english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 69/04.08.2020 г.
Завишени изисквания при издаването на лицензи и надзора над операторите предвиждат промени в Закона за хазарта. Лицензите за хазартните игри и дейности ще се издават вече от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, а не от Държавната комисия по хазарта. Лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино може да бъде издаден на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, а за хазартни игри, организирани онлайн, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, както и на държавата. Лиценз за игри с игрални автомати може да бъде издаден само на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с изцяло внесен капитал на минимална стойност 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута. Не се доказва капитал за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола, моментна лотария, кено, за хазартни игри онлайн, за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за игри със залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, за хазартни игри с игрални автомати и за хазартни игри в игрално казино, когато се иска нов лиценз за същия вид игра.
Завишават се значително и минималните прагове за направени инвестиции. Документите, доказващи извършването на инвестициите, се представят на Националната агенция за приходите в срок до 6 месеца след издаване на първоначален лиценз за дейност по този закон. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор потвърждава извършването на инвестициите и издава удостоверение за това. Не се доказват инвестиции и средства за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола, моментна лотария, кено, за хазартни игри онлайн, за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за игри със залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, за хазартни игри с игрални автомати и за хазартни игри в игрално казино, когато се иска нов лиценз за същия вид игра. Средствата за организиране на играта трябва да са налични в брой и/или по банкова сметка на организатора на хазартни игри и/или обезпечени с безусловна и неотменяема банкова гаранция, за целия срок на издадения лиценз. Банковата гаранция може да бъде издадена от банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България съгласно Закона за кредитните институции.
За предотвратяване възникването на хазартна зависимост и решаване на проблемите, свързани с хазартната зависимост, организаторите на хазартни игри са длъжни: да поставят на видно място във всички игрални зали, игрални казина, пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби, интернет страници и удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти; да поставят съобщение за опасността от възникване на хазартна зависимост; да предоставят информация относно възможностите за консултиране и терапия на хазартна зависимост; да уведомят играчите за възможността да поискат вписване в регистъра на лицата с проблеми с хазарта. За да се намалят или избегнат потенциални негативни икономически, социални и личностни последици за уязвими лица и техните близки, се прилагат мерки за защита, които имат за цел забрана или недопускане до участие в хазартни игри. Уязвими лица са: малолетните и непълнолетните; лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение; всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта; лицата, чието социално положение и/ или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост. Тези лица може да поискат да не бъдат допускани до участие в хазартни игри чрез вписване в поддържания от Националната агенция по приходите регистър на лицата с проблеми с хазарта. Организаторите на хазартни игри са длъжни да не допускат вписаните в регистъра лица до участие в организираните от тях игри.
Държавата може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри, организирани онлайн в игрално казино чрез Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ към министъра на младежта и спорта, в което държавата притежава изцяло правата. Игрите може да бъдат организирани от държавното предприятие с нает от него персонал, в собствени или наети пунктове или чрез използване на устройства на самообслужване, които са обособени и обозначени като пунктове за съответните хазартни игри. Държавното предприятие осъществява дейността по организиране на хазартните игри при условия и по ред, определени в правилника за устройството и дейността на предприятието при спазване изискванията на този закон. (4) Министерският съвет, по предложение на министъра на младежта и спорта, приема правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Органите за управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се назначават и освобождават от министъра на младежта и спорта, съгласувано с министъра на финансите. Постъпленията от хазартните игри, с изключение на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се разпределят за: изплащане на печалби на участниците в хазартните игри – не по-малко от 50 на сто от постъпленията; заплащане на таксите и съответно на корпоративен данък за игрите, организирани онлайн; издръжка, инвестиции и развитие на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ – до 20 на сто от постъпленията; физическо възпитание и спорт, както и за култура – остатъка от постъпленията от хазартните игри. Постъпленията от залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се разпределят за физическо възпитание и спорт, както и за култура, съгласно схема след приспадане на сумите за изплащане на печалби на участниците в хазартните игри, дължимите данъци и държавните такси, както и средствата за издръжка, инвестиции и развитие на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

ДВ, бр. 70/07.08.2020 г.
Специални разпоредбе за функционирането на местната власт в извънредни ситуации въвеждат промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. В случаите когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. Тези обстоятелствата се отразяват в протокола от заседанието. Услови ята и редът за свикване и провеждане на заседанията, по изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, ал. 3.
Във връзка с хипотезите на конфликт на интереси е въведено изрична разпоредба, че когато общински съветник има частен интерес, той е длъжен да предприеме действие за предотвратяване на конфликт на интереси по глава осма, раздел ІІІ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Предвидени са и изключения - за общинския съветник, включително за председателя на общинския съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

ДВ, бр. 72/14.08.2020 г.
Министерството на финансите одобри с Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. С наредбата се определят условията и редът за вписване в публичния регистър по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Вписването в публичния регистър на лицата се извършва от Националната агенция за приходите преди започване на дейността. За вписването в регистъра физическите лица, включително едноличните търговци, юридическите лица или другите правни образувания подават по електронен път заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, по образец съгласно приложение № 1, което определя широк обем информация за търговеца, интернет страница или софтуер, вкл. мобилно приложение за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и/или услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути; описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва; държави, на чиято територия заявителят възнамерява да предлага своите услуги; информация и данни дали заявителят е дружество с трансгранична дейност, или част от трансгранично предприятие по смисъла на Окончателните насоки относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари). При промяна на данните или обстоятелствата физическите лица, вкл. едноличните търговци, юридическите лица или други правни образувания са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
Вписването в регистъра се заличава по искане на вписаното лице, когато: е взето решение за прекратяване на дейността на лицето по предоставяне по занятие на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и като доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги; е взето решение за прекратяване на юридическото лице или друго правно образувание; лицето е поставено под запрещение. В 7-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата вписаното лице, съответно негов законен представител уведомява Националната агенция за приходите. Вписването в регистъра може да бъде заличено и по реда на чл. 125 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, когато на лицето е наложена санкция по отзи закон, и/или по чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Вписването в регистъра се заличава служебно: ако се установи, че регистрацията и промените по нея са извършени въз основа на непълна, противоречива или невярна информация; лицето е заличено от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и регистър БУЛСТАТ; при смърт на лицето. При заличаване от регистъра издаденото удостоверение за вписване се обезсилва.