english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 74/20.09.2019 г.
По-гъвкави правомощия при наличие на опасност от епидемии по животните предвиждат изменения и допълнения на Закона за лова и опазване на дивеча по отношение на сроковете за ловуване на дивеч – обект на лов. При усложнена епизоотична обстановка по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните, министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и/или на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и след съгласуване с министъра на околната среда и водите, със заповед може да: 1. ограничава или забранява лова на някои видове дивеч; 2. прилага санитарен отстрел на диви животни; 3. променя сроковете за ловуване на дива свиня; 4. разрешава групово ловуване на дива свиня в не повече от три дни, включително събота и неделя, от 7 последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство. При свръхпопулация на хищници, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за регулиране на числеността им, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и след съгласуване с министъра на околната среда и водите.
Прецизиране на административно-наказателната отговорност при непредоставяне на информация по искане на регулатора целят промени в Закона за електронните съобщения. Хипотезите са в случаите, в които при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията задължените лица не предоставят информация, или предоставят невярна, непълна, неточна информация, или не в срока който може да бъде определен с искането. Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което при поискване от комисията не предостави информация по чл. 5, параграф 2 и чл. 5а, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012 (OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) № 2015/2120″, или предостави невярна, непълна, неточна информация или не в срока, определен с искането, се наказва с имуществена санкция в размер от 4000 до 40 000 лв. За нарушение на чл. 5а от Регламент (ЕС) 2015/2120 се налагат имуществени санкции, както следва: за нарушение на параграф 1 или параграф 3 – в размер от 20 000 до 400 000 лв.; за нарушение на параграф 2 – в размер от 500 до 5000 лв.; за нарушение на параграф 4 – в размер от 5000 до 50 000 лв.
Поредни корекции в правилата за отчитане на топлинната енергия внесе в Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването Министерството на енергетиката. Топлопреносните предприятия ще водят досита за повредите и за параметрите на настройката на абонатните станции и системите за автоматично регулиране на топлоподаването в сградата. В досието задължително се отразява всяка промяна на настройката на абонатната станция и причината за това. Досието се съхранява в помещението на абонатната станция в сградата. Лицето, избрано от общото събрание клиентите в сграда – етажна собственост за извършване на услугата дялово разпределение, трябва да има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност от професионално направление “Енергетика”. Общото събрание може да избира стойност за процент сградна инсталация, който не може да бъде по-малък от 20 на сто и по-голям от 40 на сто от количеството топлинна енергия за отопление на сградата – етажна собственост. За период на неизправност или липса на водомер пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване общото количество гореща вода се определя: 1. за сгради, в които се извършва ежемесечен отчет на индивидуалните водомери за топла вода на клиентите – като сума от количествата вода, отчетени по показанията на индивидуалните водомери за топла вода на клиентите и/или начисленото количество гореща вода съгласно чл. 69, ал. 2, т. 2; 2. за сгради, в които уредите за дялово разпределение се отчитат веднъж годишно – като произведение на броя дни от периода без измерване и среднодневния разход на водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, определен от последните му два отчета. При повреда на водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване топлопреносното предприятие е длъжно да го замени в срок до 5 работни дни от установяване на повредата.
Топлинният счетоводител извършва всяка година в срок до 10 юли отчет на уредите за дялово разпределение, а в срок до 15 юли – и общата годишна изравнителна сметка за сградата – етажна собственост, като я предоставя срещу подпис на представител на етажната собственост, избран от общото събрание на етажната собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост. При заявено искане от клиент в сградата – етажна собственост, общата годишна изравнителна сметка му се предоставя в електронен вид при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Ииндивидуалните изравнителни сметки на клиентите в сградата – етажна собственост, се предоставят чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост. Всеки клиент избира начина на предоставяне на индивидуалната му изравнителна сметка, за което уведомява топлинният счетоводител. Когато клиентът не е направил избор, индивидуалната изравнителна сметка му се предоставя по пощата на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост. Рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват в срок до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка.