english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 13/14.02.2020 г.
Сътрудничеството между националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите, урежда нова глава в едноименния закон.Разпоредбите на тази глава се прилагат по отношение на нарушения на законодателството за защита на интересите на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394, на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите. Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, включено в обхвата на Регламента, и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди техните интереси. Компетентни органи по смисъла на чл. 3, т. 6 от Регламент (ЕС) 2017/2394 във връзка с ресорните закони и регламенти са: Комисията за защита на потребителите, Изпълнителната агенция по лекарствата, Комисията за регулиране на съобщенията, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Комисията за защита на конкуренцията, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Съвета за електронни медии, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Българската народна банка, Министерството на туризма.
Комисията за защита на потребителите е Единна служба за връзка по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС) 2017/2394. Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за връзка, и другите компетентни органи обменят информация и сътрудничат помежду си във връзка с упражняваните от тях правомощи я за разследване и за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в Регламента, при условията и по реда на същия регламент. Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за връзка, и другите компетентни органи обменят информация и сътрудничат помежду си и с компетентните органи на държавите членки и с Европейската комисия за предприемане на координирани действия за преустановяване на широко разпространени нарушения и на широко разпространени нарушения със съюзно измерение по смисъла на чл. 3, т. 3 и 4 от Регламента при условията и по реда на глава IV от същия регламент. Компетентните органи упражняват пряко правомощията за разследване на нарушени я на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, параграф 3 от Регламента. Държавните органи, длъжностните лица, юри дическите лица и г раж даните оказват съдействие и сътрудничат на компетентните органи във връзка с изпълнение на предоставените им правомощия по разследване и прилагане на законодателството за защита на потребителите по Регламента.
Комисията за защита на потребителите, в качеството си на компетентен орган, упражнява пряко правомощията за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, параграф 4 от Регламента, като правомощията є по чл. 9, параграф 4, буква „ж“ от същия регламент се осъществяват чрез издаване разпореждане на: 1. търговец да премахне съдържание или да ограничи достъпа до онлайн интерфейс, или да отправи ясно предупреж дение до потребителите при достъпа им до неговия онлайн интерфейс; 2. доставчик на хостин г усл у ги и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейс, или регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейн, когато е необходимо, и след като бъде преустановено нарушението, да разрешат отново да бъде регистриран домейнът. Компетентните органи упражняват пряко правомощията за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, параграф 4, букви „а“ – „е“ и „з“ от Регламента. Компетентните органи отправят писмено искане до Комисията за защита на потребителите за предприемане на мерки, когато предприетите от тях действия за прилагане на законодателството, предвидени в чл. 9, параграф 4, букви „а“ – „е“ и „з“ от Регламент (ЕС) 2017/2394, не са довели до преустановяване или забрана на нарушението с цел предотвратяване на риска от сериозни вреди на колективните интереси на потребителите. Искането трябва да бъде мотивирано. Председателят на Комисията за защита на потребителите въз основа на отправено писмено искане издава заповед, с която разпорежда на търговеца, отговорен за нарушение, да премахне съдържание от онлайн интерфейс или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до неговия онлайн интерфейс. Заповедта се публикува на интернет страницата на комисията в деня на нейното издаване, а търговецът незабавно се уведомява по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. Търговецът е длъжен да изпълни заповедта в срок до три дни от уведомяването му.
При неизпълнение на заповедта председателят на комисията издава заповед, с която разпорежда на доставчиците на хостинг услуги и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушението. Заповедта се публикува на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите в деня на нейното издаване. Доставчиците на хостинг услуги се уведомяват незабавно от комисията по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс, а предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за уведомени за заповедта от деня на нейното публикуване. Доставчиците на хостинг услуги и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да изпълнят заповедта в срок до три дни от уведомяването им. Когато предприетите от Комисията за защита на потребителите мерки по ал. 4 и 5 не са постигнали преустановяване на нарушението, председателят на комисията издава заповед, с която разпорежда на регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението. Заповедта се публикува на интернет страницата на комисията в деня на нейното издаване, а регистраторът на домейн се уведомява незабавно по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс, когато името на домейна на търговеца попада в областта „.bg“. Регистраторът на домейн е длъжен да изпълни заповедта в срок до три дни от уведомяването му. За неизпълнение на задълженията се предвидени многобройни административно-наказателни разпоредби.

Засилен контрол отстрана на Българската народна банка предвиждат промени в Закона за платежните услуги и платежните системи. Доставчик на услуги, който предоставя някоя от услугите по ал. 1, т. 11, букви „а“ и „б“, за които общата стойност за всички изпълнени платежни операции през предходните 12 месеца надхвърля 2 млн. лв., уведомява БНБ за извършваната дейност, като описва предоставяните услуги, посочва съгласно кое изключение по ал. 1, т. 11, букви „а“ и „б“ извършва тази дейност и заявява вписване в регистъра по чл. 19. Въз основа на уведомлението и след преценка на критериите, посочени в ал. 1, т. 11, БНБ вписва доставчика на услуги в регистъра по чл. 19 или отказва вписването му, когато дейността не се квалифицира като извършвана по ограничен начин. Доставчик на услуги, чиято дейност се квалифицира като извършвана по ограничен начин, ежегодно до 31 март предоставя информация на БНБ за общата стойност на всички изпълнени платежни операции през предходната календарна година.
Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари, не може да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думи, означаващи извършване на такава дейност, освен в случаите на извършване на рекламна дейност от лице, вписано в регистъра по чл. 19 като представител на платежна институция или на дружество за електронни пари, при спазване на условието по чл. 30, ал. 2. За предоставяне на лиценз се завишават изискванията за надеждни и ефективни механизми за предотвратяване на изпирането на пари, както и по отношение на лицата притежаващи косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на член 4, параграф 1, точка 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя (да са доказали, че са подходящи, за да се гарантира стабилно и разумно управление на платежната институция); лицата, притежаващи три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в заявителя (с дейността си или с влиянието си върху вземането на решенията не биха могли да навредят на надеждността или сигурността на заявителя или на предоставяните от него платежни услуги). Въвеждат се и критериите за квалификация, професионален опит, надеждност и пригодност на управляващите и представляващите, както и на членовете на органите на управление и надзор, които ще управл яват дейността на платежната институция в резултат на осъществяване на заявеното придобиване, изискванията за които се определят с наредба на БНБ.
Българската народна банка може да лиши временно от право на глас акционер и/или съдружник с квалифицирано участие в капитала на платежната институция и/или да му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции/дружествени дялове в срок до 30 дни, когато с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на платежната институция или на предоставяните от нея платежни услуги. Лице, което придобие три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в платежна институция, лицензирана от БНБ, уведомява БНБ за това в 7-дневен срок от придобиването и прилага необходимите документи, определени с наредба на БНБ. Когато при разглеждане на уведомлението БНБ установи, че то е непълно, тя изисква от лицето да представи в срок, не по-дълъг от два месеца, необходимите документи и информация. Българската народна банка може да лиши временно от право на глас акционер и/ или съдружник и/или да му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции/ дружествени дялове в срок 30 дни, когато: 1. лицето не е представило необходимите документи и информация; представените документи съдържат непълна, противоречива или невярна информация; с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на платежната институция или на предоставяните от нея платежни услуги. Българската народна банка уведомява Европейския банков орган за мотивите за всяко заличаване от регистъра и за въведената в него информация, като носи отговорност за нейната точност и актуализация.

ДВ, бр. 14/18.02.2020 г.
Прецизиране на уредбата, свързана с добиването и търговията с благородни метали предвиждат промени във Валутния закон. Когато в предоставената по служебен път информация за лицата се съдържат данни за наличие на публични задължения в размер над 5000 лв., митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства. Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие могат да извършват: 1. търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт; в предмета на дейност на търговеца или в дейността на юридическото лице трябва да е вписано осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие; 2. дружества по Закона за задълженията и договорите, когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях. Лицата от тези категории са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката в 14-дневен срок преди започване на дейността.
Министерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 1, както и изискванията към дейността на лицата по чл. 13, ал. 1. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. В Министерството на икономиката се води и поддържа регистър по образец, утвърден от министъра на икономиката, на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката. Регистърът се води от длъжностни лица по регистрацията, определени със заповед на министъра на икономиката. В регистъра се вписва всяко лице, за което е установено спазването на нормативните изисквания за извършване на съответните дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. При вписване в регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение по установен в наредба образец.
Не се извършва вписване в регистъра, а извършеното вписване се заличава служебно в срок до 14 дни от настъпване на някое от следните обстоятелства: 1. когато някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен; 2. когато физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система съгласно Наказателния кодекс; 3. по молба на регистрираното лице; 4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от търговския регистър или дружество по Закона за задълженията и договорите в регистър БУЛСТАТ; 5. при смърт на физическото лице – търговец. (6) Не се извършва вписване в регистъра, когато лицето има публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Информацията за публичните задължения се установява служебно по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или чрез средата за междурегистров обмен. Служебно заличаване от регистъра се извършва и при уведомяване на компетентния орган по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Служебното заличаване се извършва от длъжностното лице по регистрацията, което го отбелязва в регистъра, обявява издаденото удостоверение за невалидно и писмено уведомява заинтересованото лице.