english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 62/06.08.2019 г.
Завишени изисквания за дейността на частните музеи предвиждат промени в Закона за културното наследство. Към разрешението за извършване на музейно дейност ще се прилагат план на сградата за музеи с обозначени пространства за експозиция, фондохранилища, санитарни помещения за персонала и за посетители, работни помещения и лаборатория; наличие на сигнално-охранителна техника, система за пожароизвестяване и средства за пожарна безопасност; проект на бюджет за издръжка на сградата и персонала и средства за дейности за издирване, изучаване, опазване и представяне на движимите културни ценности и природни образци; списък на музейните длъжности с необходимата квалификация съгласно класификатора по чл. 37, ал. 2. Документите, удостоверяващи изискването относно музейната експозиция, се проверяват служебно, като в заявлението се посочва наименованието на музея, извършил идентификацията на културните ценности, и номерът и датата на удостоверението. При установяване на нередовности или непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено. Актовете за отнемане на експонати подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Предмет на плана за опазване и управление са дейностите за опазване и устойчиво развитие на недвижимата културна ценност в нейните граници и охранителна зона, определени с акта за предоставяне на статут, при прилагане принципите на интегрираната консервация, като по искане на възложителя и при необходимост могат да се включат и територии без статут на охранителна зона, но във връзка със защитената територия за опазване на недвижимото културно наследство.Плановете за опазване и управление се разработват и изпълняват във взаимодействие с предвижданията на общинските планове за развитие и на устройствените планове за териториалния обхват на единичните или груповите недвижими културни ценности. Възложителят на дейностите по въвеждане в експлоатация на недвижими културни ценности е длъжен да уведоми писмено общината по местонахождението на обекта, Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство за започване и завършване на изпълнението – в 10-дневен срок от завършването му. При установяване на нередовности и непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
За устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство и специфичните правила и нормативи към тях, както и за заданията за тяхното изготвяне, съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на чл. 80. За инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на наредбата по чл. 171, съгласуван устройствен план и виза за проектиране или схема за поставяне и с режимите за опазване за съответната територия. За плановете за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности и заданията за тяхното изготвяне съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на чл. 81, ал. 1, 2 и 3, наредбата по чл. 81, ал. 7 и след становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2. Завишен контрол отстрана на министъра на културата предвиждат и промените в режима на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство, като са увеличени и размерите на административно-наказателните санкции.

ДВ, бр. 64/13.08.2019 г.
Нова глава в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс урежда правилата за изготвяне на документация за доказване, че условията на търговските и финансовите взаимоотношения между свързани лица съответстват на условията, които биха били установени между независими лица при съпоставими обстоятелства, включително че сделките са осъществени по пазарни цени („документация за трансферно ценообразуване“). За целите на тази глава сделките, с които се установяват търговски и финансови взаимоотношения между свързани лица (сделки между свързани лица), се наричат контролирани сделки. Документацията за трансферно ценообразуване включва местно досие и обобщено досие. Местното досие съдържа обща информация за дейността на лицето и собственика или собствениците на акциите или дяловете му, както и данни за контролираните сделки и за прилаганите методи за определяне на пазарните цени. Обобщеното досие съдържа информация за организационната структура и дейността на многонационалната група предприятия, контролираните сделки, функциите на лицата от групата и прилаганата политика на трансферно ценообразуване, каквото е ценообразуването по сделки между свързани лица.
Местните юридически лица, чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, и едноличните търговци, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, са задължени да изготвят местно досие, когато осъществяват контролирани сделки. Изискването не се прилага за лицата, които са освободени от облагане с корпоративен данък по част втора, глава двадесет и втора, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане; лицата, които извършват дейност, подлежаща на облагане с алтернативен данък по част пета от Закона за корпоративното подоходно облагане; лицата, които към 31 декември на предходната година не надвишават определени показатели за балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби; средна численост на персонала за отчетния период, както и лицата, които извършват контролирани сделки единствено в страната. Местно досие не се изготвя за контролирани сделки с физически лица извън случаите на еднолични търговци. Местното досие се изготвя до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася. Когато е подадена коригираща годишна данъчна декларация по чл. 75, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, водеща до промяна на данните в местното досие, то се обновява във връзка с направената корекция. Обновяването на местното досие се извършва в 14-дневен срок от подаване на коригиращата декларация, но не по-късно от 30 септември на текущата година.
Документацията за трансферно ценообразуване се съхранява от задължените лица и се предоставя по искане на орган по приходите в рамките на осъществяван данъчно-осигурителен контрол. Местното и обобщеното досие се изготвят ежегодно. При липса на значими промени във факторите на съпоставимост по отношение на контролираните сделки извършенoто проучване на съпоставими независими сделки и/или лица се обновява най-малко веднъж на всеки три години. Независимо от изречение първо финансовите данни на сделките или лицата, определени за съпоставими на базата на проучването, трябва да се обновяват ежегодно. Разпоредбите се прилагат съответно и за трансферите между място на стопанска дейност и други части на предприятието на чуждестранно лице, разположени извън страната. За целите на тази глава неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица.
Уредени са и правила за разрешаване на спорове, възникнали между Република България и други държави членки („заинтересовани държави членки“) във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или други международни договори със сходен характер. Всяко засегнато лице има право да подаде жалба за разрешаване на спорен въпрос до компетентния орган - министърът на финансите или оправомощено от него длъжностно лице, респективно административният съд по постоянен адрес или седалището на засегнатото лице. Когато засегнатото лице няма постоянен адрес или седалище в страната, споровете се разглеждат от Административния съд – град София. Засегнато лице е всяко лице, което е местно лице за данъчни цели на Република България или на друга държава членка и чието данъчно облагане е пряко засегнато от спорния въпрос. Двойно данъчно облагане по смисъла на този раздел е облагането на един и същ облагаем доход или имущество от две или повече държави членки с данъци, които попадат в обхвата на спогодба или друг международен договор със сходен характер, когато това води до допълнително облагане с данък, увеличаване на данъчните задължения или непризнаване на загубите, които биха могли да бъдат приспаднати от данъчната печалба.