english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 62/14.07.2020 г.
Прецизиране на режима за поддръжка на елементите от електронната съобщителна мрежа въвеждат последните промени в Закона за устройство на територията. Сред дейностите, за които не се изисква разрешение за строеж, са включени поддръжката, дооборудването и/или подобряването на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи от радиопредавателната система, с елементи и оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат изпълнени изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и устойчивост. Горните дейности се извършват въз основа на: 1. становище на инженер-конструктор; 2. становище на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията с указания за извършването им; 3. положителна експертна оценка за съответствие с изискванията за пределно допустимите нива на електромагнитни полета от Националния център по обществено здраве и анализи; 4. документ, удостоверяващ одобрението им от Комисията за регулиране на съобщенията – в случаите на подмяна или допълване на елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от друг вид или за друг честотен обхват.
Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да уведоми собственика, съответно съсобствениците на имота или собствениците в сгради в режим на етажна собственост чрез управителя на етажната собственост, в които е изградена приемнопредавателната станция, преди започване на дейности, свързани с подмяна и/или дооборудване на елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от друг вид или за друг честотен обхват. В тези случаи операторът на електронната съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика, съответно на съсобствениците на имота или на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. В 14-дневен срок след приключване на дейностите операторът на електронната съобщителна мрежа възлага извършването на необходимите измервания за съответствие с пределно допустимите нива на електромагнитни полета. Измерванията се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или които отговарят на изискванията за признаване съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В 14-дневен срок след получаването на протокола за измерването операторът подава заявление за регистрация пред органите на държавния здравен контрол в съответствие със Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане. В 14-дневен срок след регистрацията операторът на електронна съобщителна мрежа подава заявление за регистрация пред Комисията за регулиране на съобщенията и уведомява кмета на съответната община, като прилага съответните докуминти.
Елементите и оборудването на приемнопредавателни станции, монтирани в нарушение на изискванията, са включени в обхвата на чл. 195, ал. 6, съгласно който кметът на общината издава заповед за премахване на негодни за ползване и застрашаващи сигурността строежи. Предвидени са и съответните административно-наказателни санкции за нарушения отстрана на операторите на електронни съобщителни мрежи. С допълнителна разпоредба относно Закона за електронните съобщения е предвидено създаването и поддържането на регистър на приемно-предавателните станции на мобилни мрежи. Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Комисията за регулиране на съобщенията.

ДВ, бр. 64/18.07.2020 г.
Отстраняване на пропуските в националната правна уредба в прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент (ЕС) 2017/1129) целят промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Основната цел на Регламента е да улесни достъпа на дружествата, особено на малките и средните предприятия, до различни форми на финансиране чрез капиталовия пазар, като същевременно се гарантира необходимото ниво на защита на инвеститорите в ценни книжа.
Регламентират се случаите, в които задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа не се прилага в съответствие с изключенията по чл. 1, параграф 4 от Регламента. За допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар, задължително изготвя проспект съгласно изискването на чл. 3, параграф 3 от Регламента с изключение на случаите по чл. 1, параграф 5 от него. Съобразно изрично предвидената възможност в чл. 3, параграф 2 от Регламента се въвежда национално изключение от задължението за публикуване на проспект по отношение на публично предлагане на ценни книжа за емисии ценни книжа с обща стойност, изчислена за период от 12 месеца, по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, издадени на територията на Република България. Целта на това предложение е да се създадат условия, с които да се облекчи достъпът до капиталовия пазар на по-малки и нововъзникнали компании, които целят да развият своята дейност чрез финансиране в по-малки размери. С цел информираност на потенциалните инвеститори се въвеждат изисквания за оповестяване, които не представляват непропорционална административна тежест за емитентите. Публично предлагане на ценни книжа под посочения праг без публикуван проспект може да бъде осъществявано само на територията на Република България и не подлежи на паспортизиране.
При публично предлагане на емисия ценни книжа с обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия, предвижда се емитентът или предложителят вместо проспект да изготвя документ съгласно правилата на многостранната система за търговия, която следва да го предостави на Комисията не по-късно от 5 работни дни преди допускането на ценните книжа до търговия. Когато за публично предлагане на емисия ценни книжа над прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия, за нея следва да бъде изготвен и одобрен проспект.
Когато се извършва публично предлагане на емисия ценни книжа с обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, без да се иска допускане до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, емитентът вместо проспект, съответно документ за допускане до търговия, изготвя и публикува документ за публично предлагане с облекчени форма и съдържание. В законопроекта е предложено минимално съдържание на документа за публично предлагане. За емисии ценни книжа, за които се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия без публично предлагане на ценни книжа, се изготвя документ съгласно правилата на системата, като за допускането до търговия не се прилага този закон, както и регламентът. С оглед осигуряване на защита интересите на инвеститорите се предлага преди публикуване документът за публично предлагане да бъде предоставен на Комисията по финансов надзор. С цел облекчаване на административната тежест за емитентите не се предвижда нарочно одобрение от Комисията на документа за публично предлагане, но същевременно са предвидени механизми за намесата й при необходимост от допълване на информацията. Предвидени са правомощия на КФН за спазване на изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му във връзка с документа за публично предлагане, включително и административнонаказателни санкции. С цел защита на инвеститорите се запазва съществуващото и до момента тяхно право при нарушения в определените от закона случаи да може да се иска придобиването на ценните книжа да бъде обявено за недействително.
В новия раздел II „а“ към глава шеста на ЗППЦК се въвеждат дефиниции във връзка с прилагането на Регламента. Облекчават се условията и редът за публикуване на съобщение за публичното предлагане, като се предвижда съобщението да се публикува на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането.Предвижда се одобрения от КФН проспект да се предоставя на разположение на обществеността чрез публикуването му в съответствие с изискванията на чл. 21 от Регламента. С допълнителни разпоредби се въвеждат промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за Комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането и Търговския закон.

ДВ, бр. 68/31.07.2020 г.
Противодействие на грубия и неуважителен език в съдебна зала цели въвеждането на нова разпоредба в Глава единадесета на Гражданския процесуален кодекс „Процесуални действия на страните“. Съгласно новия чл. 100а. процесуалните действия не може да съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации. В този случай те се смятат за нередовни. Приложението на рестрикцията е обаче ограничено и не следва да се прилага, когато използваните заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации се отнасят до обстоятелствата, на които се основава искането.