english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 35/27.04.2021 г.
Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2021 г. Значителна част от измененията и допълненията се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Прецизирани са разпоредбите относно подписване, криптиране и съхраняване на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата. Уточнени са правилата за броенето на сроковете при провеждане на поръчките. С цел подпомагане на стопанските субекти е прието, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал. Разширена е публичността в оповестяването на подадените единични цени - кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират. Във връзка с прилагане на електронното възлагане е уточнено, че прилагането на жребий при класиране на участниците, като част от етапа на оценяване, може да се извърши както в платформата, така и извън нея.
За уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта са прецизирани и допълнени и разпоредби относно публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение, състава на журито при провеждане на конкурс за проект, деклариране на личното състояние на кандидатите при поръчки в областите отбрана и сигурност. Променен е и начинът за включване на специалисти в списъка на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките. Тези действия ще се извършват и поддържат изцяло чрез функционалностите на платформата. Новите условия и ред изискват въвеждането на данните да става лично от експертите, като организациите и сдруженията ще могат да предоставят само препоръки за конкретен експерт от списъка, но не и да отправят предложения за включването му в него. Направени са промени и по отношение на осъществявания външен предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки, като считано от месец юли 2021 г. обменът на документи между възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.

ДВ, бр. 36/01.05.2021 г.
Поредни промени в Изборния кодекс прие в края на мандата си 45-ото Народно събрание. Избирателните секции извън страната ще се образуват: където има дипломатическо или консулско представителство; при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; извън местата в горните хипотези по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.
В електронното заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им. За електронното заявление не се изисква подпис.
Намален е съставът на Централната избирателна комисия, която ще се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции. Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката след публични консултации и процедура, определени от президента, въз основа на предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Предложенията се обявяват на интернет страницата на президента на републиката.
При провеждане на публичните консултации за избор на ЦИК парламентарно представените партии и коалиции представят пред президента на републиката: мотивирано писмено предложение за състав на Централната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени; копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на провеждане на консултациите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците.
Решенията на Централната избирателна комисия може да се обжалват пред съответния административен съд в тридневен срок от обявяването им. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в тридневен срок от получаването є с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна комисия може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и иницативни комитети, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни. Протоколът от машинното гласуване се прилага към протокола с бюлетините и е неразделна част от него. Данните от протокола от машинното гласуване се прибавят към данните от протокола с бюлетините при въвеждането им в изчислителния пункт на районната избирателна комисия чрез прехвърляне от записващото техническо устройство.