english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 79/08.09/2020 г.
Завишен контрол върху добива на природни ресурси целят промени в Закона за подземните богатства. Обществеността следва да бъде уведомявана за всяка допълнителна информация, която се отнася до разрешителните за управление на минни отпадъци, като информацията се оповестява на интернет страницата на Министерството на енергетиката в 10-дневен срок от узнаването й. Кандидат за разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив може да е всяко физическо или юридическо лице или техни обединения. Кандидатът не се допуска до производство по предоставяне на разрешение, когато е налице някое от следните основания за изключване: влязла в сила присъда, с която кандидатът или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол на тези органи, е осъден за определени престъпления, или е с влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава – членка на Европейския съюз, или трета държава; налице е влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че кандидатът не е изпълнил задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен; налице е влязъл в сила акт, с който е наложено административно наказание по реда на този закон, за последната една година преди подаване на заявлението за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или за концесия за добив; допуснато от кандидата неизпълнение на задължение по договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, което е довело до прекратяване на съответния договор; 5. регистрация на кандидата или на свързани с него лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане; 6. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на кандидата, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Горните обстоятелства се удостоверяват с декларация и служебна проверка.
Кандидатът за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив трябва да отговаря на минималните изисквания за финансови, технически и професионални възможности, необходими за извършване на дейностите, предвидени в работната програма или в плана за разработка на находището – при предоставяне по право на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или на концесия за добив, или определени в конкурсните или в тръжните книжа – в останалите случаи. За доказване на финансови, технически и професионални възможности кандидатът може да ползва ресурсите на трето лице, когато докаже, че за третото лице не е налице основание за изключване, включително че при изпълнението на договора за търсене и проучване или за проучване, или договора за концесия за добив ще има на разположение ресурсите на третото лице. Финансовите възможности на кандидата трябва да осигуряват финансов ресурс, необходим за извършването на дейностите по разрешението или извършването на дейностите по концесията, за не по-малко от 5 години от влизането в сила на договора за концесия, включително заплащане на концесионно плащане. Техническите възможности на кандидата трябва да осигуряват активи, необходими за изпълнение на дейностите по разрешението или концесията.
За дадена площ може да се предоставят повече от едно разрешение за търсене и проучване или за проучване, или повече от една концесия за добив, при условие че те се предоставят за различни групи подземни богатства, дейностите по едното разрешение или концесия не пречат за изпълнението на дейностите по друго разрешение или концесия и е получено съгласие от всеки действащ титуляр или концесионер. За ограничаване натовареността на територията на страната с миннодобивна дейност Министерският съвет по мотивирано предложение на министъра на енергетиката може да приеме решение за ограничаване издаването на разрешения за търсене и проучване или за проучване за общоразпространените подземни богатства за определен срок. Производствата за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване, и на концесии за добив се провеждат в съответствие с принципите за прозрачност, публичност и конкуренция.
Не се открива производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, когато: съществува опасност за националната сигурност или отбраната на страната или околната среда, или водите, или културните ценности, или от разрушаване или увреждане на пътища от републиканската пътна мрежа; е подадено заявление за площ, която покрива изцяло или включва части от площта, в границите на която е регистрирано находище на подземни богатства или е установено търговско откритие и е внесено заявление за регистрирането му. Цялостният контрол по изпълнение на договорите за търсене и проучване или за проучване, или за концесия за добив се осъществява от министъра на енергетиката. Контролът по изпълнението на договорите включва периодичен контрол на изпълнението на условията на разрешението или концесията и на задълженията на титуляря или на концесионера в съответствие с предвиденото в договорите.

ДВ, бр. 81/15.09.2020 г.
Комисията за финансов надзор издаде Наредба № 8/3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. С наредбата се уреждат: допълнителни изисквания към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, за предоставяне на услуги съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа; случаите, в които се допускат изключения от правилото по чл. 227б, ал. 2, изречение първо от Закона за пазарите на финансови инструменти и от правилото по чл. 138, ал. 2, изречение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; изискванията към правилата и процедурите на централните депозитари на ценни книжа за всяка управлявана от тях система за сетълмент на ценни книжа при неизпълнение от страна на един или повече участници в тях; процедурата за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент; рисковете, които се отчитат в съответствие с чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при извършване на цялостна оценка на риска при искане на централен депозитар на ценни книжа за достъп до централен контрагент или до място на търговия, съответно при разглеждане на жалби при отказан такъв достъп; процедурата за изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на централните депозитари на ценни книжа, когато Република България е приемаща държава членка; допълнителни изисквания във връзка с отчитането на интернализирания сетълмент по чл. 227г, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 8. редът за изплащане на дивиденти, лихви, главници и други плащания от публичните дружества и емитентите, както и лицата, чрез които могат да се извършват плащанията на дивиденти; допълнителни изисквания към „Централен депозитар“ – АД, и водения от него централен регистър на ценни книжа; изисквания във връзка с прилагането на чл. 6, параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
Комисията за финансов надзор води и при необходимост актуализира списъка на централните депозитари на ценни книжа, за които тя е компетентен орган. Централният депозитар на ценни книжа поддържа електронна база от данни и води: сметки на емитентите и на притежателите на финансови инструменти; на финансовите инструменти; на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа; на правата върху записани акции; регистри на прехвърлянията и на сделките с финансови инструменти. Централният депозитар на ценни книжа разработва и приема правила и процедури за всяка управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа за необходими действия при откриване на процедура по несъстоятелност срещу участници в системата за сетълмент на ценни книжа, срещу друг централен депозитар на ценни книжа, с който има установена връзка, срещу субекти, извършващи сетълмент на паричното рамо от сделки с финансови инструменти чрез централния депозитар на ценни книжа, срещу местата на търговия и други съответни заинтересовани лица в зависимост от установените от централния депозитар на ценни книжа отношения. Правилата и процедурите могат да включват и уреждане на други събития и обстоятелства, различни от откриване на процедура по несъстоятелност, които засягат участниците в управляваните от централния депозитар на ценни книжа системи за сетълмент. Правилата и процедурите се приемат от ръководния орган на централния депозитар на ценни книжа и са част от правилата на депозитаря.

ДВ, бр. 82/18.09.2020 г.
Закон относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, въвежда изискванията на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. Законът урежда търговията с трети държави с такива стоки, както свързани с тях предоставянето на брокерски услуги, техническа помощ, обучение и реклама. Разрешения за износ, внос, транзит и услуги на стоките, посочени в приложенията регламента, се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица. Разрешението за износ може да е индивидуално, общо или генерално. Лицата, които кандидатстват за индивидуално или за общо разрешение за износ, подават до министъра на икономиката съответните документи и сред които и такива, удостоверяващи че за предходната година заявителят е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 износа на стоките, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години, който може да бъде продължен еднократно за срок до една година.
Лицата, които кандидатстват за разрешение за внос, подават до министъра на икономиката следните документи и заплащат държавна такса. Документите на чужд език се представят придружени със заверен превод на български език, който съдържа трите имена на лицето, извършило превода, длъжност и месторабота, и чуждия език, от който е извършен преводът. Разрешенията се издават в 15-дневен срок от получаване на документите в Министерството на икономиката. В 5-дневен срок от издаване на разрешението органът уведомява писмено заявителя, като при констатиране на нередовност в представените документи в 5-дневен срок от датата на получаване на документите дава указания за отстраняването й. В 15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението заявителят е длъжен да отстрани нередовността. Срокът спира да тече от датата на изпращане на уведомлението до заявителя и се възобновява от датата на постъпване на документите, с които нередовността е отстранена. Издадените индивидуални разрешения са със срок на валидност до 6 месеца от издаването им, който може да бъде продължен еднократно за срок до 6 месеца. Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издадено разрешение, не покъсно от 15 дни преди изтичането на срока заявителят може да поиска продължаването му с мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено. Разрешението се издава в три екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а другите два се съхраняват в Министерството на икономиката. Разрешението може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено, като от него може да бъде изисквана допълнителна информация, свързана със сделката, както и становища от експерти по въпроси, за които се изискват специализирани знания. Заповезите за отказ или за спиране на разрешение може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Контролът по изпълнението на този закон се извършва от министъра на икономиката и от директора на Агенция „Митници“ или от оправомощени от тях длъжностни лица.