english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 52/2.07.2019 г.
Завишена отговорност за причинителите на шум в околната среда предвиждат промени в едноименния закон. Забранява се зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 часа. Забранява се озвучаването на такива обекти, както и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение и в случаите, определени с наредба на съответния общински съвет.
Озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на плавателни средства със специален режим на движение, се извършва при спазване на горните изисквания. Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч. Изключения се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването на тези мероприятия се осъществява при условия и по ред, определени с наредба. Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти, както и за промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на съответния общински съвет. Към заявлението задължително се прилага становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5. За издаване на становището лицата подават в съответната регионална здравна инспекция заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път с електронен подпис; декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията – при промяна на предназначението на помещението; копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията; копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта; протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него; документ за платена държавна такса. Измерването се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация. Становищата на регионалната здравна инспекция подлежат на контрол по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ДВ, бр. 56/16.07.2019 г.
Мерки срещу т. нар. диво къмпингуване и срещу ограничаването на достъпа до плажовете въвеждат промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Не може да се възлагат на концесия или да се отдават под наем и морски плажове, които граничат със защитени територии по изречение първо, до тях няма възможност да бъде осигурен свободен достъп чрез отворен за обществено ползване път и за които няма възможност за осигуряване на електричество и вода, както и за отвеждане, пречистване или съхранение на отпадъчните води. В зона „А“ и в зона „Б“ извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани. Местата не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите – архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията. Условията и редът за определяне на тези места, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма, а разрешенията се издават от главните архитекти на общините. Местата по ал. 1 не могат да попадат в границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.
Забранява се поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, освен в случаите на разрешено строителство. Забраната за преминаване, паркиране и престой на превозни средства, ремаркета и полуремаркета не се отнася до случаите на извършване на аварийно-спасителна дейност на територията на морския плаж. Завишават се значително глобите за ограничаване правото на гражданите на свободен и безплатен достъп до морските плажове, включително чрез определяне на такси за това и поставяне на заграждения.

ДВ, бр. 60/30.07.2019 г.
Подробно регламетиране на възлагането на концесия за морски плаж предвиждат допълнения в Закона за концесиите. Концесия за морски плаж се възлага чрез провеждане на открита процедура за определяне на концесионер. Откритата процедура се провежда на един етап, в който участникът подава едновременно заявление и оферта. Откритата процедура не включва договаряне. Правомощията на концедент по смисъла на този закон се изпълняват от Министерския съвет. Дейностите по възлагане на концесията включват: 1. подготвителни действия – възлагане и изготвяне на обосновка на концесията; 2. провеждане на процедура за възлагане на концесия; 3. сключване на концесионен договор. Подготвителните действия започват след съгласуване с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Държавна агенция „Национална сигурност“. В срок до 14 дни съответното ведомство изразява становище относно наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред. При наличие на опасност становището трябва да съдържа препоръки по законосъобразност за отстраняване на опасността, а в случай че не може да бъде отстранена, концесия не се възлага. Когато ръководителят на съответното ведомство не предостави становище в определения срок, се приема, че не е налице опасност. Процедурата за възлагане на концесия за морски плаж включва действия по: 1. приемане на решение за откриване на процедура за възлагане на концесия; 2. провеждане на процедура за определяне на концесионер; 3. приемане на решение за определяне на концесионер. Срокът на концесията започва да тече от деня на влизането в сила на концесионния договор и не може да се продължава, освен ако е предвидена такава възможност в концесионния договор и с удължаването не се надвишава общият допустим срок. При концесия за морски плаж не се предвиждат плащания от страна на концедента.
Обект на концесия, възложена по реда на този закон, са морските плажове с прилежащата им акватория. Обектът на концесия може да включва и принадлежности, определени в решението за определяне на концесионер. Концесионер е лицето, на което чрез сключване на концесионния договор се възлага концесията. Когато участникът, определен за концесионер, е юридическо лице или обединение, което не е търговец, концесията се възлага на новоучредено търговско дружество, в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение. Когато участникът, определен за концесионер, е търговец, концесионният договор може да се сключи с новоучредено търговско дружество, в което участникът притежава целия капитал, ако това е предвидено в документацията за концесията. Когато участникът, определен за концесионер, е физическо лице, концесията се възлага на новоучредено търговско дружество, в което участникът е едноличен собственик на капитала, или на новорегистриран от него едноличен търговец. Обособени за раздели относно изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор, както и относно контрола по изпълнениетона сключените концесионни договори от министъра на туризма чрез длъжностни лица от съответната администрация.