english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 51/05.06.2020 г.
Нормативни гаранции за всеобхватен контрол върху качеството на храните въвежда новият Закон за управление на агрохранителната верига. Той урежда: органите, осъществяващи държавната политика, официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига; органите, осъществяващи оценка на риска по агрохранителната верига и обмен на информация за риска по агрохранителната верига; общите изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига на територията на Република България; специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности върху храните на територията на Република България; условията и реда за разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол, както и за вземане на проби, определяне на лаборатории за целите на официалния контрол и на национални референтни лаборатории; координацията и взаимодействието на органите на официалния контрол по агрохранителната верига с други органи; осъществяването на административна помощ и сътрудничество в областта на агрохранителната верига между компетентните органи на Република България, другите държави членки, Европейската комисия и другите институции на Европейския съюз; използването на територията на Република България на системата за управление на информацията относно официалния контрол (IМSOC) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти;. мерките при управление на кризи и извънредни ситуации по агрохранителната верига; финансирането на дейности, свързани с официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига.
Органите, осъществяващи държавната политика за управление на агрохранителната верига са министърът на земеделието, храните и горите, министърът на здравеопазването и министърът на икономиката. Ръководителите на съответните ведомства в рамките на тяхната компетентност и в зависимост от тежестта на установените нарушения, прилагат една или няколко от мерките по чл. 138, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625. Контролните органи издават заповед за спиране на дейността на обект, в който се извършва дейност по агрохранителната верига, когато при осъществяване на официалния контрол и други официални дейности се установи, че: обектът не е одобрен или регистриран по съответния ред; лицата, извършващи дейност по агрохранителната верига, не са заплатили дължимите такси, определени в тарифите по съответните нормативни актове за период по-дълъг от три месеца от момента на възникване на задължението. Мерките се прилагат с предписания и разпореждания на длъжностните лица по контрола. При отстраняване на нарушения, за които са приложени мерки, и за които е издадено предписание за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от нарушението, контролният орган извършва проверка и изготвя писмен запис със становище за прекратяване на съответната мярка, копие от който се връчва срещу подпис на лицето, извършващо дейност по агрохранителната верига или на упълномощен от него представител. Мярката се отменя от по-горестоящия административен орган или от оправомощено от него длъжностно лице. Индивидуалните админист ративни актове се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на актовете не спира тяхното изпълнение.
Дейностите по агрохранителната верига се извършват в обекти, които са регистрирани или одобрени по реда на съответните нормативни актове, и когато за тях е издадено: влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ; удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ; разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от ЗУТ – за стопански и второстепенни постройки; разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ – за преместваемите обекти. Оранжериите по чл. 151, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията се регистрират само въз основа на заявление. Животновъдните обекти – лични стопанства, се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Органите на официалния контрол по агрохранителната верига се включват в състава на експертните съвети по устройство на територията и поддържат публични електронни регистри на регистрираните и одобрените обекти с осигурен свободен достъп чрез интернет.

ДВ, бр. 52/09.06.2020 г.
Нов Закон за храните регламентира правилата за за гарантиране на тяхното качество о и безопасност. Законът урежда: изискванията към безопасността на храните; изискванията към бизнес операторите и лицата, работещи в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни; изискванията за опаковане, етикетиране, представяне и реклама на храни; изискванията при производство, преработка и/или дистрибуция на храни; изискванията към обектите за производство и търговия на едро и изискванията за търговия на дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни; изискванията при транспортиране на храни; изискванията за търговия с храни от разстояние; изискванията за натуралните минерални, изворните и трапезните води; изискванията към храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и храните, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества; изискванията към добавките, ензимите и ароматизантите в храни и хранителни добавки; изискванията към храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване; изискванията към генетично модифицираните храни; изискванията към храните, обработени с йонизиращо лъчение; изискванията към пушилните ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни; изискванията към новите храни; условията и реда за извършване на хранително банкиране; органите за официален контрол при производството, преработката и/или дистрибуцията на храни; условията и реда за износ на храни; функциите на Националния съвет по храните; функциите и правомощията на браншовите организации на производители, преработватели и/или дистрибутори на храни; изискванията към дейността на Помирителната комисия. Разпоредбите на закона не се прилагат за: първичното производство на храни за лична консумация в домакинството; приготвянето и съхранението в домашни условия на храни, предназначени за лична консумация в домакинството; производството, получаването, преработката, етикетирането и търговията с храни по чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
Държавната политика в областта на безопасността на храните се провежда от министъра на земеделието, храните и горите, от министъра на здравеопазването и от министъра на икономиката. Бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна, са длъжни да разполагат с информация за храните, животните и материалите, използвани при производството, преработката и/или дистрибуцията на храните под техен контрол. Бизнес операторите, с изключение на извършващите първично производство и на аптеки и дрогерии , въвеждат, прилагат и поддържат постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и Приложения II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004 и технологична документация за храните, които произвеждат, и/или национални, утвърдени или браншови стандарти. При възникване на хранително заболяване бизнес операторите оказват необходимото съдействие на съответната регионална здравна инспекция и областна дирекция по безопасност на храните за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Лице, работещо в обект за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи по реда на наредбата по чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето. В обект за производство на храни трябва да работи поне едно лице, наето по трудов договор, което има: висше или средно специално образование в областта на хранително-вкусовата промишленост, или професионална квалификация по специалност в областта на хранително-вкусовата промишленост в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, или висше образование по специалност от професионално направление „Ветеринарна медицина“, или висше образование по специалност от професионално направление „медицина“ или „фармация“, когато обектът е за производство на хранителни добавки, храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване. За опаковането на храни се използват само материали и предмети, включително активни и интелигентни материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.
Изваждането на небитовите потребители от регулирания на свободния пазар предвиждат промени в Закона за енергетиката. Поддържаната от Комисията за енергийно и водно регулиране електронна платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия. Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия. Платформата трябва да: осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия; осигурява критерии, въз основа на които да се извършва сравнението, включително услугите, които са публични; предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната актуализация; е достъпна за хората с увреждания, лесна за сетивно възприемане, функционално пригодна, разбираема и стабилна; осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти; извършва сравнения, като обработването на лични данни се ограничава до данните, необходими за сравняването. В качеството си на оператор на платформата комисията рлиема правила за условията и реда за нейното поддържане, решенията за които се публикуват на интернет страницата й.
Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните клиенти, както и да осигуряват информация за платформата във фактурите на клиентите или в приложения към тях. При първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.