програма, одобрена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Курсовете се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, от неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит за провеждане на обучения в областта на кадастъра. Правоспособни лица по кадастър, които са търговци или лица, упражняващи свободна професия, могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставят на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. За предоставените документи правоспособните лица по кадастър събират таксата, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2. Документите, предоставени на потребителите на кадастрална информация от правоспособните лица по кадастър на хартиен носител, имат силата на официален документ.
Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри са за сметка на собствениците на недвижими имоти само ако липсващите или неточно отразени данни за имотите не съществуват в източниците по чл. 41 и без изпълнение на задълженията им по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 – 3 не биха могли да се включат в кадастъра. Когато в производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се констатират несъответствия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, в кадастралната карта се нанасят границите на обектите на кадастъра, които са материализирани на място, в съответствие с документите за собственост. Когато границите на обектите на кадастъра в урбанизираните територии не са материализирани на място, те се отразяват съобразно границите, заснети в кадастралния план, а за частите с приложена регулация – съобразно границите по приложения регулационен план.
Строежите, обекти на кадастъра, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Строежите, които не са обекти на кадастъра, но създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако зоните на ограничения не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. Удостоверения за идентичност на недвижим имот се издават от общините, когато е необходимо освен данните от кадастралната карта да бъдат използвани и данните от карти и планове по чл. 41, ал. 1, т. 1, както и данни, които се съдържат в предходни кадастрални и регулационни планове.

ДВ, бр. 42/28.05.2019 г.
Засилване на контрола по мерките срещу изпирането на пари предвиждат промени в едноименния закон. Знанието, намерението или целта, изисквани като елемент на посочените дейности, могат да бъдат установени на база обективни фактически обстоятелства. Ограничителните изисквания на чл. 17 спрямо задължените по закона лица за отказ от извършването на операция или сделка, от установяването на делови взаимоотношения, в т. ч. откриването на сметка, в случаите в които те не са в състояние да извършат комплекстна проверка, няма да се прилагат по отношение на лицата, които по занятие извършват правни консултации, но само ако упражняват регламентирана в Закона за адвокатурата дейност. Изключенето обхваща установяването на правното положение на клиент при или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или за избягване на такова производство.
Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата – действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване.
Аналалогично е и изключението от общото задължение за уведомяване и предоставяне на информация на дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” преди извършването на съмнителна операция или сделка, като бъде забавено нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. Спрямо адвокатите това изискване няма да се прилага, но само по отношение на информацията, която те получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение, или при защита или представителство на този клиент във или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на или след приключване на производството. Това изключение не се прилага, когато адвокатът взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма; дава правната консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма, или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Вътрешните правила на задължените лица за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма задължителни за прилагане от членовете на адвокатските колегии, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Института на дипломираните експерт-счетоводители след приемането им от тези организации. Когато при упражняване на контролна дейност се установи, че вътрешните правила не съответстват на този закон или на акт по прилагането му, не са приети от компетентен орган на задълженото лице, или предвидените в тях мерки не са достатъчни за постигане целите на този закон, директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ дава на задълженото лице задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия. Указанията се изпълняват в срок до един месец от получаването им, за което се уведомява дирекцията.
Актовете за установяване на нарушенията се съставят от контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от определените длъжностни лица на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта. Наказателните постановления се издават от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, съответно от органа за надзор, от неговия ръководител или от оправомощени от тях длъжностни лица. При образуване на административнонаказателно производство дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответният орган за надзор своевременно обменят информация за образуваните административнонаказателни производства, установените нарушения и наложените санкции, както и наложените надзорни мерки, в случай че има такива. При презгранични случаи по ал. 3 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответният орган за надзор по ал. 1 си сътрудничат и координират действията си с компетентните органи за надзор в съответната държава членка. При определянето на вида и размера на административните наказания административнонаказващият орган отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително когато е приложимо: 1. тежестта и продължителността на нарушението; 2. степента на отговорност на физическото или на юридическото лице; 3. финансовото състояние на физическото или на юридическото лице, определено според общия годишен финансов оборот на юридическото лице или годишния доход на физическото лице; 4. размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба от физическото или юридическото лице, доколкото може да се определи; 5. размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото може да се определи; 6. степента на съдействие, което физическото или юридическото лице оказва на административнонаказващия орган; 7. предходни нарушения на физическото или юридическото лице.