english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.
Значителен брой промени в Закона за регионалното развитие прецизират планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оценката по изпълнението на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Към целите на закона са добавени насърчаването на инвестициите, интеграцията на трансграничните райони, осигуряването на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции, подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски характеристики, адаптирането към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия. Разширен е периметърът на стратегическото планиране на регионалното развитие, което интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество.
Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща: Национална концепция за регионално и пространствено развитие; интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране; план за интегрирано развитие на община. Документите се намират в йерархична съподчиненост и се разработват за съответните периоди. Националната концепция за регионално и пространствено развитие се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. За регионите за планиране се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. Планът за интегрирано развитие на община осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. Разширени са правомощията на регионалните съвети за развитие, отговарящи за отделните части от страната.

ДВ, бр. 26/22.03.2020 г.
Засилени мерки по регулация въвеждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Регистрираният одитор, който извършва независим финансов одит на годишния финансов отчет на публичното дружество, в одиторския доклад задължително изразява становище предоставен ли е доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията и дали докладът отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 116в, ал. 1. По искане на публичното дружество чуждестранните лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, придобили финансови инструменти на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, предоставят информация, необходима на публичното дружество за идентификация и контакт с лицето, за чиято сметка са придобити финансовите инструменти. Информацията се предоставя за осигуряване на всички необходими условия, за да може акционерите да упражнят правата си. Информацията се изисква и предоставя чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа. При верига от посредници информацията се предава своевременно между тях. Публичното дружество, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, и другите посредници, които разкриват информацията, не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за оповестяване на информация, предвидени с договор или нормативен акт.
Публично дружество, което инициира корпоративно събитие, предоставя на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съот ветните ценни книжа: 1. информацията, която дружеството е длъжно да предостави на своите акционери, за да може да упражняват своите права, и която е насочена към всички акционери, притежаващи акции от съответния клас; 2. съобщение, указващо къде на интернет страницата на дружеството може да бъде намерена информацията по т. 1, когато е публикувана на интернет страницата му. Централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, изпраща своевременно информацията, съответно съобщението до другите посредници. Посредниците осигуряват достъп на акционерите, които не са посредници, до информацията и до всички условия за действия на акционер, свързани с упражняване на правата му, чрез общодостъпни инструменти и инфраструктура, включително на интернет страницата на посредника, освен ако е уговорено друго с акционера. Инструментите и инфраструктурата трябва да позволяват обработка на указания на акционер, свързани с упражняване на правата му от страна на посредниците в съответствие с чл. 2, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите. Посредниците предават на публичното дружество своевременно и в съответствие с указанията на акционерите получената от тях информация, отнасяща се до упражняване на правата им, свързани с притежаваните от тях акции. При верига от посредници информацията, съответно съобщението се предава между тях своевременно.
За извършване на дейност по занятие като упълномощен съветник е необходимо лицето да бъде вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 21 от Закона за Комиси ята за финансов надзор съгласно наредба на комисията. Упълномощените съветници прилагат кодекс за поведение, което публично оповестяват. Когато упълномощените съветници не прилагат кодекс за поведение, те публикуват подробни мотиви за това. Когато упълномощените съветници не прилагат някое от правилата на кодекса за поведение, те публикуват информация кое правило не прилагат и подробни мотиви за това, като посочват предприетите алтернативни мерки, ако има такива. Упълномощените съветници оповестяват публично най-малко следната информация: основните характеристики на използваните от тях методологии и модели; основните източници на информация, които ползват; процедурите за осигуряване на качество на проучванията, съветите и препоръките за гласуване и на квалификацията на служителите им; отчитат ли и по какъв начин пазарните условия в страната и законовите и подзаконовите изисквания, както и специфичните за отделните публични дружества условия; основните характеристики на политиките за гласуване, които прилагат за всеки пазар; комуникират ли с публичните дружества, които са обект на техните проучвания, съвети или препоръки за гласуване, като посочват обхвата и характера на комуникацията; политиката по отношение на предотвратяването и управлението на потенциални конфликти на интереси. Информацията по се публикува на интернет страницата на упълномощените съветници, актуализира се ежегодно и достъпът до нея е безплатен. Информацията по е достъпна за срок не по-кратък от три години от публикуването. Упълномощените съветници са длъжни да установяват и разкриват своевременно, пълно и писмено пред своите клиенти всеки реален или потенциален конфликт на интереси или търговски взаимоотношения, които могат да повлияят на изготвянето на техните проучвани я, консултации или препоръки за гласуване, както и действията, които са предприели за отстраняване, ограничаване или управление на реален или потенциален конфликт на интереси.
Публичното дружест во приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните му органи, като изискванията към политиката за възнагражденията, приемането, прилагането, оповестяването и изпълнението се определят с наредба. Политиката за възнагражденията се приема от първото редовно годишно общо събрание след придобиване на качеството публично дружество. Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, се определят от общото събрание.

ДВ, бр. 28/24.03.2020 г.
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение регламентира държавната политика в кризата с коронавируса. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда; давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания; сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон; сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон. Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение: сроковете, определени в закон, извън посочените, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти; действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение. Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.
Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район. До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Законът въвежда и редица промени в социалната сфера, здравното, трудовото и осигурителното законодателство.