english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 34/9.04.2020 г.
Бързо коригиране съобразно отчетените пропуски предвиждат промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Актовете на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни мерки и ограничения ще подлежат на предварително изпълнение. Разширен е обхватът на изключенията от удължаване на административните срокове с един месец след отмяна на извънредното положение. То няма да се прилага за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейски я съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията. Изключенията се прилагат и за производствата по съответните подзаконови нормативни актове.
Изрично е въведена разпоредба, че по време на извънредното положение не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи. До отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им.
До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние. До отмяната на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. До отмяната на извънредното положение Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз, може да подпишат анекс към съответния национален рамков договор, който съдържа заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ, условия и ред за заплащането и методика за определяне размера на сумите.
Военновременни запаси може да се освобождават с решение на Министерския съвет или на оправомощен от него орган за реализация от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ или за безвъзмездно предоставяне за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението. Решението се взема по предложение на председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съгласувано с министъра на отбраната въз основа на мотивирано искане от държавен орган. Въз основа на решението председателят на агенцията издава последваща заповед за предаване. По искане на държавен орган председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да предоставя болнично-домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба, за безвъзмездно временно ползване. След отмяната на извънредното положение активите се възстановяват на агенцията в състояние, което позволява последващо използване по предназначение, при условия и по ред, определени със заповед на председателя на агенцията.
До отмяната на извънредното положение, при извършване на процедура по поредно проучване, срокът по чл. 52, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация може да бъде удължен с още до 30 дни, като в тези случаи разрешенията за достъп до класифицирана информация запазват действието си до приключване на процедурата. Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари спират да текат до отмяната на извънредното положение. Лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които не попадат и в друга категория задължени субекти по чл. 4 от същия закон, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от същия закон, приемат правилата по чл. 101 от същия закон в срок до 4 месеца от отмяната на извънредното положение.
Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.
Създава се приложение към чл. 3, т. 1 от закона за производствата и дела, по които сроковете не спират да текат:
I. Наказателни съдебни производства: 1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс; 2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс; 3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс; 4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс; 5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс; 6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс; 7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс; 8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс; 9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс; 10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс; 11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето; 12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица; 13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; 14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство; 15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс; 16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс; 17. Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс; 18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс; 19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс; 20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение; 21. Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.
II. Граждански и търговски съдебни производства 1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; 2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; 3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове; 4. Обезпечителните производства; 5. Делата за обезпечаване на доказателства; 6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс; 7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.
III. Административни съдебни производства 1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс; 2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс; 3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; 4. Обезпечителните производства; 5. Делата за обезпечаване на доказателства; 6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; 7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс; 8. Делата по Закона за обществените поръчки; 9. Делата по Закона за концесиите; 10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост; 12. Делата по Изборния кодекс; 13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания; 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове; 15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение; 16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
Сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“. Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон запазват силата си.

ДВ, бр. 38/24.04.2020 г.
Коректно изчисляване на сметките за потребителите съобразно цените на природния газ целят промени в Закона за енергетиката. Подлежащите на регулиране от КЕВР цени ще се утвърждават ежемесечно и ще се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени. Общественият доставчик на природен газ в изпълнение на Решение на Европейската комисия № С (2018) 258 от 24 май 2018 г. по дело АТ.39816 – Доставки на газ нагоре по веригата в Централна и Източна Европа, и на сключено Допълнение № 13 от 2 март 2020 г. към Договор № 02-12-13 от 15 ноември 2012 г. между ООО „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“ – ЕАД, за доставка на природен газ, възстановява суми по договори за доставка на природен газ, както следва: 1. за периода от 5 август 2019 г. до 31 декември 2019 г. – на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия; 2. за периода от 1 януари 2020 г. до 31 март 2020 г. – на крайни снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В 30-дневен срок от влизането в сила на промените в сила КЕВР приема решения за утвърждаване на цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ, въз основа на подадените заявления, за всеки период от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране с решението за съответния период изменя и цените, по които крайните снабдители на природен газ продават на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, в съответствие с цената на обществения доставчик, по която продава природен газ, утвърдена с това решение. В 7-дневен срок от влизането в сила на промените крайните снабдители предоставят на Комисията за енергийно и водно регулиране информация и доказателства за количествата природен газ, закупени през съответните периоди по ал. 2 с цел продажба на клиенти. Когато краен снабдител на природен газ в този период закупувал природен газ не само от обществения доставчик, за този период цените, по които крайният снабдител е продавал природен газ на крайни клиенти, се изменят при отчитане единствено на закупените от обществения доставчик количества природен газ и решението за съответния период. Когато краен снабдител на природен газ в този период не е закупувал природен газ от обществения доставчик, за този период цените, по които крайният снабдител е продавал природен газ на крайни клиенти, не се изменят.
КЕВР приема решение за утвърждаване на цени на топлинната енергия и за определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при отчитане единствено на закупените от обществения доставчик количества природен газ и решенията за съответните периоди. Утвърдените цени са за целите на изчисляване на сумите, които общественият доставчик на природен газ, крайните снабдители на природен газ или лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, възстановяват на клиентите за доставка на природен газ, съответно топлинна енергия. В срок до 20 дни от приемането на съответните решения общественият доставчик изчислява сумите за възстановяване по договори за доставка на природен газ на крайните потребители като разлика между сумите, заплатени за доставените количества, по цените, утвърдени с решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране до влизането в сила на този закон, и по цените, утвърдени със съответните решения, и сключва споразумение за възстановяването им. Общественият доставчик възстановява сумите в 14-дневен срок от сключването на споразумението.

Засилен електронен обмен на документи регламентират промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Отпада държавната такса за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 3 (актовете по чл. 38, ал. 1, 3, 5 и ал. 9, т. 2, буква “а” от Закона за счетоводството). Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността се подават по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката. Заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква „а“ от Закона за счетоводството може да се подават и по електронен път. За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4.
В преходните и заключителни разпоредби са уредени аналогични правила за електронен обмен по Закона за данъците върху доходите на физическите, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за Националната агенция за приходите. С допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е регламентиран и разширен достъп на български хранителни стоки в търговската мрежа. До отмяната на извънредното положение с акт на Министерския съвет може да се въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини. Верига от магазини са търговски обекти за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, която разполага с 10 и повече търговски обекта на територията на страната. На лице, което в търговски обект наруши тези изисквания, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение в същия обект – имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв. Повторно нарушение е нарушение, извършено в тримесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение в същия търговски обект. Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. С акта за установяване на нарушението може да се въведе временна забрана за внос на определени храни от държави, които не са членове на Европейския съюз, при спазване на международните договори, по които Република България е страна