english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 44/4.06.2019 г.
Поредно ускоряване на отчуждаването на частни имоти за държавни нужди с ограничаване възможностите на собствениците за защита предвиждат промени в Закона за държавната собственост. В 7-дневен срок от постъпване на искане от органа, издал акта за отчуждаване, и/или от инвеститора съдът в закрито заседание ще допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при наличието на следните условия: 1. с влязъл в сила подробен устройствен план имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията; 2. имотът не е единствено жилище на собственика; 3. определеното с акта обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица, а в случаите по чл. 39а, ал. 1, както и в случаите, в които не е предоставена сметка от правоимащите лица – по сметка на областния управител. С определението за допускане на предварително изпълнение, което е окончателно, съдът определя и парична гаранция в размер на една трета от внесеното обезщетение, дължима от инвеститора.
Инвеститорът може да бъде въведен във владение и да получи разрешение за строеж, след като гаранцията бъде внесена по сметка на областния управител. Въводът на инвеститора във владение на имота се извършва по негово искане от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице. Преди въвода се съставя протокол, в който се описва фактическото състояние на имота от комисия, която включва оправомощен представител на областния управител и на инвеститора, а когато се отнася за земеделска земя или горска територия – и представител на Министерството на земеделието, храните и горите; в състава на комисията се включва и оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота; разходите за извършване на описа на имота са за сметка на инвеститора. Областният управител издава заповед, с която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на имота, собственика на имота и датата и часа на извършване на описа на имота, която се съобщава на собственика на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс не пo-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши описът.
Протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота. При отказ на собственика да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се вписват трите им имена, точен адрес и единен граждански номер и той се смята за връчен от датата на съставянето му. Когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията могат да се извършват и протоколът да се състави в негово отсъствие; копие от протокола се връчва на собственика по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като фактическите констатации, отразени в него, се приемат за верни до доказване на противното. Заповедта на областния управител и протоколът за въвод не подлежат на обжалване. Определената от съда гаранция служи за изплащане на увеличения от съда размер на обезщетението по акта за отчуждаване, както и на обезщетенията за времеменно ползване на имота. При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на обекта се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на обекта – възложител по смисъла на Закона за устройство на територията. Инвеститорът на обекта дължи на собствениците на имотите обезщетение за пропуснати ползи от датата на влизане във владение на имота до влизане в сила на решението за отчуждаване на съответния
С преходни разпоредби е се правят изменения в Закона за насърчаване на инвестициите относно правото на Министерския съвет да одобрява предложения на министъра на икономиката за определяне на индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост. Дадена е легална дефиниция на понятието „индустриална зона“ като съвкупност от един или няколко съседни поземлени имота, разположени на територии, за които съгласно устройствен план е определено предназначение за производствени дейности. Индустриалните зони или технологичните паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции могат да бъдат определяни за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост.

ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.
Повече ефективност срещу нарушителите предвиждат промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Преди вписването на медиатори министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър ще изисква становище от регистрираните организации за колективно управление на права и от представителните организации на ползвателите. Становището се предоставя в 14-дневен срок от получаването на искането. Липсата на становище не спира процедурата по вписването. Организациите за колективно управление на права, когато предявяват искове или искат налагането на мерки, не трябва да установяват индивидуални права на управление, съответно за защита, на техните членове и на сродните чуждестранни организации за колективно управление на права.
Нарушенията се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата. Длъжностните лица 1 имат право да: извършват проверки на място и по документи; изискват достъп до подлежащите на контрол обекти; изискват документите, необходими за извършването на проверки; изземват трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, свързани с нарушението; използват автоматизирани средства за контрол при констатиране на нарушенията; използват специалист – технически помощник; дават задължителни разпореждания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона; изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, общините и кметствата при или по повод проверките. Използването на автоматизираните средства за контрол се определя със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
Проверяваното лице е длъжно да: осигури безпрепятствен достъп до проверяваните обекти; окаже съдействие на длъжностните лица по проверката; предостави исканите документи, трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, както и други доказателства. Когато нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на законния представител на юридическото лице или на упълномощено от него лице. Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща: на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, или като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно уреден регистър, в който е вписан адресатът, или на адрес в информационна система за сигурно връчване; изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 или възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага към преписката.
Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване. Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на връчването се смята по-късната дата. Когато актът не може да бъде връчен по този ред, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Министерството на културата, видима при първоначалното є зареждане. В съобщението се посочва и датата на поставянето му. Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението лицето не се яви в Министерството на културата за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.
Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, се прилага същият ред за обявление, включително при отказ да се получи препис от наказателното постановление.

ДВ, бр. 51/28.06.2019 г.
Служебна децентрализация и бързина в контрола върху получателите на безвъзмездни средства предвиждат промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Отношенията между Държавен фонд „Земеделие“ и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ, гаранции и субсидии се уреждат с административни договори или административни актове. Изпълнителният директор на фонда може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за сключване на административни договори и/ или за издаване на административни актове на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда. Изпълнителният директор издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и решения за налагане на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изпълнителният директор може да делегира със заповед тези свои правомощията на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.
Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, което представлява основание за налагане на финансова корекция по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на същия закон. Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони се установява с издаването на акт за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на издадените от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или от оправомощените от него длъжностни лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им. Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор. Заповедта и правилата се обнародват в „Държавен вестник“.