english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 40/5.05.2020 г.
Министерският съвет одобри Правилник за прилагане на влезлия в сила от началото на годината Закон за публичните предприятия. С правилника се уреждат: съдържанието на политиката за участието на държавата в публичните предприятия и редът за нейното разработване, приемане и актуализиране; дейността на Агенцията за публичните предприятия и контрол като кооординиращо звено по отношение на публичните предприятия и нейните взаимоотношения с органите, упражняващи правата на държавата и с публичните предприятия; редът за упражняване правата на държавата в публичните предприятия; особени правила за сключването на някои видове договори от публичните предприятия; основните критерии за подбор, условията и редът за провеждане на конкурсната процедура за номиниране на членове на органите за управление и контрол; възлагането на управлението и контрола в публичните предприятия и редът за определяне на възнагражденията на членовете на органите за управление и контрол; планирането на дейността на публичните предприятия и отчитането на изпълнението; публичното оповестяване на финансова и нефинансова информация за предприятията; принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия.
Политиката за участието на държавата в публичните предприятия се разработва от Агенцията за публичните предприятия и контрол в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия, и другите държавни организации, участващи в нейното осъществяване, и се одобрява от Министерския съвет. Агенцията за публичните предприятия и контрол предлага на Министерския съвет актуализация на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия периодично, поне веднъж на всеки четири години, както и когато установи, че са налице изменения в икономическата среда или други обстоятелства, налагащи промяна в подхода на държавата като собственик в публичните предприятия. Актуализацията се изготвя въз основа на извършените годишни прегледи на действащата политика или по предложение на съответния отраслов министър. При разработването и актуализирането на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия Агенцията за публичните предприятия и контрол провежда обществени консултации и изпълнява функциите, определени в Закона за публичните предприятия, на координиращо звено по отношение на публични предприятия.

ДВ, бр. 44/13.05.2020 г.
Преходът от мерките в условията на извънредното положение към прилагането им съобразно актуалната епидемична обстнавка регламентират промени в Закона за здравето. На задължителна изолация и/или болнично лечение подлежат лица, болни от и заразоносители на холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберкулоза с бацилоотделяне. На задължителна карантина подлежат и контактните лица на лицата, болни от изброените заразни болести. С цел предотвратяване разпространението им на задължителна карантина може да подлежат и лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор може със заповед да разпореди задължителна изолация на лица, болни от заразни болести извън посочените и на заразоносители, както и задължителна карантина на контактните с тях лица. В заповедта се определя срокът на задължителната изолация и лечение, съответно на задължителната карантина в съответствие с епидемичния риск от разпространението на заразната болест. Задължителната изолация и болничното лечение на лицата се извършва с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекаря, насочил лицето за хоспитализация. Задължителната изолация и/или лечението на лицата може да се извършва и в домашни условия с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск. Задължителната карантина се извършва с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице.
Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор със заповед определя срока на задължителната изолация и лечението и задължителната карантина в съответствие с епидемичния риск от разпространението на заразната болест. Контактните лица не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болес. Министърът на здравеопазването утвърждава образец на предписанията, които подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедите за предписанията са общи административни актове, които се издават по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуват се на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и подлежат на предварително изпълнение.
При непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите, се обявява извънредна епидемична обстановка. Извънредна епидемична обстановка се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. При обявена извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда със заповед временни противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или за отделна област. Мерките може да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства. Мерките може да включват и временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите. Временни противоепидемични мерки може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място. Лечебните и здравните заведения, независимо от собствеността им, са длъжни да изпълняват въведените мерки, а държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнението им. Заповедите за налагането им са общи административни актове, които се издават по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуват се на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно на интернет страницата на регионалната здравна инспекция, подлежат на предварително изпълнение и на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
С преходните и заключителните разпоредби са въведени и промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. До два месеца след отмяната на извънредното положение срещу физически лица се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски. По искане на физическото лице, направено преди изтичането на срока по изречение първо, публичните продани, съответно въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски. По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна не се налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната на извънредното положение. До два месеца след отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение. По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно да издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. Горните обстоятелства се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели. Промени са въведени и в други закони, свързани със засегнатите от извънредното положение сектори и дейности.