english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 89/12.11.2019 г.
С постановление на Министерския съвет бяха направени редица промени в Правилника за издаване на българските лични документи. Заявленията за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) на български граждани ще се подават вече в звената „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянен адрес. В случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат заявлението може да се подаде и в РУ при ОДМВР по постоянен адрес, в РУ при ОДМВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР, или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина. При получаване на български личен документ или при отказ да бъде издаден такъв документ заявителят или упълномощен от него представител ще попълва, както и досега, собственоръчно на указаното място в заявлението имената си, дата и място на получаване на документа или отказа и полага подпис пред длъжностното лице, освен когато българският личен документ е получен чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга по реда на чл. 17, ал. 7, изречение първо от Закона за българските лични документи. От 7 на 2 работни дни се съкращава срокът овете за проверка на заявленията, подадени от българи в чужбина, като МВР ще изпраща по електронен път до българските дипломатически и консулски представителства указания за отстраняване на несъответствията. От 30 на 7 работни дни се съкращава и срокът за отстраняване на несъответствията, след изтичане на който процедурата за издаване на лична карта се прекратява, ако те не са отстранени. Аналогични ускорителни разпоредби има и по отношение на процедурата за бързо издаване на паспорти.
В случаите, когато е невъзможно снемането на биометрични данни от лицето поради временна физическа невъзможност, може да се издаде временен паспорт с кратък срок на валидност, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България по обичаен маршрут. При подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС лицето може да посочи, че желае да получи готовото свидетелство за управление на МПС в районно управление или звеното „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянния си адрес. При получаване на персонализиран документ за самоличност лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга или при отказ да бъде издаден такъв документ заявителят полага подпис, удостоверяващ получаването на пратката, върху документ на представителя на доставчика на пощенска или куриерска услуга. Подписан документ за получаване се счита и документ за доставка или отрязък с номер за проследяване на пратката, позволяващ удостоверяване на получаването на българския личен документ. Разходите за изпращане на документа за самоличност от съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина до заявения адрес, както и за връщането в дипломатическото или консулското представителство на подписан документ за получаването му се заплащат от заявителя на съответния лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. При заявяване на получаването на документ за самоличност чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга при подаването на заявлението за издаване на документа за самоличност заявителят следва: 1. да подаде изрично заявление за получаване на документа за самоличност чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга; 2. да върне предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв, или да попълни декларация по чл. 17, ал. 2, или да подаде искане по чл. 32, ал. 2 за задържане на паспорт.

ДВ, бр. 96/6.12.2019 г.
Промени в редица данъчни закони бяха направени чрез изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, като голяма част от промените в него засягат данъчните облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие. В Закона за ДДС прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху нов недвижим имот или част от него, се определя като доставка на стока, подлежаща на облагане с ДДС. Целта е да се преустанови заобикалянето на закона, при което чрез изповядане на сделки за прехвърляне на акции или дялове фактически се прехвърля собствеността върху недвижими имоти, предназначени да бъдат използвани за жилищни нужди на физически лица, като по този начин се избягва възникване на задължения за ДДС. За преодоляване на практиките регистрацията по ЗДДС да бъде избягвана чрез прехвърляне на търговските обекти преди достигане на изискуемия минимален праг се предвижда в тези случаи сумиране на оборотите за регистрация - както в случаите на прехвърляне между свързани лица, така и когато лицата действат съгласувано. Общият режим за регистриране и отчитане на доставките и на продажбите на течни горива ще се прилага вече и за големите петролни бази, които в шестмесечен срок трябва да поставят съответните измервателни уреди, да издават касови бележки за извършените доставки и да осигурят дистанционна връзка с НАП. Въвеждат се и препоръките на ОИСР във връзка с предотвратяване на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), и ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане.
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица са в насока намаляване на административната тежест и улесняване при ползване на данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж и пенсиониране, както и уеднаквяване на дефинициите за „ликвидационен дял“ и „данъчен кредит“ с тези в ЗКПО. Дипломатическите представителства в България ще могат да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях. Във връзка със започване на реалното функциониране на Единната система за туристическа информация се предвижда промяна в начина на определяне на туристическия данък за календарния месец, като се предлага това да става въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец. Обменът на данните между системата, поддържана от Министерството на туризма, и общините ще се осъществява с посредничеството на системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите.
Физическите лица, включително еднолични търговци, които са задължително регистрирани при доставка на услуги, и данъкът за които е изискуем от получателя по ЗДДС, при извършване на патентни дейности съгласно Закона за местните данъци и такси, ще подлежат на облагане с патентен данък. Общинските служители ще могат да определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или избягване на плащане на данъка за тях. С промени в Закона за счетоводството и Закона за Търговския регистър и Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел едноличните търговци, които не са осъществявали дейност, се освобождават от задължението да декларират това обстоятелство.